บล็อก

ฉันใดที่ใจท่านชอบ?

ผมตั้งคำถามนี้เล่นๆครับ เนื่องจากฉันท์นั้นมีหลายลีลา เหมือนดนตรีหลากทำนอง ผมจึงอยากถามเพื่อนๆว่า ชอบอ่าน ฟัง หรือเขียนฉันท์ชนิดไหนบ้าง สำหรับผมมี
	วิชชุมมาลาฉันท์ ๘ จังหวะลีลาใช้ในบทครวญอ้อยส้อยก็ได้ พรรณนาความงามก็ได้ บรรยายความดำเนินเรื่องก็ได้ ฯลฯ
	มาณวกฉันท์ ๘ นี่พลิ้วผกเหมือนวิหคเหินว่อนเลยครับ (เห็นด้วยกับท่านคมทวน คันธนูจริงๆ)
	อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ งดงาม จังหวะดี 
	ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ ระลอกเล่นขึ้นลงสนุกนัก
	กมลฉันท์ ๑๒ ฟังดูระรื่นหู แม้จะไม่ระเร่งเร้าอย่างภุชงค์ก็ตาม
	เวสสเทวีฉันท์ ๑๒ ฟังดูอ้อยอิ่งดีครับ 
	อินทรวงศ์ฉันท์ ๑๒ ชอบสี่พยางค์สุดท้ายของบาทที่ ๒ ครับ สะบัดสะบิ้งดีนักแล
				
 4244    1    0