30 ตุลาคม 2546 19:10 น.

คือแบบว่า....

ทะเลหวั่น


        คิ ด อ ยู่ ห ล า ย วั น 

ว่ า ฉั น จ ะ บ อ ก เ ท อ ดี ไ ห ม 

คื อ แ บ บ ว่ า . . . ฉั น ช อ บ เ ท อ . . . ไ ง 

เ ท อ ล่ ะ รู้ สึ ก กั บ ฉั น แ บ บ ไ ห น ช่ ว ย บ อ ก ที
 
         ห วั ง ว่ า คำ ต อ บ ค ง เ ห มื อ น กั น

ห วั ง ว่ า ฉั น ค ง ไ ม่ อ ก หั ก น ะ ค รั้ ง นี้

ช่ ว ย ต อ บ เ ร็ ว ๆ ห น่ อ ย ค น ดี

ว่ า . . . เ ท อ คิ ด กั บ ฉั น ค น นี้ ยั ง ไง
				
29 ตุลาคม 2546 18:40 น.

บอกเถอะ

ทะเลหวั่น


      บ อ ก กั น สั ก นิ ด ไ ด้ ไ ห ม

ว่ า เ ท อ เ อ ง ก้ อ มี ใ จ ใ ห้ กั บ ฉั น

บ อ ก สั ก นิ ด ว่ า เ ท อ ก้ อ เ ป็ น เ ห มื อ น กั น

ว่ า เ ว ล า ที่ เ จ อ ฉั น เ ท อ ก้ อ ห วั่ น ใ จ

      ห รื อ เ ท อ ไ ม่ รู้ สึ ก อ ะ ไ ร เ ล ย

เ พ ร า ะ ท่ า ที ที่ แ ส ด ง  อ อ ก จ ะ เ ฉ ย เ ม ย อ ย่ า ง นั้ น

ห รื อ เ ท อ ทำ อ ย่ า ง นี้ เ พื่ อ แ ก ล้ ง กั น

ห รื อ ที่ เ ท อ ทำ นั้ น เ ป็ น ค ว า ม จิ ง
				
29 ตุลาคม 2546 17:53 น.

รอ...เทอ

ทะเลหวั่น


         นานแค่ไหนก้อจะรอ

ฉันจะขอรอเทออยู่ตรงนี้

ที่เก่าที่เดิมนะคนดี

จะรอจนกว่าเทอจะมีใจให้กัน

          ก้อเทอบอกให้ฉันรอ

ก้อไม่ขัดข้องกับคำขอนั้น

หวังว่าเทอคงมีสายสัมพันธ์ให้กัน

ไม่ใช่ฉันต้องรอเก้ออยู่คนเดียว
				
28 ตุลาคม 2546 19:48 น.

เทอมใหม่...แค่ฝันไป

ทะเลหวั่น


        เปิดเทอมใหม่

ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหม

คงเป็นคู่เทอกับฉันที่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนมาเป็นคนรู้ใจกันได้สักที

        แต่ก่อนเป็นพี่น้องกัน

ก้อตอนนั้นฉันแอบชอบเทอคนเดียวนี่

แต่ระหว่างช่วงการปิดเทอมนี้

เทอเริ่มรู้สึกดีๆแก่กัน

         รอนานกว่าเทอจะเปิดใจ

บางครั้งก้อหวั่นไหวกลัวเทอไม่มีใจให้

แต่สำหรับวันนี้คงไม่เหมือนวันเก่าที่ผ่านไป

เพราะตอนนี้ทั้งใจเราผูกพัน

          และแล้วความจิงก้อปรากฏ

ว่าสิ่งที่ฉันเล่ามาคือความฝัน

คงเป็นเพราะฉันอยากมีเทอนั้น

อยู่ข้างๆกันยามห่างไกล

          ก้อได้แต่ฝันคนเดียวนั่นแหละ

เพราะเทอคงไม่ดูแลและห่วงใยเหมือนใครคนไหน

 คงจะเป็นความฝันที่ค่อนข้างเพ้อเจ้อมากเกินไป

เพราะในความจิงนั้นไม่ใช่เลย

           เทอไม่เคยคิดที่จะมีใจให้กับฉัน

เจอกันก้อทำเป็นเฉย

ทำเป็นคนที่ไม่คุ้นเคย

ทำเป็นละเลยไม่เปยตามามอง

				
28 ตุลาคม 2546 17:42 น.

ความจิงที่ต้องเปิดเผย

ทะเลหวั่น


           ตกลงบอกกันได้ยังล่ะ

ว่าเทอน่ะรู้สึกกับฉันแบบไหน

บอกมาเถอะบอกตรงๆไม่ต้องเกรงใจ

ชอบก้อชอบไม่ชอบก้อไม่เป็นไรแค่บอกกัน

           ฉันจะได้รู้ตัวฉัน

ว่าควรปฏิบัติกับเทอนั้นอย่างไหน

ขอแค่คำตอบที่ออกมาจากใจ     

ไม่ใช่เงียบงำเอาไว้อย่างนี้

           ขอคำตอบที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง

ไม่ใช่ทำเสแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

คิดยังไงก้อบอกกันตรงๆสักที

บอกกันเถอะนะคนดีฉันพร้อมที่จะรับความจิง  

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลหวั่น
>