กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ธารวิปโยค

ตราชู

ธารวิปโยค
	รินรินเคยหลากเลี้ยง			ชโลมไหล
เคียงแหล่งคลาครรไล					คู่หล้า
ชลาสินธุ์ชุ่มชลใส					สรงโสรจ
ชมชื่นมาเนิ่นช้า					เช่นนั้นนิจกาล
	ไยธารน้ำป่าทิ้ง				โถมถา
กำหนดกาลมรณา					ดั่งนี้
น้ำตกตกน้ำตา					เต็มตลอด
แปลกกว่าปางก่อนกี้					กราดเกรี้ยวกลืนคน
	กี่ชน กี่ชีพช้ำ				ชีวิน
วิปโยคยามยล, ยิน					เยียบย้ำ
น้ำพัดพลัดชีพผิน					ผันจาก
หนักหน่วงแรงแห่งน้ำ				กระหึ่มเน้นสำเนียง
	ศัพท์เสียงเซ็งแซ่ซ้อง			สงสาร
”ตรัง” เยือกในวิญญาณ				ยากยั้ง
สาหัสเหตุสังหาร					สินธุ์โหด
รี่รุดเกินหยุดรั้ง					เรี่ยวกล้ากรากไหล
ชลาลัยไฉนหลากท้น			ลงทัณฑ์?
น้ำป่า ป่าไฉนปัน					โศกป้อน?
สงกรานต				
 996    2    0