6 ธันวาคม 2549 15:09 น.

พระเจ้าแผ่นดิน

ทวิชา

อาเศียรพาท นวมราชสดุดี
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
                                ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา ประพันธ์

  
   ภูมิ ธรรม ธ เพียบพร้อม     บำเพ็ญ
พล เพื่อราษฎร์รอนเข็ญ       ขัดข้อง
มหา กษัตริย์ทรงเป็น         จอมปราชญ์
ราช กิจเกริกเกียรติก้อง       ร่มเกล้าชาวประชา
   ที่ห้าธันวมาสนี้            เฉลิมชนม์
แปดสิบพรรษมงคล          ปิ่นเกล้า
ราษฎร์เริงรื่นรวมกมล        เฉลิมเกียรติ พระเฮย
ถวายพระพรบวรเจ้า         จุ่งพร้อมจตุรพร
   ประชากรถวายสัตย์น้อม    ปณิธาน
ยึดมั่น ธรรมสี่ประการ        ก่อเกื้อ
เกิดความรักสมัครสมาน       สามัค- คีเฮย
เพื่อร่วมแรงโอบเอื้อ         ชาติให้ร่มเย็น
   คิด เห็น ทำ พูด ด้วย       เมตตา
ร่วมประสานประโยชน์พา      เสร็จได้
ยึดมั่นกฎกติกา             สุจริต ใจแฮ
พินิจเหตุผลให้              ถูกต้องครองธรรม
   กระแสพระดำรัสก้อง       กังวาน
พระประสงค์ภูบาล           บอกไว้
ปวงพสกยกคำขาน           ครวญใคร่ คิดแฮ
ร่วมพัฒนาชาติให้           รุ่งเรื้องสราญรมย์
   ไทยอุดมร่มด้วย          พระบารมี
แผ่ปกป้องปฐพี             สุขพ้อง
ตรากตรำนับแรมปี          ปวงราษฎร์ ห่วงนา
หกสิบล้านใจซ้อง            สดับเฝ้าข่าวสาร
   พระภูบาลทุกข์ร้อน        เรื่องใด
ราษฎร์อุระหวั่นไหว          วุ่นว้า
หวังแบ่งทุกข์จอมไทย        คลายโศก เศร้าแฮ
ราษฎร์รัก ธ ยิ่งฟ้า           ยิ่งหล้าสาคร
   คือ บิดรแผ่เอื้อ           อารี
คือ กษัตริย์สืบจักรี           เกริกหล้า
คือ พระมิ่งโมลี              ปกประเทศ ไทยเฮย
คือ เทพจากฟากฟ้า          เสด็จแคว้นแดนไทย
   เปรมใจปราโมทย์พร้อม    ไผทสยาม
เฉลิมพระชนม์ฉลองความ     สุขถ้วน
เฉลิมพระเกียรติทุกเขตคาม   สมโภช
แปดสิบพรรษเลิศล้วน        ผ่องแผ้วสุขศานติ์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์ ไวยกุฬา				
1 ธันวาคม 2549 13:20 น.

วันเฉลิมพระชนม์

ทวิชา

อาศิรวาทราชสดุดี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบแปดสิบปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕ ธันวาคม  ๒๕๔๙


     สรวมชีพ  บังคม  บรมบาท
อาศิรวาท  องค์ภูมินทร์ ปิ่นเกศี
พสกนิกร  สำนึกใน พระบารมี
คุ้มชีวี ปกเกล้าไทย ให้เรืองรอง
     ธ ทรงเป็น บิดา ประชาราษฏร์
เป็นขวัญชาติ  ฉัตรชัย ไทยทั้งผอง
ธ คือ ศูนย์รวมใจ ไทยปรองดอง
ธ ปกครอง ปวงข้าบาท ชาติร่วมเย็น
     ทรงดำริ แนวทาง  สร้างชีวิต
ทรงอุทิศ พระวรกาย  ดับทุกข์เข็ญ
พระกรณี  ใกล้ไกล ทรงบำเพ็ญ
พระทรงเป็น แบบอย่าง นำทางไทย
     วโรกาส  เฉลิม พระชนมา
ฉลองแปดสิบ  พรรษา  สง่าใส
เชิญทวพเทพ ไตรรัตน์ อำนวยชัย
ถวายพระพร  จอมไผท ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ				
6 พฤศจิกายน 2549 13:27 น.

