1 กรกฎาคม 2548 20:22 น.

ดวงดาวแห่งความฝัน

ปากกาออนไลน์

เก็บดวงดาว นับร้อย มาร้อยเรียง
เก็บสำเนียง อันเสนาะ ไพเราะหู
เก็บพฤกษา ในพนา มาให้ดู    
บอกให้รู้  ว่ายังอยู่  คู่ข้างเธอ
เก็บปุยเมฆ  ขาวใส  ทอใยฝัน   
เก็บคืนวัน ที่ดี มีความหมาย
เก็บความรัก ความฝัน นั้นรอบกาย 
กำลังใจ มากมาย ไว้ให้เธอ
พรใดๆ ที่ประเสริฐ ในสามภพ  
มาบรรจบ มาเกิดก่อ ต่อเติมฝัน
ให้ฟ้าใส วันสวย รวยพลัง 
สมดังหวัง ที่ฟ้า  นั้นตั้งใจ				
25 ธันวาคม 2547 13:12 น.

หัวจัยคุยกัน

ปากกาออนไลน์
                   ห่างไกล...
                ยังมีใครคิดถึงนัก รู้ไหม
             สานความเหงา ทอความรัก ถักเยื่อใย
                ฝากฟ้าไปที่ปลายฟ้า ห่มเธอ
                  เงียบนักที่กลางใจ...
               อาจเพราะใจยังมั่นรัก รักเสมอ
             ความรัก คือที่ว่างระหว่างฉันและเธอ
               คือน้ำตาเอ่อ คือรอยยิ้ม คือหัวใจ
                  ม่านฟ้า...
                เพียงหลับตาม่านฟ้าหรือกั้นได้
                  ใจคงพบลบที่ว่างระหว่างใจ
           ณ ที่นั่นได้ยินไหม เสียงหัวใจเจรจา
คริสมาสแล้วค่ะ ไวจังเลย แปบๆจะปีใหม่อีกแล้ว
ปีที่หลายคนมักจะเริ่มทำอะไรใหม่ ใครที่ความตั้งใจทำอะไรขอหั้ยสมหวังนะคะ
ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ^___^


......* 
.......A 
.....AAA 
...AAAAA ~~...Merry Christmas...~~ 
..AAAAAA 
.AAAAAAA 
AAAAAAAA 
........II 
........II


*+-*-+-*-+*ผู้หญิงอ่อนไหว..♡..แต่ไม่อ่อนแอ*+-*-+-*-+*				
20 ธันวาคม 2547 04:40 น.

เมื่อเราล้มแล้ว..ลุก

ปากกาออนไลน์
            แม้สี่ท้าว...ยังเดินพลาดพลั้ง
อันนักปราชน์นั้นก็ยังพลาดได้เสมอ


            แล้วเรา..ล่ะจะไม่พลาดเลยหรือไรเออ
แต่อย่าเผลอพลาด...บ่อยก็แล้วกัน


             พลาดแล้ว..เริ่มต้นก้าวเดินใหม่
แล้วตั้งใจ...ก้าวเดินดูอีกหน


             ถึงก้าวเดิน..อย่างลำบาก ก็ต้องทน
ก้าวให้พ้นความลำบาก..ของเราเอยย+-*-+ +-*-+-*- ปู๊หญิงอารมณ์ดี๊ดี -*-+-*-+ +-*-+				
14 ธันวาคม 2547 04:46 น.

เหนื่อยมั้ย

ปากกาออนไลน์เหนื่อยมั้ย...

อยากให้เธอเงยหน้าไปมองท้องฟ้า 

อย่างน้อยถ้ามีจันทร์ทอแสงนวลตา 

เธอจะได้ไม่รู้สึกว่าเดียวดาย 

หลังก้อนเมฆเธอเห็นไหม 

สายตาจากหัวใจบนฟ้านั้น 

เฝ้ามองหาตามหาความผูกพันธ์ 

ที่มันตกหล่นอยู่ตรงนั้นข้างๆเธอ


: : : : คิ ด ถึ ง : : : :*+-*-+-*-+*ผู้หญิงอ่อนไหว..♡..แต่ไม่อ่อนแอ*+-*-+-*-+*				
18 ตุลาคม 2547 01:05 น.

