กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ในห้วงหนึ่งแห่งความลุ่มหลงงมงาย

บุญนำ

พระราหู จรเข้า ตนุลัคน์
เหตุประจักต์ แจ้งจิต ไม่สงสัย
อาจมีเหตุ เกิดอาเพธ และอันตราย
แก่ตนได้ อย่างแน่ ไม่แปรปรวน

อีกเมื่อไหร่ ท่านจะผ่าน ได้ตรวจสอบ
ตุลารอบ หน้านี้แน่ หายสงสัย
ที่ผ่านมา  ต้องปรักปรำ ต้องรับภัย
ทนไม่ได้ ก็ต้องจาก พรากห่างกัน

วันนี้ได้ ตรวจสอบองศาราหูลัคน์
ก็ประจักษ์ ออกจากสิบ องศาใหญ่
บรรดาเหตุ อาเพธ และโภยภัย
เริ่มจากไกล ตั้งแต่นี้ ดีเรื่อยไป

เมื่อตกต่ำ ที่สุดสุด ยังทนได้
สาอะไร ต่อไป นับจากนี้
จะไม่มี อะไร มาย่ำยี
ให้ราคี ระคายข้อง ให้หมองใจ

เมื่อเสื่อมลาภ เสื่อมยศ เสื่อมสรรเสริญ
เสื่อมเจริญ เป็นจริง ไม่แปรผัน
ก็จะมี ลาภ ยศ สรรเสริญสุขกัน
หมุนหมุนก				
 485    0    0