18 ตุลาคม 2550 07:07 น.

เพื่อเธอ…ตลอดไป

ดิบลูเม้นท์

คงเป็นเพราะฟ้ากำหนด...สวรรค์ลิขิต
ทำให้ชีวิตฉัน ต้องมาพบกับเธอคนนี้
เธอทำทุกสิ่ง...ด้วยความเต็มใจของเธอที่มี
เธอทำให้คืนวันอันแสนดี ช่างงดงาม...ในทุกวัน

	ยามใดที่ฉันเหนื่อยล้า หมดแรง
ฉันจะลุกขึ้นมาเข้มแข็ง...ไม่ท้อไม่หวั่น
มีเธอผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว...สำหรับทุกคืนทุกวัน
เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้น...ที่จะมอบหัวใจ.

	มีลมหายใจ...และชีวิตเพื่อเธอ
แม้จะต้องพบเจออุปสรรค จะไม่หวั่นไหว
แค่มีเธอร่วมเดินทาง...ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนไปทางไหน
แม้จะมีใคร หรือ สิ่งใด...ทำให้เราต้องพรากจากกัน

	ขอยืนยันว่าตอนนี้ เธอคือที่สุด
ฉันพร้อมจะหยุด หัวใจไว้ตรงนี้...กับเธอเท่านั้น
พร้อมและยอมแลกทุกสิ่ง เพื่อเธอฉันขอยืนยัน
ขอให้เชื่อมั่นในกันและกัน...ตลอดไป
				
15 ตุลาคม 2550 22:48 น.

ถึงห่างกัน...แต่รักมั่น..เพียงเธอ

ดิบลูเม้นท์

วันนี้ เธอจะเป็นอย่างไรบ้าง
อยู่ทางนั้น จะเคว้งคว้าง เหมือนฉันบ้างไหม
ห่างกันแบบนี้ รู้สึก สับสน ว้าวุ่นใจ
ห่างแค่ไหน เพียงใด ไม่เคยลืมเธอ

นานวัน ยิ่งห่วงเธอเพิ่มขึ้นทุก ทุกวัน
เพราะเธอคือคนร่วมฝัน ที่ฉันตามหามาเสมอ
ร้อยผู้คนผ่านสายตา ก็ไม่มีใครสำคัญยิ่งกว่าเธอ
แม้จะพบเจอกับเธอแค่เพียงไม่นาน

ใคร ใคร อาจจะมองว่าฉันรักเธอง่ายดาย
ผลสุดท้าย ความรักคงจบลงตรงที่ ต้องอวสาน
เพราะเวลาคือบทพิสูจน์ความรัก ความต้องการ
แต่ใครจะรู้ถึงความผูกพัน ในวันที่ผ่านพ้นมา

เวลา ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ในทุกสิ่ง
ไม่เคยหยุดนิ่ง เหมือนดวงดาว บนฝากฟ้า
กาลเวลาเป็นสิ่งยืนยันได้ ถึงความซื่อสัตย์ ที่ผ่านมา
แม้จะรวดเร็ว เวลาที่เรานั้นคบกัน

ในวันข้างหน้า จะเป็นอย่างไร ฉันไม่สน
ขอแค่วันนี้ ได้รักคนอย่างเธอ.....คนที่ใฝ่ฝัน
แม้ความรักจะไม่ใช่ทุกสิ่ง และไม่เป็นนิรันทร์
ฟ้าอาจขว้างกั้น แต่หัวใจฉัน ยืนยัน ว่ารักเธอ
				
14 ตุลาคม 2550 08:33 น.

คนมือสอง

ดิบลูเม้นท์

ก่อนที่เราสองคนจะมาพบกัน
ฉันเคยมีคนร่วมฝัน...ในวันก่อน
แต่โดนเขาทอดทิ้งไป ไม่เหลือความอาทร
โดนความรักสั่งสอน ให้เจ็บ ให้จำ


	แต่มีเธอเข้ามาในวันนี้
เหมือนทำร้ายใจดวงนี้ให้เจ็บช้ำ
ทั้งที่เธอแสนดี กว่าคนก่อนที่เขาทำ
ไม่อยากเจ็บ ซ้ำ ซ้ำ กับความทรงจำอันร้าวราน


เป็นได้คือผู้หญิงมือสอง
ไม่อยากเป็นตัวสำรอง ที่เกิดขึ้นจากความสงสาร
เขาห่างไกลเกิน เกินเธอจะทัดทาน
อย่าทำร้ายกันให้ทรมาน และปวดใจ


