29 เมษายน 2550 13:46 น.

กองทัพบกจัดประกวดเรียงความ กลอนและบทสุนทรพจน์

nok_yak

กองทัพบก
โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
ร่วมกับ
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
สมาคมนิยมไทย
 และ 
สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์
ขอเชิญ
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
ร่วมประกวด
เรียงความ  บทกลอน  และบทสุนทรพจน์
ในโครงการ
รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ชิงเงินรางวัลกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร


ประเภทของการประกวด
	๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่อง สามัคคีคือพลังช่วยสร้างชาติ  ความยาว ๑ ๒ หน้ากระดาษ A ๔
	๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดกลอนแปด หัวข้อ  
ประสานมือประสานใจ  ความยาว ๔ บท
	๓. นิสิต นักศึกษา และประชาชน ประกวดบทสุนทรพจน์ หัวข้อ รู้รักสามัคคี   ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ความยาว ๒ - ๓ หน้ากระดาษ A ๔ 

รางวัลของผู้ชนะการประกวด
	 ประกวดเรียงความ นักเรียนระดับประถมศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล	 ๔,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
 รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
	 ประกวดกลอนแปด นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล	๕,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
	 ประกวดบทสุนทรพจน์  นิสิต นักศึกษา และประชาชน
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาทการส่งผลงานเข้าประกวด
	 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  โดยถือ วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
	 ส่งผลงานประกวดไปทางไปรษณีย์ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองบัญชาการทหารบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรือที่ ตู้ ปณ. ๑๙๓ ปทจ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ คนหนึ่งจะส่งกี่สำนวนก็ได้ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่สูงกว่าเพียง ๑  รางวัล 
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งสถานที่ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องระบุชั้นเรียน และชื่อสถานที่ศึกษาไปด้วย
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก 
โทร. ๐ ๒๒๙๗ - ๗๗๘๕ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ 
โทร ๐๒-๕๐๙๔๑๑๒, ๐๘๙-๒๑๗๕๕๓๕ โทรสาร ๐๒-๙๔๖๔๔๕๙

ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล
	 ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๐ และมอบรางวัลภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภท ผู้จัดประกวดสงวนสิทธิ์ในการนำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางหนังสือ  เอกสาร  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ตามความเหมาะสม  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด				
28 เมษายน 2550 00:57 น.

ประกวดคำขวัญ บทกลอน เรื่องสั้น หมดเขต 10 มิ.ย. 50

nok_yak

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับ กองทุนนิธิไทยสยาม
และ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

จัดประกวดคำขวัญ บทกลอน และวรรณกรรมเรื่องสั้น
เนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร 
โดยแบ่งผู้ส่งผลงานประกวดเป็น 3 ประเภท คือ

ระดับประถมศึกษา 
ประกวดคำขวัญ ความยาวไม่เกิน 20 พยางค์ ในประเด็นปลุกเร้าให้เยาวชนและคนในชาติ 
เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกร
  	รางวัลชนะเลิศ  		เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 	เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 	 	เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษา
ประกวดกลอนสุภาพ ความยาว ๔ บท ในหัวข้อ ยุวรักษ์เกษตร รางวัลมี ๘ รางวัล คือ
  	รางวัลชนะเลิศ  		เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 	เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 	 	เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น สะท้อนภาพชีวิตเกษตรกรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
ความยาว ๓-๔ หน้ากระดาษเอ ๔ รางวัลมี ๘ รางวัลคือ
  	รางวัลชนะเลิศ  		เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 	เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 	รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 	 	เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยส่งไปที่
งานประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลอง ๑ 
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
วงเล็บมุมซอง ---->  ( ประกวดผลงานโครงการยุวรักษ์เกษตร ระบุประเภทผลงานที่ส่งประกวด คำขวัญ / กลอนสุภาพ / เรื่องสั้น )

ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
มอบรางวัลในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

อนึ่ง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
โดยในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ จะจัดค่ายให้ความรู้ภาษาไทยแก่ผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จะมีการจัดแข่งขันกลอนสดประเภททีม ทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ชิงรางวัลและทุนการศึกษาจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์
โทร. ๐-๒๕๐๙-๔๑๑๒ หรือ ๐๘-๙๒๑๗-๕๕๓๕
โทรสาร ๐-๒๙๔๖-๔๔๕๙ 


webboard ข่าวสารวรรณกรรม
http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=nakara				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>