31 พฤษภาคม 2555 08:44 น.

ไฟกินคน

ศรีสมภพ

วาบ..วาบ วาบเห็นแสง
ไฟเรื่อแดงด้วยแรงดูด
ควันฉุนแต่คนสูด
เสียงซี๊ดซู๊ด..จนตูดลอย

ไปไหนเอาไปด้วย
ยาคนป่วยช่วยอร่อย
เคียงกายไม่ถดถอย
วาบบ่อยๆ อร่อยจัง !

มะเร็ง มาเล็งใส่
มหันตภัย ก็ไม่ยั้ง
เตือนไปไม่ยอมฟัง
ย้อนเสียงดัง ..เรื่องของกู !

ช่องกลางหว่างนิ้วสอง
มวนขาวผ่องภัยย่องสู่
ปอดใหญ่ไร้ทางสู้
แฟบกว่าฟู.. รู้วันตาย

ถุงลมที่โป่งพอง
ก็แค่น้องของโรคร้าย
มะเร็งเล็งยิงใส่
จนปอดวาย.. ตายลูกเดียว !

แค่ถ่างนิ้วก็ปลิวหาย
เจ้ามวนร้ายก็ไม่เกี่ยว
เสรีแท้แน่นักเชียว
ทาสเด็ดเดี่ยวได้เป็นไท

มืดบอดตลอดกาล
น่าสงสารขาดมันไม่ได้
หลงมั่นแค่ควันไฟ
บอกขอตายพร้อมมันดู

วาบ..วาบ วาบเห็นแสง
กองฟอนแดง แจ้งให้รู้
หลุดพ้น เรื่องตนกู
น่าหดหู่.. ตัวกูพ่าย !

แหละสุดท้าย ..ไฟก็กินคน !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

๓๑ พ.ค. ๕๕ 
... รำลึกวันงดสูบบุหรี่โลก

จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ โดยมีผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า 

     ผู้ที่สูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่จนไม่สามารถนอนได้ นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอด จะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน 

     นอกจากนั้นยังพบว่าการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหัวใจ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย				
29 พฤษภาคม 2555 12:11 น.

อวิชชาชยันตี

ศรีสมภพ

๒๖ ศตวรรษ แห่งการตรัสรู้
สัพพัญญูผู้รู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์ 
คิดค้นศาสตร์ประกาศความนำมาปลุก
ให้ตื่นลุกเพื่อลดละ..อวิชชา

ฉลองชัยได้ตรัสรู้อยู่ ๗ ราตรี
ทบทวนธรรมเพื่อนำชี้ไม่มีกังขา
เสวยสุขวิมุติแจ้งแห่งปัญญา
ก่อนเดินป่าโปรดปัญจวัคคีย์ที่คุ้นกัน

อริยสัจสี่.. ฤกษ์ดีคลี่ปีกขยาย
เริ่มกระจายไปทั่วแห่งที่แจ้งนั่น
ปฐมเทศนา ณ ป่ามฤคทายวัน
ห้วงเพ็ญจันทร์ วันอาสาฬหปูรณมี

ฉลองชัย หรือปราชัยครวญใคร่คิด
ทำชีวิตจิตของตนพ้นหรือนี่
อย่าอวดรู้ตู่ตนกลวิธี
วิมุติวิถีที่มีนั้น..มันใช่ผล

สีลัพพตปรามาส.. ฉลาดหรือ ?
แค่ยึดถือแต่เปลือกนอกบอกหลุดพ้น
แก่นแห่งพุทธพิสุทธิ์ใสยังไม่ยล
ยังลวงคนว่าพ้นเหตุ กิเลสแห่งทุกข์

มือถือสากปากถือศีลไม่สิ้นหนอ
ยังสอพลอฉลองชัยให้สนุก
จนงานเลิก แต่ตัวตนหาพ้นทุกข์
โดยไม่ฉุกคิดปฏิบัติ ปฎิเวธ...

ฉลองชัยให้ตนเองที่เกรงบาป
จิตกำราบกิเลสลงคงควรเหตุ
ไม่เห็นธรรมร่ำฉลองมองสังเวช
หาใช่เหตุเจตนา.. พุทธชยันตี

๒๖ ศตวรรษ จากการตรัสรู้
หากยังตู่ว่ารู้แจ้งแห่งวิถี
อวดอุตริมนุษยธรรม อลัชชี
อวิชชาชยันตี.. อยู่นี่เอง !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


สีลัพพตปรามาส ....

สีลัพพตปรามาส (บาลี: สีลพฺพตปรามาส) เป็นศัพท์ในพระไตรปิฎกเถรวาท 
หมายความถึงความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา หรือความยึดมั่นถือมั่นในการบำเพ็ญเพียงกายและวาจาตามหลักธรรม
พระพุทธศาสนา (ศีล) ของตนว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ซึ่งเป็นเหตุให้ละเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจหรือการใช้ปัญญาเพื่อหลุดพ้น
      สีลัพพตปรามาสจัดเป็นความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง  จัดเข้าในกลุ่มสัญโยชน์ขั้นต้นที่พระอริยบุคคลระดับโสดาบันจะละความยึดมั่นเช่นนี้ได้
..................................................................................................................

