25 กรกฎาคม 2545 18:49 น.

แนะนำเทคนิควิธีทำชีวีให้มีสุขตลอดวัน...

ฉันทลักษณ์

เทคนิควิธีทำชีวีให้มีสุขตลอดวัน
ขอแนะนำ การฝึกหัด บำบัดจิต
มอบมวลมิตร เพื่อคลายเครียด ลดเดียดฉันท์
ผู้ปฏิบัติ มากมาย ได้ยืนยัน
ทำทุกวัน จักดาลดล เกิดผลดีฝึกควบคุม ลมหายใจ ในทุกเช้า
เตรียมใจเรา พร้อมเพิ่ม เสริมราศี
ใช้เวลา สิบ-ถึง-สาม สิบนาที
ยิ้มน้อยน้อย อย่างสุขี ตลอดวันฝึกท่านอน ท่านั่ง ก็ยังได้
แนะนำให้ นั่งลง จักคงมั่น
ยกมือขวา มาจมูก ของเราพลัน
เคลื่อนมือนั้น ช้าลงไป ตามลำคอจงหายใจ อย่างอ่อนโยน เข้าลึกลึก
พึงระลึก หายใจเข้า เบาบาง..หนอ
มือนำพา ลมหายใจ ละเอียดลออ
เคลื่อนมือต่อ ผ่าน-อกไป ถึงสะดือหายใจออก-ยาวผ่อนคลาย ให้ช้าช้า
นึกภาวนา สบายใจ ไม่ยึดถือ
จินตนาการ ลมหายใจ ไปตามมือ
จากสะดือ ผ่าน- อก - คอ กระจายไปมือพาลม เข้า-ออก อย่างช้าช้า
กลับไปมา ตามมือ ที่เคลื่อนไหว
ความรู้สึก อยู่กับ ลมหายใจ
ละเมียดละมัย ละเอียดอ่อน แลเบาบางหากว่าท่าน ปฏิบัติ อย่างถูกต้อง
ตามครรลอง จะปิติ มิหมองหมาง
สงบระงับ ผ่อนคลาย ใจปล่อยวาง
เป็นแนวทาง ดำเนินชีวี ที่มั่นใจถ้าปฏิบัติ ตามแล้ว บังเกิดผล
ควรขอบคุณ บุคคล ประทานให้
นึกรอยยิ้ม พระพุทธองค์ มั่นคงไว้
จะทำให้ พบความสุข ตลอดวันเทคนิคนี้ นำมา จากคำสอน
พระพุทธองค์ ใช้ก่อน ทรงเลือกสรร
อยากทดแทน พระคุณ ควรช่วยกัน
ใช้ชีวิต ประจำวัน ให้ดีพอขณะที่ท่าน ประกอบ กิจต่างต่าง
หายใจเข้า เบาบาง ควรเน้นหนอ
หายใจออก สบายใจ ละอียดลออ
อย่ารีรอ ลงมือทำ ไปตามเพรงยามพบสิ่ง ที่ไม่พึง ปรารถนา
อาจเข้ามา รบกวนใจ ให้เครียดเคร่ง
ลมหายใจ จะหยาบ-สั้น มิหวั่นเกรง
รู้ตัวเอง ไม่สบาย ได้ทันทีเกิดปัญหา ตามครรลอง ต้องแก้ไข
ควรหายใจ ลึกละเอียด เบาเต็มที่
ย่อมควบคุม อารมณ์ได้ ปรกติดี
ไม่ทุกข์ใจ เหมือนที่ เคยเป็นมาโลกภายนอก ต้องประสบ พบผู้คน
รับอิทธิพล สิ่งเร้ามาก หลากปัญหา
ไม่สำรวม ความทุกข์ รุกเข้ามา
ทางหู ตา จมูก ลิ้น กายแลใจจึงควรคิด มองโลก เป็นกุศล
เฉกเช่นคน ชาญฉลาด อาจแก้ไข
เกื้อกูลต่อ สุขภาพจิต คิดคู่ไป
แนะนำไว้ เพียงส่วนน้อย เท่านั้นเอย ๚
.................................................				
20 กรกฎาคม 2545 14:05 น.

