กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

รักมันหวาน

คนถูกลืม

ฉั น ไ ม่ ห ว า น เ ห มื อ น โ อ เ ล่  
ฉั น ไ ม่ เ ท่ เ ห มื อ น เ จ อ า  
ฉั น อ ก หั ก เ พ ร า ะ เ ท ย่ า  
ฉั น เ ป็ น บ้ า เ พ ร า ะ รั ก เ ธ อ				
 41    0    0    
>