ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

เหมยฮัว

เพลงจีน

บาร์
เหมยฮัว เหมยฮัว มาน
เทียน เชียง เดียหลันทา
เยียไค้ ฮัว* เหมยฮัว
เทียนเมง เชียงจ๊นวอ เมง
 เวยเว่ยตี้ เถ้าซง ฮัว*
 คานยา เพี้ยคิ คานเลียวเม
 ฮัว โยโถวอี เชียว
เยี้ยว ถ่าง* ปิง
เชียะ โป้วนี่ ทาโต๊เกี้ยว พา
 ทาซือว้อ ตี้กัว ฮัว
*ดนตรีเหมย
ฮัว เหมยฮัว มานเทียน เชียง
 เคียหลันทา เยียไค้ ฮัว
* เหมยฮัว เทียน
เมง เชียงจ๊นวอ เมง
 เวยเว่ยตี้ เถ้าชง ฮัว*
 คานยา เพี้ยคิ คานเลียวเม
 ฮัว โยโถวอี เชียวเยี๊ยว
 ถ่าง* ปิงเชียะ โป้ว
นี่ ทาโต๊เกียว พาทา
ชือว้อ* ตีกัว ฮัว
#...					
					
comments powered by Disqus
>