แม้ไกลกัน..แต่ฉันก็รักเธอ

ปากกาออนไลน์               หั ว ใ จ ฉั น มี เ ธ อ อ ยู่ ใ ก ล้ ใ ก ล้

               ยั ง พ อ ใ จ ที่ จ ะ เ ก็ บ เ ธ อ ไ ป ฝั น
 
               หั ว ใ จ ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ ทุ ก คื น วั น

               ยั ง ผู ก พั น กั บ รั ก ที่ เ ธ อ ใ ห้ ม า

               พ รุ่ ง นี้ อ า จ ต้ อ ง ก้ า ว ไ ป ด้ ว ย ใ จ เ ห ง า

               เ พ ร า ะ ส อ ง เ ร า ห่ า ง ไ ก ล กั น สุ ด ฟ้ า

               ห า ก ใ จ เ ร า ยั ง มี กั น ทุ ก เ ว ล า

               แ ม้ ห่ า ง ไ ก ล สุ ด ฝั่ ง ฟ้ า ยั ง เ ห มื อ น ใ ก ล้ กั น . .
 
               ไ ม่ อ า จ รู้ ว่ า วั น ข้ า ง ห น้ า
 
               ก า ล เ ว ล า จ ะ ทำ ใ ห้ เ ร า เ ป็ น เ ช่ น ไ ร

               อ า จ ยั ง มี เ ธ อ อ ยู่ ใ ก ล้ ใ ก ล้

               ห รื อ เ หิ น ห่ า ง กั น ไ ป ต า ม เ ว ล า

               แ ต่ เ ท่ า ที่ รู้ คื อ วั น นี้

               ฉั น มี เ ธ อ ใ น ค ว า ม ห่ ว ง ห า

               ค ว า ม รั ก ยั ง ส ด ใ ส ใ น แ ว ว ต า

               แ ล ะ รู้ สึ ก อ บ อุ่ น ทุ ก ค ร า ที่ ใ ก ล้ เ ธ อ


            *+-*-+-*-+*ผู้หญิงอ่อนไหว..♡..แต่ไม่อ่อนแอ*+-*-+-*-+*

    ----------------------*+*+*+*+*+*+----------*+*+*+*+*+*-*------------------------
    -------------------*+*+*+*+*+*+*+*+---*+*+*+*+**+*+*+*-*--------------------
    ----------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*-----------------
    -------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*--------------
    -----------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*-------------
    ------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*---------------
    --------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*----------------
    ----------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*-----------------
    ------------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*--------------------
    --------------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*----------------------
    -----------------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*--------------------------
    --------------------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*-----------------------------
    -----------------------------*+*+*+*+*+*+*+*+*+*-*--------------------------------
    ----------------------------------*+*+*+*+*+*+*-*-------------------------------------


             แ ค่ มี คุ ณ อ ยู่ ร่ ว ม เ รี ย ง เ คี ย ง ชิ ด ใ ก ล้

             ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร ม า ก ไ ป ก ว่ า นี้
 
             สั ม ผั ส ไ ด้ ถึ ง ไ อ อุ่ น จ า ก ใ จ คุ ณ ทุ ก น า ที

             ค ว า ม สุ ข ล้ น ป รี่ เ มื่ อ มี คุ ณ ค น ดี อ ยู่ ข้ า ง ใ จ


             ไ ม่ เ ค ย เ ห ง า เ พ ร า ะ เ ร า มี เ ร า อ ยู่ ข้ า ง ข้ า ง

             ร่ ว ม ส ร ร ส ร้ า ง ค ว า ม ฝั น อั น ส ด ใ ส

             ป ร ะ ส า น ส า ย ต า ป ร ะ ส า น ล ม ห า ย ใ จ

             รู้ สึ ก ไ ด้ ถึ ง ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ... ที่ มี ใ ห้ กั น แ ล ะ กั น ฯ          +-*-+-*-+ +-*-+-*-+ปู๊ชายอารมดี๊ดี+-*-+-*-+ +-*-+-*-+				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปากกาออนไลน์
Lovings  ปากกาออนไลน์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปากกาออนไลน์
Lovings  ปากกาออนไลน์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปากกาออนไลน์
Lovings  ปากกาออนไลน์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปากกาออนไลน์
>