24 กันยายน 2547 10:12 น.

บั น ทึ ก เ ล็ ก ๆ... แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จำ

พันดาว

 
ค ว า ม ท ร ง จำ  ต อ น เ มื่ อ ฉั น ยั ง เ ด็ ก ทุ ก อ ย่ า ง ช่ า ง ดู ส ว ย ง า ม เ ส มอ 
ผี เ สื้ อ ตั ว น้ อ ย ง ด ง า ม ร่า เ ริ ง สี สั น ร า ว แ ต่ ง แ ต้ ม
ทำ ไ ม ด ว ง จั น ท ร์ สี น ว ล ด ว ง โ ต ก ว่ า ต อ น นี้ ล่ ะ . . . 
ชิ ง ช้ า ที่ ฉั น เ ค ย ไ ก ว เ ล่ น แ ก ว่ ง ไ ด้ สู ง เ ห มื อ น จ ะ พ า ฉั น ไ ป สู่ ด ว ง จั น ท ร์
บ ท เ พ ล ง เ ด็ ก . . . เ พ ล ง ที่ แ ต่ ง ขึ้ น ม า ง่ า ย ๆ . . . ช่ า ง น่ า ป ร ะ ทั บ ใ จ
 *..=..++..=..++..=..++..=..++..=..++..=..++..* 

ผี เ สื้ อ...            เริงระบำ
เ สี ย ง พ ร่ำ ...       จากสายลมหวล
เ รื่ อ ง เ ล่ า..        จากพระจันทร์สีนวล
เ พ ล ง ค ร ว ญ..      จากแมงปอปีกบาง
บ ท เ พ ล ง เ ด็ ก     ยังแว่วมา
ด ว ง ต า สี ช า       ที่เคยมองฉัน
ชิ ง ช้ า แ ก ว่ ง ไ ก ว  ทามกลางแสงตะวัน
-เราจะรักกันนิรันด์-     รอยสลักบนแผ่นไม้ของเธอกับฉัน ความทรงจำในวัยเยาว์
ย้ อ น ก ลั บ วั น เ ว ล า
ก ลั บ ไ ป ต า มห า บ า ง สิ่ ง ที่ อ่ อ นไ ห ว
ค ว า ม ท ร ง จำ  เ รื่ อ ง เ ก่ า . . . ส า ย น้ำ ไ ห ล ผ่า น ไ ป
ทุ ก ภ า พ ยั ง ส ง บ นิ่ ง ใ น หั ว ใ จ  บั น ทึ ก เ ล็ ก ๆ ที่ เ ก็ บ ไ ว้ ต ล อ ด ก า ล  

   *-+--+--+--+--* 
^*^ -`๏- พันดาว -`๏- ^*^ 				
10 กันยายน 2547 11:27 น.

ความฝันของ ปุ ย เ ม ฆ ข า ว

พันดาว

 
แผ่วเบา ไร้น้ำหนัก เดินทางตามสายลม 
 ไร้ทิศทาง ไร้เป้าหมาย ตามแต่ใครเขาจะพาไป
วันนี้เธอจะพาฉันไปไหนเหรอ  สายลม
 ฉันเบื่อกับชีวิตที่กำหนดไม่ได้ เบื่อที่ต้องคอยถามสายลมว่า วันนี้จะไปไหน 
คงถึงเวลาสำหรับบางอย่างแล้วล่ะ เวลาของการอำลาท้องฟ้าเสียที
*..=..++..=..++..=..++..=..++..=..++..=..++..* 

วันนี้จะพาฉันไปไหน
จำได้ไหม บอกว่า จะพาฉันไปดูฟ้าที่แสนไกล ยามตะวันอับแสง
ไปบดบังพระจันทร์ของคนช่างฝันในคืนจันทร์แรม
ไปแต่งแต้ม ปุยสีขาว บนท้องฟ้าสีคราม

ฉันคงทำได้เพียงแค่นี้
แค่สร้างฝันดีดี แล้วขอให้อีกหนึ่งคนช่วยสานฝัน
เป็นแค่เพียงนักสร้างฝัน ที่ไร้พลัง
ปีกขาวของนักเดินทางตามฝัน ไม่เคยมีวันได้โผบิน
 