เธอจะยอมรับได้ไหม กับคนแบบฉัน
คนที่ตอนนี้ เคียงข้างเธอทุกวัน ยามหวั่นไหว
แม้จะเคยเจ็บมามาก แต่จะลบภาพเก่า ที่ฝังใจ
แล้วเริ่มต้นไม่ ไม่สายไปใช่ไหมเธอ


เธอจะยอมรับได้หรือเปล่า
กับเรื่องราวเก่าๆที่ฉันเคยพลั้งเผลอ
อดีตเราสองคนเคยเจ็บ จนพร่าเบลอ
ต่อแต่นี้ จะขอดูแลเธอ ทั้งตัวและหัวใจ


ลืมคนรักครั้งแรก ออกจากความทรงจำ
อย่าเอาเขามาเปรียบจนทำให้เธอ ต้องหวั่นไหว
เขา คือ เขา อย่าเอามายึดติด ให้ปวดใจ
จะมือไหน มือใหม่หรือไม่ ขอให้เป็นเธอ				
13 ตุลาคม 2550 22:08 น.

นิยาม..รัก..

ดิบลูเม้นท์

รัก คือ การให้ เสียสละ และซื่อสัตย์
ไม่ใช่การผูกมัด ให้ตัวมาอยู่ใกล้
แต่ รัก คือ ความห่วงหา และห่วงใย
และมีสิ่งดี ๆ มอบให้แก่กัน และกัน

	รัก ไม่จำเป็นต้องอ่อนหวาน หรืออ่อนไหว
แต่ขอให้ใจ . . . เราสองคงมั่น
และสัญญา ว่าจะมั่นคง และซื่อตรงต่อกัน
ว่าจะมีรัก นิรันทร์ และเชื่อมั่นกันและกัน ตลอดไป...

				
12 ตุลาคม 2550 18:27 น.

ความรักที่ยิ่งใหญ่...( จากใจ ให้แม่ )

ดิบลูเม้นท์

...ใ น วั น ที่ อ้ า ง ว้ า ง...
จ ะ มี ใ ค ร บ้ า ง   ห่ ว ง ใ ย ฉั น
ค ว า ม เ ห ง า ใ น ต อ น นี้  ไ ร้ ค น เ ค ย ใ ก ล้ ชิ ด กั น
ค น ที่ เ ค ย ยึ ด มั่ น  ใ น คำ สั ญ ญ า

	จ า ก กั น เ ป็ น เ ดื อ น  เ ลื่ อ น เ ป็ น ปี
ค น ดี ข อ ง ฉั น ค น นี้  ห่ า ง ห า ย ไ ม่ เ ห็ น ห น้ า
ค ว า ม ท ร ง จำ เ ก่ า ที่ มี เ ธ อ เ คี ย ง ข้ า ง ต ล อ ด ม า
กั บ คำ มั่ น สั ญ ญ า   ว่ า จ ะ มี กั น แ ล ะ กั น

  	ไ ม่ ว่ า เ ธ อ จ ะ อ ยู่ อี ก ป ล า ย ฝั่ ง ฟ้ า
ห รื อ จ ะ มี ใ ค ร ค น ใ ห ม่ ม า  เ ป็ น ค น ร่ ว ม ส ร้ า ง ฝั น
อ ย่ า ง น้ อ ย  ก็ มี บ้ า ง ช่ ว ง เ ว ล า  ที่ เ ธ อ จ ะ นึ ก ถึ ง กั น
แ ม้ หั ว ใ จ ข อ ง เ ธ อ ไ ม่ ค ง มั่ น  แ ต่ ฉั น  ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

	แ ม้ เ จ็ บ ป ว ด ม า ก เ ท่ า ใ ด   กั บ คำ ว่ า รั ก ล ว ง
ทำ ไ ด้ แ ค่ เ พี ย ง ห่ ว ง ห ว ง   เ พ ร า ะ หั ว ใ จ เ ธ อ ไ ม่ เ ข้ ม แ ข็ ง
แ ม้ จ ะ อ่ อ น ล้ า เ พี ย ง ใ ด  ไ ม่ เ ค ย นึ ก ห วั่ น ร ะ แ ว ง
ไ ม่ คิ ด ว่ า ค น ดี  จ ะ เ ส แ ส ร้ ง ห รื อ  แ ก ล้ ง ทำ เ ป็ น ว่ า รั ก กั น
	