อ่านดีๆๆครับ

ฉันทลักษณ์

Always be homest , would you want them to lie to you? 
จงซื่อสัตย์เสมอ...... คุณต้องการให้เพื่อนโกหกคุณเหรอ

 Be there when they need you, or you may wind up alone 
จงอยู่เคียงข้างเมื่อเขาต้องการ.....หรือคุณต้องการจะอยู่คนเดียว

 Cheer them on, wi all need encouragement now and then 
ให้กำลังใจ......เราทุกคนต่างก็ต้องการการสนับสนุนเป็นบางครั้ง

 Dont look for their faults, even if you have none 
อย่ามองหาข้อผิดพลาดของเขา.....แม้ว่าคุณจะไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียว

 Encourage their dreams, what would we be without them? 
สนับสนุนให้เขาทำตามความฝัน.......เราจะอยู่อย่างปราศจากความฝันได้อย่างไร

 Forgive them, you just may do somethin wrong sometime 
ให้อภัย ....คุณอาจจะเคยทำผิดพลาดในบางเวลา

 Get together often, misery loves company, so does glee 
เจอกันบ่อยๆ...... เมื่อมีความทุกข์ ต้องมีเพื่อนเพราะการคบค้าสมาคมทำให้เกิดความสนุกสนาน

 Have faith in them, the human animal is remarkable 
มีศรัทธาในเพื่อน.....การมีศรัทธาเป็นสิ่งที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่น

 Include them, you mayneed to be included sometime 
รวมเขาเข้าไปด้วย......คุณก็อาจจะต้องการถูกรวมบ้างบางครั้ง

Just be there when they need you 
อยู่ข้างๆ.......เมื่อเขาต้องการคุณ

 Know when they need a hug, and couldnt you use one? 
รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการให้กอด...เคยกอดเพื่อนบ้างหรือยัง

 Love them unconditionally, that is the only condition 
รักโดยไร้ข้อแม้........นี่เป็นเพียงเงื่อนไขข้อเดียวเท่านั้น

 Make them feel spicial, because arent we all special? 
ทำให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษ.. เพราะเราทุกคนก็เป็นคนพิเศษไม่ใช่เหรอ

Never forget them, who wants to feel forgotten 
อย่าลืมเพื่อน........ ใครบ้างอยากถูกลืม

 Offer to help, and know when Nothanks is just politeness 
เสนอตัวที่จะช่วยเหลือ......และควรรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คำว่า ไม่เป็นไร ขอบคุณ เป็นคำพูดแค่เพื่อมารยาท

 Praise them honesly and openly 
ยกย่องเพื่อนอย่างจริงใจ และเปิดเผย

 Quietly desagree, noisy Nos make enemies 
อย่าโต้แย้งอย่างโจ่งแจ้ง........การทำเช่นนั้นก่อให้เกิดศัตรู

 Really listen, a friendly ear is a soothing balm 
ตั้งใจรับฟัง.......การรับฟังของเพื่อนคือยารักษาอาการ

 Say youre sorry, dont let them assume it 
กล่าวคำขอโทษ.......อย่าปล่อยให้เพื่อนต้องสันนิษฐานเอาเอง

 Talk frequently, connunication is important 
พูดคุยกันบ่อยๆ ........การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ

 Use good judgement 
ใช้ข้อตัดสินที่ดี

 Verbalsise your feelings 
อธิบายความรู้สึกของคุณเป็นคำพูด

 Wish them luck, hopeftlly good 
อวยพรให้โชคดี ..........หวังว่าเขาจะพบแต่เรื่องดี

 Xamine your motives before you help out 
ตรวจสอบเจตนาของคุณ ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ

 Your words count, use them wisely 
คำพูดของคุณมีค่า ......จงใช้อย่างชาญฉลาด

 Zip your lips when they told a secret 
ปิดปากให้สนิทเมื่อเพื่อนบอกความลับ				
20 กรกฎาคม 2545 13:41 น.

วันอาสาฬหบูชา

ฉันทลักษณ์

วันอาสาฬหบูชานี้ 
เป็นวันดีที่คงจำกันได้
พระศาสดาแสดงธรรมประจักษ์ไว้        
ทรงได้ใช้โปรดปัญจวัคคีที่บำเพ็ญ
ธรรมจักรกัปปะวัตนะสูตร             
เป็นธรรมยุติกิเลสรู้แจ้งเห็น
โกณฑัญญะได้รู้แจ้งแจงประเด็น         
ท่านได้เป็นผู้แรกที่เห็นธรรม
...........................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันทลักษณ์
Lovings  ฉันทลักษณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันทลักษณ์
Lovings  ฉันทลักษณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันทลักษณ์
Lovings  ฉันทลักษณ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฉันทลักษณ์
>