24 มีนาคม 2549 10:31 น.

สุขสันต์วันเกิด.... แ อ็ ป เ ปิ้ ล

พันดาว

ขอให้แอ็ปเปิ้ล มีความสุขมากๆๆตลอดไปนะ สุขสันต์วันเกิด
^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- 

ส า ย ล ม       แ ผ่ ว เ บ า   พั ด ผ่ า น
ลำ ธ า ร        โ ร ย ริ น     เ อื่ อ ย ไ ห ล
เ รื อ ง ร า ว   ร้ อ ย พั น    จ า ก ค น ไ ก ล
ดำ เ นิ น       ต่ อ ไ ป     เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ 


เ ธ อ แ ต้ ม ฝั น ด้ ว ย พู่ กั น แ ส ง ด า ว
ร ะ บ า ย ฟ้ า ข า ว ด้ ว ย เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก ที่ ส ด ใ ส
สี ฟ้ า จ า ก น้ำ ท ะ เ ล  บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร เ ดิ น ท า ง อั น ย า ว ไ ก ล
บ ท ก ล อ น เ ธ อ   อ่ อ น ห ว า น อ่ อ น ไ ห ว กั บ ทุ ก หั ว ใ จ  ที่ ผ่ า น ไ ป  สั ม ผั ส เ ธ อ


เ ป็ น อี ก ปี    ที่ ผ่ า น ม า . . . แ ล ะ ผ่ า น ไ ป
ข อ บ คุ ณ  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย  ที่ ใ ห้ กั น เ ส ม อ
ห นึ่ ง คำ อ ว ย พ ร ...  ข อ ม อ บ ไ ว้. . . แ ด่ เ ธ อ
มี ร อ ย ยิ้ ม .     สุ ข เ ส ม อ .   เ ธ อ แ อ๊ ป เ ปิ้ ล  เ ม ล็ ด พั น ธ์ ค ว า ม รั ก แ ห่ ง จิ น ต น า ก า ร
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพันดาว
>