           ยิ่ ง ห่ า ง เ ท่ า ใ ด   ใ จ ยิ่ ง คิ ด . . . . . 
วิ ต ก จริ ต   แ ถ ม ยั ง คิ ด สั้ น . . . . 
ห ว น คิ ด อี ก ที  จ ะ ร้ อ ง ไ ห้  ใ ห้ ไ ด้ อ ะ ไ ร กั น
ลื ม อ ดี ต  ข อ ง เ ธ อ ค น นั้ น  ที่ มั น เ ป็ น เ พี ย ง ภ า พ ล ว ง ต า

           ค ว า ม รั ก  เ ล ย สั่ ง ส อ น เ ป็ น บ ท เ รี ย น 
อ ย่ า รั ก ใ ค ร จ น เ ป ลี่ ย น ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ค น ที่ ใ ฝ ฝั น ห า
ร ะ ย ะ ท า ง  ค ว า ม ห่ ว ง ไ ก ล  แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า
มั ก จ ะ ทำ ใ ห้ ค น ร้ า ง ล า . . . . แ ม้ รั ก กั น น า น เ ท่ า ใ ด

           แ ต่ ร ะ ย ะ เ ว ล า . . . . มั น ก็ ทำ ใ ห้ ไ ด้ ห ว น นึ ก ถึ ง
ใ ค ร ค น ห นึ่ ง . . . .  ค น ที่ ซึ่ ง  ไ ม่ เ ค ย ห่ า งไ ป ไ ห น 
แ ม้ ทุ ก สิ่ ง จ ะ เ ป ลี่ ย น  แ ต่ ค ว า ม รั ก ข อ ง เ ข า  ไ ม่ เ ป ลี่ ย น ไ ป
เ ข า คื อ ผู้ ใ ห้ ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ . . . .  แ ม่ ข อ ง ฉั น ไ ง   ที่ มั่ น ค ง

         ทำ ใ ห้ ฉั น ลื ม ค ว า ม รั ก  แ บ บ ห นุ่ ม ส า ว
ค ว า ม รั ก ชั่ ว ค ร า ว   ค ว า ม รั ก ที่ เ ค ย พ ลั ด ห ล ง
เ มื่ อ เ ข า ห่ า ง เ ร า  ใ ย ใ จ ค น อื่ น จ ะ ซื่ อ ต ร ง
ค ว า ม รั ก เ ล ย จ บ ล ง  เ ห ลื อ เ พี ย ง ค ร า บ น้ำ ต า

         แ ล้ ว วั น นี้  เ ป็ น วั น ที่ ฉั น ไ ม่ เ ห ลื อ ใ ค ร	
แ ต่ มี บ า ง ค น ที่ ค อ ย ห่ ว ง ใ ย  ไ ม่ เ ค ย ห นี ห น้ า
ค อ ย ซั บ เ ห งื่ อ ป้ อ น ข้ า ว  แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง  ซั บ น้ำ ต า
เ ข า คื อ ค น ที่ ต ล อ ด ม า  ที่ ค ว ร ค่ า  แ ก่ ก า ร บ อ ก ว่ า รัก ก ว่ า ใ ค ร ๆ

         ค น ค น นั้ น  ก็ คื อ  ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า แ ม่
คื อ รั ก แ ท้  ที่ ไ ม่ เ ค ย ผั น แ ป ร  ไ ม่ เ ค ย ห วั่ น ไ ห น
อ ย า ก ข อ บ คุ ณ  แ ล ะ ซ บ ล ง ต ร ง ห น้ า ตั ก  ข อ ง แ ม่ ที่ ยั ง ค ง ห่ ว ง ใ ย
แ ล ะ ก ร ะ ซิ บ เ บ า ๆ บ อ ก ว่ า รั ก แ ม่ เ กิ น ใ ค ร ใ ค ร... 
ไ ม่ มี ค ว า ม รั ก ใ ด ๆ  ที่ จ ะ ยิ่ ง ใ ห ญ่  เ ที ย บ ค ว า ม รั ก ข อ ง แ ม่ ไ ด้ เ ล ย

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดิบลูเม้นท์
Lovings  ดิบลูเม้นท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดิบลูเม้นท์
Lovings  ดิบลูเม้นท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดิบลูเม้นท์
Lovings  ดิบลูเม้นท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดิบลูเม้นท์
>