 -- คำบอกเล่าจากดาวเหนือ --
 ให้เธอถามตัวเองว่า อยากเป็นเช่นนี้ต่อไปไหม
ถ้า ใช่ จงล่องลอยไป ตามใจของใคร แล้วบอกหัวใจให้หยุดฝัน
วันหนึ่งอาจมีคำถามเมื่อเธอเดินออกจากเส้นทางเดิมที่คุ้นเคยกัน
เหตุผลสั้นๆนั้น  คือ ฉั น มี ค ว า ม ฝั น ฉั น คื อ นั ก เ ดิ น ท า ง
 
-- ลาก่อนสายลม -- 
ขอให้เธอ มองฉัน ปุยเมฆขาวเป็นครั้งสุดท้าย
 นับต่อจากนี้ จะกลับกลาย เป็นเมฆฝน
คงไม่เห็นปุยเมฆขาวผู้อ่อนไหว มาร้องขอต่อสายลม
สุดท้าย คงเหลือเพียง ส า ย ฝ น ที่ พ ร่ า ง พ ร ม สู่ ผื น ดิ น
 				
3 กันยายน 2547 16:10 น.

อยากจะชวนเธอไปด้วยกัน

พันดาว

** แอ๊ปเปิ้ล **

สะพายเป้ใบใหญ่ออกเดินทาง
ไปเก็บสายลม เก็บตะวันสีส้มจาง ที่ไหวเอนบนผืนฟ้า
จะไปทะเล...ไปเทความฝัน...แจกจ่ายความศรัทธา
หอบความคิดถึงไปฝากฝูงปลา...จูบปะการังใต้ท้องทะเล 

วันนี้...อยากจะชวนเธอไปด้วยกัน
ไปเอากำไรชีวิตมาเติมทางเดินของคืนวันที่โย้เย้
เอาหัวใจช่างไหวอ่อน ไปพักผ่อน นอนไกวเปล
ไปวิ่งไล่จับปู...เล่นคลื่นโซเซกับผืนทราย 
 
ช่วยกันก่อปราสาททราย ชื่อว่า...ความรัก
สร้างองค์รักษ์ ห้อมล้อมปราสาทคุ้มครองความหมาย
ยามคลื่นทะเลกระซิบบอกคิดถึงผืนทราย
รอฟังนิทาน เจ้าหญิง เจ้าชาย แห่งท้องทะเลพร้อมกัน 
 
เมื่อตะวันลับขอบฟ้า
ฉันจะพาเธอไปดูเมืองแห่งฝัน
พรายฟองสีฟ้า ที่ระยิบระยับ ดั่งดาวในน้ำนับร้อยพัน
ความงดงามหนึ่งในโลก..ที่อยากให้เธอเห็นเหมือนฉัน..ตรงนี้...ที่ทะเล
 
                    *-+--+--+--+--* 
^*^ -`๏- พันดาว -`๏- ^*^ 
 
พกหัวใจที่สดใส 
ใส่หมวกใบใหญ่ ผ้าใบทรงเก๋
เสื้อแต้มสีสัน พระจันทร์ กับน้ำทะเล
คืนนี้ จะนอนไกวเปล ฟังนิยายจากท้องทะเลและหาดทราย

ป้ายสีฟ้าให้ท้องฟ้า
แต้มสีดวงดารา ด้วยสีความฝัน
ลากเส้นสีน้ำเงินตัดขอบฟ้า เว้นส่วนที่น้ำสัมผัสตะวัน
เสียงกระซิบว่า คิดถึงกัน ยามคลื่นซัดฝั่งกระทบผืนทราย

หยิบเปลือกหอยอันใหญ่มาแนบหู
รับรู้เพียงเสียงสายลมผ่านเปลือกหอย
โลกหมุนช้าๆ กาลเวลาเคลื่อนไหวอย่างไร้ร่องรอย
วันนี้ที่รอคอย มีเพียง เ ธ อ ฉั น  พ ร ะ จั น ท ร์  กั บ น้ำ ท ะ เ ล
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพันดาว
>