อลัชชี .....

"พระปลอม" และ "พระนอกรีต" คือ คนห่มผ้าเหลืองที่เรียกตัวเองว่า "พระ" และให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพระ แต่ทำในสิ่งที่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพระไม่ควรทำ เช่น ใบ้หวย ดูหมอ ทำเสน่ห์ ติดหญิง แอบมีเมีย ฯลฯ เป็นปัญหาที่มีมานมนานแล้ว ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล แต่จะใช้คำว่า "อลัชชี" และ "เดียรถีย์" แทน


ขอบคุณวิกิพิเดีย..				
28 พฤษภาคม 2555 00:16 น.

คนกล้าจะฝ่าโกง

ศรีสมภพ

ตะวันกล้า..ส่องแสงยังแหล่งชั้น
นับอนันต์ในความแรงแห่งแสงฉาย
รังสีแผ่ รังสรรค์สร้างอย่างมากมาย
ด้วยอุ่นไอความดี ..ที่กล้าแกร่ง

คนกล้า..คิดการใหญ่ ด้วยใจมั่น
จะต่อต้านพาลภัยในทุกแห่ง
การโกงกินกัดกร่อนซ่อนระแวง
ที่แอบแฝงแย่งชิ้นกินเนานาน

เขาสั่งสม อุดมการณ์อันสูงส่ง
เป็นบิ๊กบอสที่ยิ่งยงดำรงมั่น
เป็นประธานหอการค้ามาช้านาน
กอรปการงาน ยิ่งใหญ่ไทยยิ่งยง

ยุทธศาสตร์ ชัดเจนประเด็นต้าน
คอรัปชั่น บั่นชาติต้องปัดโปร่ง
ด้วยสำนึกผนึกดีที่ซื่อตรง
เปิดหน่วยงานต้านการโกง จนงงงัน !

เขากล้าหาญ จะผลาญชั่วที่กลั้วกล้ำ
ใครไม่ทำ เขาจะทำนำทางมั่น
ตอบแทนคุณหนุนแผ่นดินถิ่นราชันย์
คอรัปชั่น..มันกัดกร่อนบิดรแดน

ตะวันกล้า..ต้องคล้อยจากก่อนฝากไว้
ถึงดวงลับดับไปให้ยึดแน่น
ต้านคนโกง คงคนดีอย่างมีแผน
เป็นตัวแทน ..ดุสิต นนทะนาคร !

ประเมิณทรัพย์ นับแสนล้านผ่านออกเข้า
ตุงกระเป๋าเหล่าฉ้อราษฎร์ไม่ผัดผ่อน
แอบบังหวงลวงบัญชีมีขั้นตอน
กินยอกย้อน ชาติบรรลัยดูไม่จืด !

ตะวันกล้าดวงใหม่.. อยู่ไหนหนอ ?
หรือเจ้าท้อจะทอแสงแทงความมืด
ปล่อยเขางาบงบพร่องจนท้องอืด
จับขึงพืดประเทศไทย.. ได้แค่มอง !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@

การเข้าดำรงตำแหน่งของนายดุสิต นนทะนาคร ในหอการค้าไทย
รวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ทำให้องค์กรแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
โดยเฉพาะการทำงานในเชิงรุกหลายด้าน ส่งผลให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นสำหรับการดำเนินงานในช่วงท้ายก่อนเสียชีวิต 
นายดุสิต ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความปรองดองภายในชาติ เพื่อให้ประเทศชาติขับเคลื่อนต่อไปได้ มิฉะนั้นจะสร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรุนแรง รวมถึงความพยายามลดปัญหาการทุจริต
ดอร์รัปชั่น เพราะเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
จนอาจทำให้ประเทศล่มสลายได้

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน
หอการค้าไทยได้เสียชีวิตลงในวัย 64 ปี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเวลา 
20.00 น.ของวันที่ 6 กันยายน 2554 หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วย
ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มาได้ระยะหนึ่ง


ประเทศไทยเรายังต้องการคนกล้าที่จะฝ่าโกงอีกมากมาย ....				
26 พฤษภาคม 2555 08:23 น.

