ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

No Love Child

Corinne Bailey Rae

there's no love
 there's no lovechild
 there's no love baby
 there's no love for your child

 well I've been searching high
 i've been searching low
 feel this completeness
 everywhere that i go
 maybe if i just keep walking, walking, walking
 through my mind i'll stumble on it somewhere
 and somehow in this space and time
 i will lose my worrying mind

 where's the love
 where's the love
 where's the love
 where's the love

 and the sunlight hurts my eyes
 i got to open what's inside
 i saw this feeling
 i got to hide
 pulling down my pride
 precious love i hold inside
 strangers eyes smile wide at me
 been looking for peace of mind
 i've been looking in the wrong direction

 oh,
 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child

 give me your love sweet baby
 give me your love sweet child					
					
comments powered by Disqus
>