ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

My Love Will Never Die

Hozier

You've done
Me wrong
For a long
long time
But after all
You've done
I never changed
My mind
Honey please
Try to love me
Honey please
Honey try
My love will never die
Flowers
Flowers grow
Where I'm laid
To rest
Honey pick
A blossom
And hold it
Hold it
To your breast
Honey you know
That's my love
Bursting loud
From inside
My love
Oh my love my love
will never die					
					
comments powered by Disqus
>