ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Cyberraga

Madonna

Ohm sri guru bjor namaha
Hare Ohm
Svastika jabyaha
Pari va layanta
Meeahyayna margayna
Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo
Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm
Svastika jabyaha
Pari va layantah
Meeahyaynah margayna
Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo
Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm

(Translation)
May all be well with mankind
May the leaders of the earth in every way
Protect the earth by keeping to the right path
May there always be goodness
For those who know the earth to be sacred
May all the world be happy
Whatever I do
Whether my body, mind, sense, organs, intellect, self
Or out of natural inclination
I make it all an offering to
The all-pervading supreme being					
					
comments powered by Disqus
>