30 พฤศจิกายน 2546 00:41 น.

ขอเป็นคนสุดท้าย

ทะเลหวั่น      ถึ ง จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น แ ร ก ข อ ง เ ธ อ

ข อ เ ป็ น แ ค่ ค น ที่ เ ธ อ ห่ ว ง เ ส ม อ ไ ด้ ไ ห ม 

ถึ ง จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น แ ร ก ข อ ง หั ว ใ จ

ข อ เ ป็ น แ ค่ ค น ที่ เ ธ อ ผู ก พั น ม า ก ก ว่ า ใ ค ร ไ ด้ ไ ห ม เ ธ อ

      แ ล ะ สิ่ ง อี ก สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ อ ย า ก จ ะ ข อ 

ฉั น ร อ ที่ จ ะ บ อ ก เ ธ อ ม า เ ส ม อ 

ก้ อ คื อ ข อ เ ป็ น ค น สุ ด ท้ า ย ข อ ง หั ว ใ จ เ ธ อ

ไ ด้ ไ ห ม เ ล่ า เ ธ อ . . .แ ค่ นี้ จ ริ ง . . . จ ริ ง				
28 พฤศจิกายน 2546 07:02 น.

ฉันรักเธอ

ทะเลหวั่น         ฉั น รั ก เ ธ อ ม า ก แ ค่ ไ ห น 

มั น ม า ก เ กิ น ก ว่ า จ ะ อ ธิ บ า ย อ อ ก ไ ป

           .......รู้ ไ ว้ แ ค่ นั้ น.......

เ อ า เ ป็ น ว่ า รั ก ที่ ฉั น ใ ห้ เ ธ อ.......ม า ก ก ว่ า

     ..........พื้ น ที่ ท้ อ ง ฟ้ า ล ะ กั น..........

แ ล ะ มั น จ ะ ม า ก ก ว่ า นั้ น แ ล ะ จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก วั น 

          .....ต ล อ ด ไ ป....
				
26 พฤศจิกายน 2546 19:08 น.

....ห่างไกล....

ทะเลหวั่น


     รูปคู่ของเธอกับฉัน

ดูเหมือนว่ามันจะนั่งห่างไกลกันนะ

เอาเป็นว่าครั้งหน้าเอาใหม่น่ะ

คราวนี้ล่ะ....ฉันจะนั่งบนตักเธอ

     ถ่ายครั้งแรกก้อคงจะอาย

เพื่อนเธอตั้งมากมายมายืนเสนอ

ทุกคนจดจ้องมาที่ฉันกับเธอ

แล้วจะให้ฉันถ่ายใกล้ๆเธอได้ไง

      โธ่....ทำไงได้ล่ะ

ก้อฉันน่ะอายเป็นเหมือนกันรู้ไหม

ไม่ได้หน้า.......เหมือนใคร

ที่จะได้เก็กท่าไม่อายคนได้เหมือนเธอ ! ! !

( ไม่ได้ว่าน๊า......อิอิ... )				
26 พฤศจิกายน 2546 07:03 น.

เหงา.....

ทะเลหวั่น


           เ ห ง า จั ง . . . .

ไ ม่ อ ย า ก เ ดิ น ค น เ ดี ย ว ต า ม ลำ พั ง อี ก แ ล้ ว ล่ ะ

อ ย า ก มี เ ธ อ เ ดิ น คู่ เ คี ย ง ข้ า ง บ้ า ง อ่ ะ

จู ง มื อ ไ ป ไ ห น ด้ ว ย กั น น่ ะ บ้ า ง จ ะ ไ ด้ ไ ห ม . . . .

           เ พ ร าะ เ ดิ น ไ ป ค น เ ดี ย ว มั น เ ห ง า

อ ย า ก มี ค น ค อ ย เ ฝ้ า เ อ า ใ จ ใ ส่

แ ล้ ว เ ข า ค น นั้ น จ ะ เ ป็ น เ ธ อ ไ ด้ ไ ห ม . . . .

ค น ที่ เ ดิ น ไ ป ไ ห น ม า ไ ห น ด้ ว ย กั น . . . . .				
23 พฤศจิกายน 2546 01:34 น.

ห่วงเธอ...แฟนเรา

ทะเลหวั่น      ห่วงจังเลย......

ไม่รู้ว่าตอนนี้คนคุ้นเคย...ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง

ได้ข่าวว่าไม่สบาย...หายแล้วหรือยัง

อยากไปอยู่ข้าง-ข้างเพื่อดูแลเธอ

       แต่...ตอนนี้เราไกลกัน

ก็เลยได้แต่ส่งใจของฉัน...ที่ไม่ใหญ่เลิศเลอ

ส่งไปไว้ข้าง-ข้างเพื่อดูแลเธอ

และจะส่งไปอย่างสม่ำเสมอ...เพราะห่วงเธอแฟนเรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลหวั่น
>