30 กันยายน 2546 11:10 น.

ยกโทษ ( ต่อจากเจ็บนะ )

ทะเลหวั่น


         ฉันยกโทษให้เทอแล้ว

ไม่ต้องทำหน้า บ้องแบ้ว อย่างนั้น

ฉันยกโทษให้เทอก้อแล้วกัน

เพราะเรื่องนั้นมันไม่สำคัญอะไร

           แค่อยากอยู่ใกล้เทอ

เลยทำเรื่องให้ใหญ่เลิศเลอรู้ไหม

ก้อแค่อยากให้ความสุขกับหัวใจ

เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร ให้ ใจเราได้ใกล้กัน				
30 กันยายน 2546 11:05 น.

เจ็บนะ

ทะเลหวั่น


         เจ็บนะที่เทอ ตบหลังวันนั้น

แต่มันก้อคงไม่สำคัญอะไร

ส่วนสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งใด

นอกจากคำพูดจากใจขอโทษคำนี้

          เทอให้ฉันได้ไหม

ไม่ต้องการสิ่งไหนเลยคนดี

คำพูดคำเดียวคำนี้

โปรดให้ฉันเถิดคนดีก่อนที่ฉันจะมีอคติอะไรกับเทอ				
27 กันยายน 2546 18:43 น.

ไม่แน่ใจ

ทะเลหวั่น


          ชั กไ ม่ แ น่ ใจ ! กั บ ก า ร ก ร ะ ทำ ข อ ง เ ท อ

ที่ ส นิ ท กั บ เ พื่ อ น เ ก ล อ ข อ ง ฉั น

ดู เ ห มื อ น ว่ า เ ท อ เ ริ่ ม มี ใ จ ใ ห้ กั น

โ ป ร ด บ อ ก ใ ห้ ฉั น เ ข้ า ใ จ

           ก้ อ ฉั น มั น ค น ขี้ หึ ง

เ ห็ น เ ท อ ยื น คุ ย กั บ ใ ค ร ค น ห นึ่ ง ก้ อ คิ ด ไ ป ไ ก ล

เ ท อ น่ ะ ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า ใ จ 

ว่ า ฉั น ค น นี้ ไ ง ที่ ช อ บ เ ท อ

            แ ต่ มั น ก้ อ ไ ม่ เ กี่ ย ว อ ะ ไ ร กั บ ฉั น

เ พ ร า ะ ที่ เ ท อ แ ค ร์ นั้ น เ ป็ น เ ข า เ ส ม อ 

ห รื อ ไ ม่ ก้ อ เป็น ค น อื่ น ค น ไ ก ล ไ ม่ ใ ช่ ฉั น ห ร อ ก เ ท อ

ถ้ า เ ป็ น ฉั น ก้ อ ค ง เ ป็ น ป า ฏิ ห า ริ ย์ ม า ก น ะ เ อ อ 

            ที่ ค น อ ย่ า ง เ ท อ  ม า แ ค ร ์ 				
27 กันยายน 2546 18:31 น.

อยากรู้..

ทะเลหวั่น


          อ ย า ก รู้ ค ว า ม จ ริ ง
    
ว่ า ทุ ก ๆ สิ่ ง ที่ เ ท อ ทำ ใ ห้ ฉั น นั้ น เ ต็ ม ใ จ ไ ห ม 

ห รื อ ว่ า เ ท อ ทำ ก้ อ แ ค่ ห ล อ ก ใ ช้ กั น ไ ป

ต อ บ ม า ไ ด้ ไ ห ม ฉั น ยั ง ค อ ย 

          ก้ อ เ ท อ น่ ะ ทำ ดี กั บ ฉั น

ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ ห่ ว ง ใ ย กั น บ่ อ ย

ห รื อ ว่ า เ ท อ เ ห็ น ฉั น เ ป็ น เ ด็ ก น้ อ ย

เ ท อ ถึ ง ทำ ใ ห้ ใ จ ฉั น เ ห ม่ อ ค ล้ อ ย ต า ม เ ท อ

           บ อ ก เ ถ อ ะ อ ย า ก รู้

ว่ า สิ่ ง ที่ เ ท อ ทำ อ ยู่ มั น จ ริ ง ใ จ แ ค่ ไ ห น

ห รื อ ว่ า เ ท อ ทำ ดี กั บ ฉั น ก้ อ แ ค่ เ ผ ล อ ใ จ ไ ป

บ อ ก ม า เ ถ อ ะ ฉั น จ ะ ไ ด้ เ ต รี ย ม ใ จ ไ ว้ เ ท่ า นั้ น เ อ ง . . . . .				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลหวั่น
>