6 พฤษภาคม 2546 20:16 น.

โครงการประกวดหนังสือของ 7-Today

Angel

ดูรายละเอียดที่ http://pr7eleven.hypermart.net/doc/7book.doc

รายละเอียดที่คิดว่าสำคัญ
ประเภทหนังสือเข้าประกวดรางวัล 7 Book Awards
   ๑.	วรรณกรรมเยาวชน
   ๒.	นวนิยาย
   ๓.	รวมเรื่องสั้น
   ๔.	กวีนิพนธ์
   ๕.	สารคดี (ปรัชญาและศาสนา)     
   ๖.	หนังสือดีในอดีต
   ๗.	นิยายภาพ (การ์ตูน)
ระยะเวลาดำเนินโครงการและส่งผลงาน
	๑.	ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร 	๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
		(จันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ) 
	๒.	ประกาศผลรอบแรก	๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
   ๓.	ประกาศผลรอบชนะเลิศ   ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗การส่งหนังสือเข้าประกวด
  	๑.	ขอใบส่งประกวดผลงานได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท ซี.พี. 	       		เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ชั้น ๒๑ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๑๓ ถนนสีลม 	      		เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๖๓๘๒๒๔๔, ๐๒๖๗๗๑๖๒๘๙ 	      		หรือดูรายละเอียด http://www.pr7eleven.com
   ๒.	ส่งหนังสือพร้อมใบส่งประกวดผลงานที่ สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรม สังคม 	       		บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ข้างต้นในวันจันทร์-ศุกร์ 
       		เวลา ๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.
   ๓.	ส่งหนังสือเข้าประกวดครั้งละ ๑๕ เล่ม (หากเป็นต้นฉบับให้ส่งสำเนาจำนวน 	๑๕ ชุด  	       		พร้อมแผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล)
   ๔.	หนังสือที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติที่มีการจัดประกวด 	       		เป็นประจำมาก่อน
   ๕.	คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนหนังสือเข้าประกวดทุกเล่ม ไม่ว่าจะได้ รับรางวัล 	       		หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ในการบริจาคให้กับห้องสมุดทั่วไป
   ๖.	ผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ การละเมิด 	       		ลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในหนังสือที่ได้รับรางวัลมีลักษณะละเมิดกฎหมาย
		หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
		เข้าประกวด
   ๗.	ผู้จัดพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับรางวัล จะต้องส่งหนังสือที่ได้รับรางวัล 	       		ให้แก่บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
		เรื่องละ ๕ เล่ม
   ๘.	คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งต้นฉบับคืน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 			       		ควรทำสำเนาไว้เอง 	         
   ๙.	ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
	๙.๑  เจ้าของบทประพันธ์			๙.๒  สำนักพิมพ์
	๙.๓  ผู้จัดทำภาพประกอบ			๙.๔  ผู้จัดทำรูปเล่ม
	๙.๕  ผู้จัดพิมพ์				๙.๖  ผู้สนใจทั่วไป
  ๑๐.	คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการประกวด และพนักงานบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น 		จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มไม่มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngel
Lovings  Angel เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngel
Lovings  Angel เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngel
Lovings  Angel เลิฟ 0 คน
  Angel
ไม่มีข้อความส่งถึงAngel
>