กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บางสิ่งที่เสียไป เพียงเพื่อตอนรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

พันดาว


วันวานที่ผันผ่านมาในชีวิตฉัน
ต้องผ่านคืนวันที่ฟ้าไม่สดใส
คำร่ำลา ที่เธอทิ้งไว้ ก่อนเธอไป
ยังกังวาลก้อง อยู่ในใจฉันตลอดมา 
               . . . 
ฉันในวันนี้ เวลานี้
เธอคนดี - ฉันมีสิ่งอยากบอกกับเธอไว้
เป็นคำพูดที่มาจากหัวใจ
เธอรู้ใหม ฉันไม่เคยโกรธเลย
อยากขอบคุณที่ทิ้งกัน
ขอบคุณกับเหตุผลร้อยพัน ทำให้เธอไม่มีฉัน
ขอบคุณความเฉยเมย เธอเคยมอบให้กัน
เหตุผลที่ขอบคุณนั้น ฉันกำลังจะบอกเธอ 
               . . . 
ก า ร ล า จ า ก เ ธ อ  ทำใ ห้ ฉั น ไ ด้ เ จ อ กั บ ค น ดี ดี
ทำ ใ ห้ ฉั น ไ ด้ มี คื น วั น อั น ส ด ใ ส
สิ่ ง ที่ รู้ จ า ก เ ธ อ แ ล ะ อ ย า ก บ 				
 2822    28    0