**กาพย์ยานี ๑๑**

คนกุลา

กาพย์ยานี ๑๑ หรือ กาพย์ยานี คือ กาพย์ ชนิดหนึ่ง มีคำ ๑๑ คำ
ในหนึ่งบาท จึงเรียกว่า กาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการเล่าเรื่อง ใน
หนังสือประเภทคำกาพย์ ร่วมกับกาพย์ชนิดอื่นๆ หรือในหนังสือ
ประเภทคำฉันท์ ร่วมกับกาพย์และฉันท์ชนิดอื่นๆ ในยุคปัจจุบัน นิยม
แต่งกาพย์ยานีเป็นบทสั้นๆ โดยไม่ได้ร้อยกับฉันทลักษณ์ประเภทอื่นๆ
    กาพย์ยานี มีลักษณะบังคับ หรือโครงสร้างของ ฉันทลักษณ์ ดังนี้
คือ
 ๑  คณะ
 ๒  สัมผัส
 ๓  ลักษณะอื่นๆ
 ๔ การอ่านกาพย์ยานี
 ๕ ตัวอย่างบทร้อยกรอง
    ๑. คณะ
 ใน ๑ บาท มี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวม
   เป็น ๑๑ คำกาพย์ยานี ได้ชื่อว่ากาพย์ยานี ๑๑ เพราะ จำนวน
   พยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บรรทัดรวมได้ ๑๑ พยางค์ 
 ใน ๑ บท มี ๒ บาท บาทละ ๒ วรรค รวมเป็น ๔ วรรค
   ใน ๑ บาท มี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวม
   เป็น  ๑๑ คำ
   ๒. สัมผัส
 สัมผัสระหว่างวรรค มีสัมผัส ๒ คู่ คือ
 คำสุดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับ คำที่สามของวรรคหลัง แทน
   ด้วย อักษร ก. ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
 คำสุดท้ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สาม 
   แทนด้วยอักษร ข. ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
 สัมผัสระหว่างบท มี ๑ คู่ คือ
 คำสุดท้ายของแต่ละบท สัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองของ
   บทที่ตามมา แทนด้วยอักษร ง. ในแผนภาพโครงสร้างด้านล่าง
   สัมผัสระหว่างวรรค
   ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง (คำสัมผัส
ในที่นี้คือสัมผัสสระ )
แผนภาพโครงสร้าง ของกาพย์ยานี ๑๑
๐ ๐ ๐ ๐ ก   	 ๐ ๐ ก ๐ ๐ ข
๐ ๐ ๐ ๐ ข	 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ง
๐ ๐ ๐ ๐ ค 	 ๐ ๐ ค ๐ ๐ ง
๐ ๐ ๐ ๐ ง 	 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
   ตัวอย่างสัมผัสภายในบท
๏ เพราะครูผู้นำ(ทาง)  ใช่เรือ(จ้าง)รับเงิน((ตรา)) 
พุ่มพานจึงนำ((มา))  กราบบูชาพระคุณครู 
  
