29 มีนาคม 2547 01:19 น.

สมมุติ

ทะเลหวั่น. . . ส ม มุ ติ เ ธ อ ไ ม่ รั ก กั น

แ ล้ ว ตั ว ฉั น จ ะ ท น ไ ด้ ไ ห ม

ส ม มุ ติ เ ธ อ ต้ อ ง ก าร จ า ก ไ ป

แ ล้ ว ตั ว ฉั น จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร กั น


. . . ล อ ง นั่ ง คิ ด เ รื่ อ ง นี้

เ กี่ ย ว กั บ ฉั น แ ล ะ เ ธ อ ค น ดี ห ม ด สั ม พั น ธ์

ข า ด เ ธ อ จ ะ อ ยู่ ไ ด้ ไ ห ม ล่ ะ ตั ว ฉั น
 
ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ มั น เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง . . จ ริ ง


. . . ข า ด เ ธ อ ค ง เ ห ง า 

แ ล ะ อ้ า ง ว้ า ง ไ ม่ เ บ า . . ท้ อ แ ท้ กั บ ทุ ก สิ่ ง

ข า ด เ ธ อ . . ต่ อ ไ ป ฉั น ค ง ไ ม่ มี ที่ พั ก พิ ง

ไ ม่ มี ไ ห ล่ ใ ห้ ซ บ อิ ง อี ก ต่ อ ไ ป


. . . นึ ก แ ล้ ว ห ว า ด ก ลั ว

ไ ม่ มี เ ธ อ แ ล้ ว ตั ว ฉั น จ ะ อ ยู่ ไ ด้ ไ ห ม

ข า ด เ ธ อ สั ก ค น ฉั น ค ง ต้ อ ง . . ข า ด ใ จ

. . .แ ล้ ว อ ย่ า ง นี้ . .

 ฉั น จ ะ อ ยู่ ต่ อ ไ ป ก็ ค ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ดี 				
26 มีนาคม 2547 16:11 น.

...หัวใจ...

ทะเลหวั่น...อยากหาคำดี..ดีมาเขียนใส่

เพื่อให้เธอเข้าใจถึงความห่วงหา

แต่เป็นเพราะโลกนี้มีแต่คำ...ที่ธรรมดา

คำที่ฉันเขียนมาเลยเป็นคำว่า...หัวใจ..

...คิดว่ามันคงจะ..พิเศษ..กว่าคำอื่น

เลยหยิบยื่นมาเสนอให้

และเขียนลงท้ายตัวใหญ่..ใหญ่ลงไป

ฉัน..ให้แด่เธอนะคนดี...				
23 มีนาคม 2547 12:34 น.

ดีใจที่ได้รักคุณ

ทะเลหวั่น...ดีใจที่ได้รักคุณ
อ้อมกอดอุ่นๆที่มีให้เสมอ
ยามอ่อนล้าไม่มีคัยให้พบเจอ
นอกจากคุณที่เสนอยื่นมือมา
...ดีใจที่ได้รักคุณ
ความรักหวานละมุนพร้อมด้วยความห่วงหา
คุณมีให้ฉันทุกวันทุกเวลา
และคุณสัญญาว่าจะมีให้ตลอดไป
...ดีใจที่ได้รักคุณ
แก้มอันหอมกรุ่นของคุณที่สดใส
แก้มนั้นที่ฉันเคยหอมด้วยความจริงใจ
และก็ชอบหยิกแก้มใสใสของคุณคนดี
...คุณล่ะดีใจบ้างไหม
ที่มีฉันข้างกายยามอ่อนไหวอย่างนี้
คุณก็คงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมบอกให้แน่ใจสักที
ถ้าเหมือนกันอย่างนี้ฉันก็...ดีใจที่ได้รักคุณ				
21 มีนาคม 2547 17:30 น.

แค่คำสามคำ

ทะเลหวั่น...ถึงเธอผู้แสนดี

คนที่สำคัญกับฉันเสมอ

บทกลอนนี้ฉันเขียนให้เธอ

เป็นเป็นกลอนที่ออกจะเพ้อถึงเธอคนดี

...จะเขียนให้ซึ้งกว่าบทกลอนไหน..ไหน

ที่ฉันเคยเขียนให้เธอนี้

มันจะเป็นบทกลอนที่เธอไม่อาจลืมมันได้เลยล่ะคนดี

เพราะฉันนี้แต่งออกมาจากความรู้สึกของใจ

...แต่งมาแต่งไป

รู้สึกว่ามีแต่ความซ้ำ..ซ้ำ..เหมือนครั้งไหน..ไหน

กะว่าจะเป็นกลอนที่ดีที่สุดที่แต่งให้

แต่ก็แต่งไปได้เท่านี้

...กลอนอะไรก็ไม่รู้

มีสำคัญอยู่แค่สามคำนี้

หวังว่าเธอคงจะพอใจนะคนดี

สามคำนี้คือว่า...ฉันรักเธอ...				
21 มีนาคม 2547 17:24 น.

คนจะโดนทิ้ง

ทะเลหวั่น...วันเวลาที่เรามีกัน

รู้ไหมว่าฉันทุ่มเทให้เธอเท่าไร

ไม่ว่าฉันทุ่มเทเท่าไหน

มันก็กลายสูญสิ้นไปแล้วคนดี

...ก็เธอบอกให้ลืมความรักของเรา

ลืมเรื่องเก่ส..เก่าให้หมดสิ้น

และให้ฉันทำเป็ฯไม่รู้จักและชาชิน

ลืมทกอย่างให้หมดสิ้นลืมมันไป

...เธอถามว่าทำไมเงียบไม่พูดจา

แล้วเธออยากให้ฉันตอบว่าอะไร

ในเมื่อฉันยังลืมเธอไม่ได้

แต่ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไงดี

...คนจะโดนทิ้งเธอรู้ไหม

ว่าฉันเจ็บ..เจ็บใจของฉันนี้

เธอไม่โดนทิ้งคงไม่เข้าใจหรอกคนดี

ถึงพูดได้อย่างนี้โดยไม่ช้ำใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทะเลหวั่น
Lovings  ทะเลหวั่น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทะเลหวั่น
>