กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จะพยายาม

ดอกบัว

ปฏิบัติ หาสัทธรรม เพื่อนำสุข

ปฏิบัติ เพื่อพ้นทุกข์ มีสุขขี

ปฏิบัติ เพื่อสร้าง หนทางดี

ปฏิบัติ เพื่อจะหนี พวกผีมาร

ปฏิบัติ เพื่อจะละ กิเลส

ปฏิบัติ เพื่อจะหนีเปรต เขตสงสาร

ปฏิบัติ เพื่อให้พ้น ให้สิ้นมาร

ปฏิบัติ เกลาสันดาน สำราญทรวง

ปฏิบัติ เพื่อมุ่งหาธรรม คำสั่งสอน

ปฏิบัติ ตัดนิวรณ์ ให้หมดห่วง

ปฏิบัติ หาสัจจะ ละหลอกลวง

ปฏิบัติ เพื่อตัดบ่วง กิเลสมาร

ปฏิบัติ แสวงหา ซึ่งวิเวก

 ถืออุเบกขาอยู่ สู้สงสาร

โลภ โกรธ หลง ปลงสิ้น จากสันดาน

ทำจิตใจมุ่ง นิพพาน สำราญนิรันดร์

    

				
 734    6    0