   ตัวอย่างสัมผัสระหว่างบท  
พยางค์สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ของบท
ถัดไป
  ๐ เพราะครูผู้นำทาง     ใช่เรือจ้างรับเงินตรา 
พุ่มพานจึงนำมา          กราบบูชาพระคุณ(ครู )
  ๐ หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงาม(หรู) 
เข็มดอกออกช่อชู         จากจิตหนูผู้รู้คุณ 
   ลักษณะอื่นๆ
 กาพย์ยานี ๑๑ อาจมีความยาวร้อยต่อกันกี่บทก็ได้ ไม่จำกัด
 บาทที่สองของแต่ละวรรค อาจไม่ต้องมีสัมผัส จากคำท้ายวรรคหน้า 
 ไปยังคำที่สามของวรรคหลังก็ได้
   การอ่านกาพย์ยานี ๑๑
การอ่านทำนองเสนาะสำหรับกาพย์ยานี อาจอ่านได้หลายแบบ เช่น 
อ่านเป็นทำนองสวด เป็นต้น โดยนิยมอ่านเว้น 2,3 / 3,3
ตัวอย่าง บทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑
 ๏ วิชาเหมือนสินค้า 	อันมีค่าอยู่เมืองไกล
ต้องยากลำบากไป 	จึงจะได้สินค้ามา
 ๏ จงตั้งเอากายเจ้า 	เป็นสำเภาอันโสภา
ความเพียรเป็นโยธา 	แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
 ๏ นิ้วเป็นสายระยาง       สองเท้าต่างสมอใหญ่
ปากเป็นนายงานไป        อัชฌาสัยเป็นเสบียง
 ๏ สติเป็นหางเสือ         ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ถือไว้อย่าให้เอียง          ตัดแล่นเลี่ยงข้างคงคา
 ๏ ปัญญาเป็นกล้องแก้ว     ส่องดูแถวแนวหินผา
เจ้าจงเอาหูตา            เป็นล้าต้าฟังดูลม
 ๏ ขี้เกียจคือปลาร้าย       จะทำรายให้เรือจม
เอาใจเป็นปืนคม          ยิงระดมให้จมไป
 ๏ จึงจะได้สินค้ามา        คือวิชาอันพิศมัย
จงหมั้นมั่นหายใจ         อย่าได้คร้านการวิชาฯ
   หรือตัวอย่าง ของกาพย์ยานี ๑๑ ของ อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ 
   ตัวอย่างที่ ๑
 ๏ เสียงดังมาแต่ไกล       เสียงนี้ไซร้นั้นคือแมว
ร้องดังเสียงแจ้วแจ้ว        เสียงนี้แท้ไม่ใช่ใคร
 ๏ ตัวฉันนั้นชอบแมว      เลี้ยงมาแล้วแต่ใส่ใจ
แมวนั้นเสียงหวานใส       มีใครใครชอบเอ็นดู
 ๏ แมวฉันเกลียดน้ำฝน     มันมีขนขึ้นฟูฟู
ตั้งชื่อว่าตุ๊ดตู่             ฟังชื่อดูน่ารักดี
   ตัวอย่างที่ ๒ 
 ๏ สิบเอ็ดบอกความนัย     หนึ่งบาทไซร้ของพยางค์ 
วรรคหน้าอย่าเลือนราง      จำนวนห้าพาจดจำ 
 ๏ หกพยางค์ในวรรคหลัง   ตามแบบตั้งเจ้าลองทำ 
สัมผัสตามชี้นำ            โยงเส้นหมายให้เจ้าดู 
 ๏ สุดท้ายของวรรคหนึ่ง     สัมผัสตรึงสามนะหนู 
หกห้าโยงเป็นคู่           เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน 
  ตัวอย่างที่ ๓  
  คลื่นใจอาลัยคลื่นชีวิต
  ๏ คลื่นคลั่งทะเลโถม      กระหน่ำโหมทะเลคน 
คลื่นซัดระบัดชล           เฉกจะล้างฤๅอย่างไร 
  ๏ ยิ้มแย้มแต้มเกลื่อนอยู่    มินึกรู้เหตุการณ์ใด 
ธรณีพิโรธไย              จึงเข่นฆ่าประชากร 
  ๏ ฟ้าดินดาวเดือนดับ       คณานับขจายขจร 
เสียงร่ำด้วยร้าวรอน         ร้องหวีดหวาดทะเลตรม 
  ๏ สายตาที่แตะต้อง        ทุกที่ท้องล้วนทุกข์ถม 
ซากศพกลางเลนตม         สู้แดดลมอย่างเดียวดาย 
  ๏ ฟ้าพรากจากอกฟ้า       ปวงประชาพาขวัญหาย 
คุณ"พุ่ม"ฉกรรจ์กาย         ลาลับหมายกรายเยี่ยมฟ้า 
  ๏ คลื่นใจจึงรวมจิต        ร่วมอุทิศคลื่นศรัทธา 
สยบคลื่นยักษา             ร่วมเยียวยาด้วยคลื่นใจ 
 
ดังนี้ เป็นต้น
...........
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.radompon.com/resourcecenter/?q=node/36
http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon11.htm
.............
คนกุลา
ในเหมันต์				
comments powered by Disqus
 • ราชิกา

  23 ธันวาคม 2552 18:13 น. - comment id 26624

  ..ปกติ..จะชอบเขียนกาพย์ยานีค่ะ..เพราะเป็นสิ่งที่เขียนได้ง่าย...วันนี้ได้มาทบทวนอีกครั้ง..ขอนำข้อมูลไปสอนต่อ..เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน..ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ...
  
  ขออนุญาติ...คุณคนกุลานะคะ...ขอบคุณมากค่ะ..
  
  36.gif16.gif36.gif
 • กิ่งโศก

  23 ธันวาคม 2552 21:18 น. - comment id 26634

  เป็นกาพย์ อันเดียวที่พอถูไถ ได้นะครับ ..ขอบคุณมากครับ..ที่ช่วยนำมารังสรรค์
 • คนกุลา

  23 ธันวาคม 2552 19:47 น. - comment id 26638

  ขอบคุณ นะครับ คุณ ตุ้มที่ให้เกียรติ ผมไปค้น
  มาและอยากให้ตนเองเข้าใจให้มากเลย เรียบ
  เรียง แล้วนำมาเขียนลงกระทู้ หากสามารถจะ
  เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆต่อไป ก็จะยิ่งยินดี ครับ
  
  36.gif1.gif16.gif36.gif
  
  แสนคำนึง
 • คนกุลา

  28 ธันวาคม 2552 09:51 น. - comment id 26680

  เป็นกาพย์ อันเดียวที่พอถูไถ ได้นะครับ ..ขอบคุณมากครับ..ที่ช่วยนำมารังสรรค์ 
  กิ่งโศก 
  
