11 กรกฎาคม 2550 08:39 น.

ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

nok_yak

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ "หนึ่งเดียวในดวงใจ"
 	รางวัลที่ ๑ 	เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤทธิเกิดละมูล
 		 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 	รางวัลที่ ๒  	เด็กหญิงพิชญ์สินี นิลวงค์
 		 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพรศิริกุล  จังหวัดตรัง
 	รางวัลที่ ๓  	เด็กชายชินวัฒน์ พรมจำปา
         	 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  จังหวัดสระแก้ว
 	 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. เด็กหญิงปฐมพร ธรรมลังกา
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จังหวัดน่าน
           ๒. เด็กหญิงรังสิมา คุณมาศ
         		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเผดิมศึกษา  กรุงเทพฯ
           ๓. เด็กหญิงปิยธิดา เมืองแก้ว
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนอรพินพิทยา  จังหวัดลำพูน
            ๔. เด็กหญิงอรยุพา จันทร์ดี
  		       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเจี้ยไช้  จังหวัดราชบุรี
            ๕. เด็กหญิงสรวงสุดา สีเข้ม
 		       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม  จังหวัดร้อยเอ็ด
            ๖. เด็กหญิงณัฐณิชา สุทำแปง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราฎร์รังสรรค์)  จังหวัดน่าน
            ๗. เด็กหญิงเกษสุรางค์ หงส์ศุภางค์พันธ์
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  จังหวัดราชบุรี
            ๘. เด็กชายธนดล สังเกตดี
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
            ๙. เด็กหญิงนฤดี พุฒฟัก
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดกร้างทองราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกาญจนบุรี
            ๑๐. เด็กหญิงชญานิน ใจปิง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านด่าน  จังหวัดน่าน


ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "มะลิร้อยมาลาบูชาคุณ"
 	รางวัลที่ ๑  	เด็กหญิงจำเริญลักษณ์ ทองล้วน
        		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี
 	รางวัลที่ ๒  	นายนาวิน จันทรา
         		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดดอนตูม  จังหวัดราชบุรี
 	รางวัลที่ ๓ 	 เด็กหญิงปรียามน สุขม่วง
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพฯ
 	รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณประทีป
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
           ๒. นางสาวดวงใจ แซ่หลี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดดอนตูม  จังหวัดราชบุรี
           ๓. นางสาวณัฎฐา ปานคง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
            ๔. นางสาวลัญจภรณ์ ไทยภาพร
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรุงเทพฯ
            ๕. นางสาววีณา วุฒิจำนง
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ
            ๖. นางสาวปัทมวรรณ หัสดี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี
            ๗. นางสาวอุบลลักษณ์ พจนเสนี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี
            ๘. เด็กหญิงอรพินท์ อุ่นเอ้ย
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จังหวัดพะเยา
            ๙. นางสาวปวีณ์ธิดา วัฒนปาณี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี
            ๑๐. เด็กหญิงนพรัตน์ สายแก้ว
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ

ระดับอุดมศึกษาและประชาชน หัวข้อ "แม่ผู้สร้างสังคมให้ร่มเย็น"
 	 รางวัลที่ ๑  	นางสาวสุธิญา พูนเอียด
         		นิสิตชั้นปีที่ ๒  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 	รางวัลที่ ๒  	นายเสริมเกียรติ วิฑิตเวท
 	รางวัลที่ ๓  	นางสาวอรุณวรรณ คงมีผล
         		นิสิตชั้นปีที่ ๒  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 	 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. นางเบญจา ธรรมจำรัส
  			โรงเรียนชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
           ๒. นางสาวภัทรมาศ สุ่มมาตย์
 		        วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด

           ๓. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์
 		        โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) จังหวัดนครปฐม
            ๔. นางสาวทนุรัก ตันตรานนท์
         		นิสิตชั้นปีที่ ๓  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ๕. นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ
 		         โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
            ๖. นายบุญคุ้ม ทองาม
 		         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา  จังหวัดสุรินทร์            
            ๗. นางขวัญใจ ปาอาภรณ์
           ๘. นางสาววิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
 		         นิสิตปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
            ๙. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์
               ๑๐. นางสาวชุลีพันธ์ กลั่นชื่น


 	ทราบมาว่าจะมีการรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลด้วย ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ				
1 กรกฎาคม 2550 17:43 น.

ประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ เนื่องในงานวันยุวกวี ประจำปี ๒๕๕๐

nok_yak

ประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ
เนื่องในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐
ดำเนินงานโดย 
สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
# # # # # # # # # # # # 

 	สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ เนื่องในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ ชิงรางวัลเงินช่วยทุนการศึกษา ๕๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร มีรายละเอียดดังนี้

 	วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และปลุกจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รักษ์สามัคคี มีคุณธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ

 	ผู้มีสิทธ์ส่งผลงานเข้าประกวด เยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

 	ประเภทและหัวข้อบทร้อยกรองที่กำหนดให้เขียน
 		ระดับประถมศึกษา	เขียนเป็นกาพย์ยานี ๑๑ ความยาว ๕ บท หัวข้อ  รู้รักษ์สามัคคี
 		ระดับมัธยมศึกษา เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว ๕ บท หัวข้อ คุณธรรมนำไทย

 	กำหนดเวลารับผลงานและสถานที่ส่ง ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่
 		สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์
 		ตู้ ป.ณ.๖๒ ปณ.จรเข้บัว
 		กรุงเทพฯ
 		๑๐๒๓๐

 	กติกาการตัดสิน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเพื่อคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายระดับละ ๑๐ สำนวน (เท่าจำนวนรางวัล) แล้วเชิญเจ้าของสำนวนที่เข้ารอบสุดท้าย ไปแข่งขันสดรอบชิงชนะเลิศเพื่อทดสอบความสามารถและจัดลำดับรางวัล ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร หากผู้เข้ารอบสุดท้ายรายใดไม่ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

 	รางวัล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระดับละ ๑๐ รางวัล ดังนี้
 	    รางวัลที่ ๑ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
	    รางวัลที่ ๒ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
	    รางวัลที่ ๓ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 	    รางวัลชมเชย มี ๗ รางวัล รับเกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

	พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร    ดร.สุข พุคยาภรณ์ ( อาคาร ๑ )  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร  โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>