7 มีนาคม 2551 11:29 น.

ด า ร า สี ฟ้ า

พันดาว


เ ก็ บ รุ้ ง ง า ม  แ ส ง เ ห นื อ   ที่ ป ล า ย ฟ้ า
ม่ า น ด า ร า    ร ะ ยิ บ แ ส ง   ถั ก ท อ ฝั น 
ส า น เ ป็ น ปี ก  โ บ ย บิ น ไ ป  ใ ต้ แ ส ง จั น ทร์ 
สู่ โ ล ก ฝั น     ใ น วั น       เ ธ อ ท้ อ ใ จ

ปี ก แ ห่ ง ฝั น . . พ า เ ธ อ ไ ป  ไ ก ล สุ ด ล่ า
ที่ ด า ร า ....     ท อ แ ส ง     ล ะ มุ น ใ ส
เ ธ อ จ ะ พ บ    สิ่ ง ค้ น ห า   ข อ ง หั ว ใ จ
ก าล เ ว ล า     ห ลั บ ไ ห ล   ไ ป ชั่ ว ก า ล  
 
*-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* 

ฉั น นั่ งม อ ง    ดู ด า ว       อ ยู่ ต ร ง นี้
ท้ อ งฟ้ า มี      แ ส ง ด า ว    ส ก า ว ใ ส
ห นึ่ ง ด ว ง ด า ว สี ฟ้ า จ า ง    ที่ ห่ า ง ไ ก ล 
อ ยู่ ที่ เ ดิ ม เ ส ม อ ไ ม่ เ ป ลี่ ย นไ ป . .. .  แ ม้ แ ส ง ด า ว ไ ม่ ส ว่า ง ไ ส ว . ..   แ ต่ เ ห็ น ไ ด้ ใ น รั ต ติ ก า ล  
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพันดาว
>