บล็อก

วิจารณ์กวีนิพนธ์ "ตำนานแล่นใบ"

http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem83533.html

ประสาน “ความรู้ สู่ ทักษะ” 
จึงมาเป็น “ตำนาน” 

“ตำนานแล่นใบ” เป็นบทกวีนิพนธ์แนวสัญลักษณ์  ที่สร้างสรรค์โดย เวทย์  โดยภาพรวมเล่าถึงประสบการณ์แล่นใบเรือ  เปิดเรื่องจากการสืบค้นประวัติการแล่นใบ แสดงธรรมชาติของมนุษย์ที่พยายามเอาชนะธรรมชาติโดยอาศัยประสบการณ์ ทักษะ และหล่อหลอมออกมาเป็นความรู้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง  ทั้งในสภาวะที่เป็นปัจจัยภายนอกอันไม่อาจควบคุมได้ และอาศัยปัจจัยภายในในอันที่จะบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ

	“จากเรือเล็กถึงลำสำเภาใหญ่ นับย้อนไปกระทั่งหลังยุคหิน” บทแรกเป็นการเชื่อม “ยุคสมัย” และประสานภาพให้เกิดจินตนาการพอ				
 2933    3    0