สัญญารัก

ทวิชา

คำ หนึ่งแทนใจ	มอบให้คนรัก
มั่น เหมาะสัญญา	สื่อภาษารัก
จาก คนหนึ่งคน	กมลเปี่ยมรัก
ใจ  อันสูงค่า		ผู้มารับรัก
จะ  มอบชีวี		ทำดีเพื่อรัก
ไม่ ว่าใกล้ไกล	ห่วงใยในรัก
เปลี่ยน   เดือนเลื่อนปี	มีเรามีรัก
แปร  ฤดูกาล		แว่วหวานคำรัก
ขอ  ตอบแทนคุณ	ที่เจือจุนรัก
ฝาก รักกลับไป	สายใยแห่งรัก
รัก  อาจมีสุข		อาจทุกข์ยังรัก
แท้  จริงเช่นใด	ดวงใจคงรัก
ให้ ได้เรียนรู้           ต่อสู้เพื่อรัก
เป็น  สิ่งสวยงาม	นิยามความรัก
แรง  กายแรงใจ	สร้างได้จากรัก	
ใจ  สองร่วมสาน	ตลอดกาลมั่นรัก	

	

	
คำมั่นจากใจ จะไม่เปลี่ยนแปร 
ขอฝากรักแท้ ให้เป็นแรงใจ				
6 พฤศจิกายน 2549 13:23 น.

ลอยกระทง

ทวิชา

สิบห้าค่ำย่ำเยือนเดือนสิบสอง	
ลำน้ำนองเต็มฝั่งครั้งได้เห็น
สายลมพลิ้วฉิวเฉื่อยเอื่อยเอื่อยเย็น	
พระจันทร์เพ็ญเด่นสว่างกลางนภา
จึงจัดงานประเพณีลอยกระทง          
 มุ่งประสงค์ชาวไทยสุขหรรษา
นำดอกไม้ธูปเทียนใบตองมา	
ประดิษฐ์กระทงลอยธาราทั่วถิ่นไทย
น้อมสักการแด่องค์พระสัมมา	
รอบพระบาทนัมมทาชลาสัย
ระลึกคุณคงคาดื่มอาบใช้	           
บ้างลอยทุกข์โรคภัยห่างไกลตน
อีกท้องฟ้าล้วน โคม พลุ แสงเสียงไฟ	
สว่างไสวงามตาทุกแห่งหน
ประกวดนางนพมาศงามน่ายล	
ผู้คิดค้นทำกระทงแต่ก่อนกาล
แลกระทงลอยล่องท้องนที		
ชื่นอุราน้องพี่สมัครสมาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสายธาร	
ร่วมสืบสานประเพณีวิถีไทย				
3 กันยายน 2549 13:52 น.

รักที่สวยงาม

ทวิชา

ความรักก่อเกิดด้วย      ศรัทธา
เป็นสื่อสายใยมา        ผูกไว้
ความรักจักนำพา        ความสุข
รักช่วยส่งเสริมให้       โลกนี้งดงาม

ความรักเริ่มต้นมา       จากศรัทธา ประทับใจ
เรียงร้อยเป็นสายใย     สานต่อไว้ด้วยไมตรี
ความรักอันงดงาม       ก่อเกิดความสุขชีวี
ปรารถนาแต่สิ่งดี        บริสุทธิ์ใจมอบแก่กัน
ความรักสร้างความหวัง    ด้วยกำลังแรงใจมั่น
เสมือนแรงผลักดัน      อนาคตที่ก้าวไป
ความรักยามจากลา       ไม่ห่วงหาแต่ห่วงใย
มองดูยามห่างไกล        สื่อความหมายว่าคิถึง
ความรักที่มีค่า          ใช่วาจาอันหวานซึ้ง
คำรักที่ตราตรึง          ต่างรับรู้ด้วยดวงใจ
ความรักซึ่งห่างทุกข์      คือความสุขจากการให้
ไม่เป็นเจ้าของใคร       แค่เพียงรักก็สุขล้น
ความรักในบางครา      อาจนำพาความร้อนรน
รู้จักเตือนจิตตน         หาแนวทางคิดแก้ไข
ความรักคู่ความจริง      สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนไป
โลกนี้ไม่มีใคร          อยู่ข้างกายทั้งชีวัน
ความรักจะคงอยู่         ควรรู้ค่าตนเช่นกัน
มอบรักให้ใครนั้น       อย่าลืมรักตัวเราเอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทวิชา
Lovings  ทวิชา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทวิชา
Lovings  ทวิชา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทวิชา
Lovings  ทวิชา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทวิชา
>