28 มกราคม 2557 16:25 น.

จัดตั้ง

ประภัสสุทธ

๏ จัดใจมาเรียนรู้
จัดจิตดูโดยสงสัย
จัดกระบวนผ่อนคลาย
จัดแจงได้หลายคน

๏ ตั้งตัวตั้งความคิด
ตั้งชีวิตผลิตผล
ตั้งใจจึงอดทน
ตั้งแต่ต้นจนเติบโต
				
23 มกราคม 2557 09:51 น.

แลกความคิด

ประภัสสุทธ

ชวนแชร์แลกเปลี่ยนความคิด
เพื่อทวนทางทิศคิดฝัน
ปรับ-เสริมเติมแต่งแบ่งปัน
สร้างสรรค์สังคมดีงาม
				
ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ
>