17 สิงหาคม 2546 21:03 น.

อ๋อ!!

ทะเลหวั่น


       เ ทอ บ อ ก ว่ า เ ร า รั ก กั น ไ ม่ ไ ด้

เ พ ร า ะ เ ร า ส นิ ท กั น ไ ป ม า ก ช่ า ย ไ ห ม 

ห รื อ ว่ า ใ จ เ ท อ นั้ น มี ใ ค ร

เ ท อ ถึ ง ไ ม่ มี ฉั น ใ น ส า ย ตา

        อ๋ อ ! รู้ แ ล้ ห ล่ ะ 

ก็ เ ท อ น่ ะ มี ค น ค อ ย ห่ ว ง ห า

ฉั น จึ ง ดู เ ป็ น ค น ไ ร้ ค่ า

เ ป็ น ค น ที่ เ ดิ น ผ่ า น ม า . . . ม อ ง แ ล้ ว ไ ม่ มี ร า ค า เ ท่ า นั้ น เ อ ง
 				
15 สิงหาคม 2546 18:28 น.

เทอ...ไม่เคยเข้าใจ

ทะเลหวั่น

 
        เ ท อ ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า ใ จ

กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ฉั น ใ น ต อ น นี้ 

มั น เ ริ่ ม อ่ อ น ไ ห ว ม า ก ขึ้ น ทุ ก ที

ฉั น เริ่ ม รู้ สึ ก อ ะ ไ ร ดี ๆ กั บ เ ท อ
   
         แ ต่ มั น ค ง เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ 

เ พ ร า ะ ใ น ใ จ เ ท อ คิ ด ว่ า ฉั น เ ป็ น น้ อ ง ส า ว อ ยู่ เ ส ม อ

ฉั น จึ ง ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ แ ม้ ที่ จ ะ คิ ด ถึ ง เ ท อ

ฉั น ไ ด้ แ ต่ ฝั น ล ะ เ ม อ เ พ้ อ ยู่ ค น เ ดี ย ว 				
15 สิงหาคม 2546 18:19 น.

คงมีสักวัน

ทะเลหวั่น

ทำ ไ ม ต้ อ ง อ ก หั ก

ต้ อ ง ผิ ด ห วั ง กั น ใ น รั ก กั น เ ส ม อ

ทำ ไ ม ฟ้ า ถึ ง ทำ อ ย่ า ง นี้ นะ เ อ อ

เ ช่ น ฉั น แ ล ะ เ ธ อ ทำ ไ ม ไ ม่ ไ ด้ คู่ กั น

         ค ง เ ป็ น เ พ ร า ะ ฟ ้ า ลิ ขิ ต

บั น ด า ล ใ ห้ ทุ ก ชี วิ ต เ ป็ น อ ย่ า ง นั้ น 

ห วั ง ว่ า ฟ้ า ค ง ไ ม่ ไ ด้ แ ก ล้ ง กั น

ค ง จ ะ มี สั ก วั น ที่ ฉั น จ ะ ส มห วั ง สั ก ที


 บทกลอน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลหวั่น
>