  
  """"""""""""""""""
  ขอบคุณ ที่มาเยี่ยมเยียนและแสดง ความคิดเห็น ร่วมกันนะครับ
  
  1.gif
 • wedding

  28 พฤษภาคม 2553 09:07 น. - comment id 30574

  What a professional Wedding Planner actually does is take on the details and responsibility of the event, lace wigsrelieving the bride and groom and their families, from the stresses involved. In turn,full lace wigs this allows them to enjoy the preliminary wedding events, lace front wigslike bridal showers and picking a honeymoon location.There are lots of details you, as a Wedding Planner, full lace front wigsneed to know to keep things running smoothly and within the budget available. You will have to have a set of resources you can tap into to get the best service at the best prices, like reserving the church or chapel, catering the reception, ordering flowers,human hair lace wigs getting the wedding dress designed and ordered, selecting invitations and announcements, booking the music and hiring a professional photographer, among many other tasks
 • wedding invitations

  28 พฤษภาคม 2553 09:15 น. - comment id 30591

  Many brides have turned to custom wedding invitations that includes a photograph of the couple. This photograph not only personalizes the wedding invitations, but also gives the recipient a gift to cherish. When an wedding invitation wording arrives with this detail and the picture of the couple it signifies the love shared by the couple. Some of these custom wedding invitations are actually handmade. This is because the bride desires some detail that can only be completed by hand and not machine. Details such as ribbons, dried flowers or leaves, sequence, pearls or other decorations can be added to enhance the wedding invites . These details show how dedicated the couple is to making their special day perfect.
 • cheap bridesmaid dresses

  28 พฤษภาคม 2553 10:05 น. - comment id 30625

  Choosing cheap bridesmaid dresses is no easy task, but it's one 
  of the most exciting and often the most emotional parts of the wedding planning process.Inviting the special women in your 
  life to be yourcheap bridesmaid dresses; your sisters, your lifelong friends, your 
  cousins and special family friends; is a way to seal important friendships during this very special time in your life. 
  Choosing the bridesmaid dresses,
  mother of bride dresses and 
  junior bridesmaid dresses
  whether you do it yourself or together with your bridesmaids, is an integral part of the tradition. store that has a monopoly on the nearby area or town.
 • ลูกอม ณ สว.

  23 ธันวาคม 2553 18:59 น. - comment id 32655

  ครูเอามาเป็นข้อสอบ ทำถกหมดเลยค่ะ บทที่ว่า ๏ คลื่นคลั่งทะเลโถม กระหน่ำโหมทะเลคน 
  คลื่นซัดระบัดชล เฉกจะล้างฤๅอย่างไร 
  ๏ ยิ้มแย้มแต้มเกลื่อนอยู่ มินึกรู้เหตุการณ์ใด 
  ธรณีพิโรธไย จึงเข่นฆ่าประชากร
 • น๊องปาล์ม

  30 พฤษภาคม 2554 21:54 น. - comment id 33405

  ขอบคุณน่ะคร๊41.gif41.gif62.gif62.gif62.gif62.gif62.gif62.gif62.gif62.gif
 • แฟนคลับมิณทร์

  31 พฤษภาคม 2554 15:51 น. - comment id 33420

  มีความรู้มากคับ4.gif6.gif8.gif11.gif52.gif60.gif64.gif41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif
 • ทิวา

  2 กรกฎาคม 2554 18:04 น. - comment id 33944

  อืม24.gifกำลังจะไปแข่งอยู่พอดี64.gif6.gif
 • flok

  12 ธันวาคม 2554 15:39 น. - comment id 36560

  ดีจัง1.gif
 • flok

  12 ธันวาคม 2554 15:41 น. - comment id 36561

  1.gif2.gif4.gif5.gif6.gif8.gif9.gif10.gif11.gif12.gif13.gif14.gif15.gif16.gif17.gif18.gif20.gif21.gif22.gif23.gif24.gif25.gif26.gif27.gif28.gif29.gif30.gif31.gif32.gif33.gif34.gif35.gif36.gif37.gif38.gif39.gif40.gif41.gif42.gif43.gif44.gif45.gif46.gif47.gif48.gif49.gif50.gif51.gif52.gif53.gif54.gif55.gif56.gif57.gif58.gif59.gif60.gif61.gif62.gif63.gif64.gif65.gif66.gif67.gif68.gif69.gif70.gif71.gif72.gif73.gif74.gif
 • flok

  12 ธันวาคม 2554 15:41 น. - comment id 36562

  ขอบคุณ
 • ดา

  10 มีนาคม 2555 20:12 น. - comment id 37576

  นา16.gif
 • มิว

  15 กุมภาพันธ์ 2555 20:09 น. - comment id 38020

  ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ6.gif19.gif41.gif28.gif3.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif67.gif68.gif69.gif70.gif71.gif74.gif51.gif39.gif39.gif31.gif22.gif16.gif8.gif14.gif29.gif44.gif61.gif
 • grace ^^

  27 ตุลาคม 2555 13:34 น. - comment id 38335

  กาพย์ยานี๑๑ ทำให้หนูได้เข้าใจเเละรู้ว่ามันสนุกเเค่ไหน ขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูเข้าใจอย่างลึกซึ้ง10.gif66.gif68.gif4.gif5.gif6.gif7.gif8.gif11.gif12.gif64.gif74.gif36.gif16.gif28.gif17.gif3.gif16.gif5.gif6.gif10.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>