เบ้าเบี้ยว

ศรีสมภพ

ปัญหาคาราคาซัง
รันทดหมดหวังดังเห็นๆ
อนาถแท้ยังแก้ไม่เป็น
ทุกประเด็น.. เล่นการเมือง

สงสารเด็กตัวน้อยนิด
จำต้องผิดเพราะตัวเขื่อง
เห็นแก่ตัวมั่วในเรื่อง
เป็นการเมืองทุกเรื่องไป

ผ้าขาวเปื้อนคาวคล้ำ
ยากขยำทำให้ใส
สกปรกตกเนื้อใน
ก็เพราะใคร.. ตัวใหญ่ทำ

เบ้าหลอมที่พร้อมพิมพ์
ปัญญานิ่มไม่อิ่มหนำ
สมองคิดแต่ผิดธรรม
สร้างบาปกรรมไม่นำพา

หลงลาภยศหมดกระดาก
ทำแต่ปากอยากนักหนา
นโยบายใส่ตะกร้า
รอเวลามาลบเลือน

ลูกหลานคนจนๆ
เขาก็คนจำทนเปื้อน
ความรวยช่วยบิดเบือน
จึงกระเทือนเพราะเถื่อนทำ

ปัญหาเยาวชน
มีมากล้นจนเกินล้ำ
ผู้ใหญ่ที่ไร้ธรรม
กลับมานำทำเสียเอง

เด็กวันนี้ชี้เห็นชาติ
อาจฉลาดแต่โกงเก่ง
เสรีเกินเมินไม่เกรง
เหยียบคันเร่งหายนะ

เทคโนฯ โชว์สมัย
แต่จิตใจไม่ใช่นะ
แหกกฎไม่ลดละ
เห็นจะจะจนชาชิน

เมืองพุทธที่หลุดโลก
อุปโลกน์ แต่รกสิ้น
เลวร้ายไร้ซึ่งศีล
ยากโบยบินเพราะสิ้นแรง

พ่อแม่ครูอาจารย์
ต้องช่วยกันอย่างขันแข็ง
เบ้าหลอมย่อมสำแดง
ความเห็นแจ้งแห่งสำเนา

ปัญหาคาราคาซัง
ชาติจะพังยังจะเขลา
หล่อหลอมมอมเด็กเมา
รูปไม่เข้า.. เบ้ามันเบี้ยว !				
24 พฤษภาคม 2555 14:28 น.

แป๊ะเจียะ

ศรีสมภพ

แป๊ะเจียะ.. เสี่ยเงินแยะ เชิญแวะเข้า
โรงเรียนเราเก่าและดังระดับต้น
ต่างหมายปองเป็นน้องใหม่ได้สักคน
พ่อแม่จนลูกเจียมใจอย่าได้ฝัน

เชิญบำรุงบริจาคมากๆหน่อย
พูดค่อยๆ หน่อยครับรับไม่อั้น
ใช่สินบนแค่เงินหนามาแบ่งปัน
โรงเรียนนั้นมีรายจ่ายอีกก่ายกอง

ห้องสมุด ค่าคอมฯ รอพร้อมหน้า
จำต้องหาเงินมาใช้ไม่ให้พร่อง
สิทธิ์ความรวยอำนวยให้ได้จับจอง
วอนพี่น้องที่จนๆ อย่าบ่นกัน

งบประมาณจากรัฐมันขัดสน
โรงเรียนจน คนไม่เข้าเอาไม่อั้น
โรงเรียนรวย คนแย่งเข้าเอาไม่ทัน
ต้องแบ่งปันแป๊ะเจียะ เกี้ยเซียะเรา

แป๊ะเจียะ.. เด็กเสียแยะแพะรับบาป
จะก้มกราบก็ไม่แก้แม้อดข้าว
มาตรฐานมีนานแล้วโรงเรียนเรา
พิมพ์จะเขลา เบ้าจะเบี้ยว.. ไม่เกี่ยวกัน

ค่านิยม.. ที่เหลื่อมล้ำทำช่องว่าง
ให้มันกว้างเกินแก้ไขไร้สร้างสรรค์
รวยกระจุกจนกระจายจึงห่างกัน
โรงเรียนฉัน โรงเรียนเธอ.. เสนอสนอง !


๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑


แฉโรงเรียนแข่งขันสูง เรียกรับแป๊ะเจี๊ยะถึง 60% (ไทยโพสต์)

    เงินแปะเจี๊ยะมีชื่อเรียกให้สวยหรูอยู่หลายชื่อ ตามแต่โรงเรียนจะสรรหาคำให้ไพเราะเสนาะหูแต่ขบวนการเรียกรับเงินนั้นไม่ได้มีหลายรูปแบบตามไปด้วยกัน โดยประเภทแรกที่รู้จักกันดีก็คือ เงินบนโต๊ะ หรือ เงินอุดหนุนการศึกษา หรือจะเรียกว่าเงินสำหรับผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนก็ได้ ซึ่งเงินที่ได้นี้ถือว่าเป็นเงินสะอาดและถูกกฎหมาย ในสมัยก่อนสมาคมศิษย์เก่าจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ เงินในลักษณะนี้หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะเข้ามาเป็นเงินของโรงเรียน โดยเรียกว่า เงินนอกงบประมาณ แต่หากเงินไม่เข้ากับทางโรงเรียนจริงๆ ก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าผู้บริหาร เราจึงเห็นได้ว่าในโรงเรียนใหญ่ๆ จะมีการวิ่งเต้นเพื่อเข้าเป็นผู้อำนวยการกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศรีสมภพ
Lovings  ศรีสมภพ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศรีสมภพ
>