26 พฤษภาคม 2550 01:33 น.

ค่ายพัฒนางานเขียนสำหรับครู นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สมัครฟรี!!!

nok_yak

ค่ายภาษาพัฒนางานเขียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองให้กับนิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ทุกสังกัด รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กับทั้งบริการอาหารกลางวันฟรี 

 	กำหนดจัดกิจกรรมค่ายในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. 

 	กิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ภาคเกษตรสร้างสรรค์โรงเรียนสดใส ภาคพัฒนางานเขียนร้อยแก้ว และภาคพัฒนางานเขียนร้อยกรอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เสริมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือพัฒนางานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับบุคคลทั่วไป   นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโครงการฯอีกด้วย

 	ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ครูอาจารย์ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจส่งใบสมัครไปที่ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ตู้ ปณ. ๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐  หรือทางโทรสาร ๐ ๒๙๔๖ ๔๔๕๙  ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

 	อนึ่ง งานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรนี้จัดโดยสมัชชายุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกองทุนนิธิไทยสยาม   สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ และองค์กรในเครือข่าย จะมีงานในวันที่ ๒๒-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นอกจากค่ายพัฒนางานเขียนแล้ว ยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพพร้อมคำบรรยายบทร้อยกรอง และกิจกรรมแข่งขันกลอนสดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สโมสรยุวกวี www.yuvakave-tk.com 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=50fbb7a1-e50a-dc11-9ba1-00e08127749e				
25 พฤษภาคม 2550 13:34 น.

แนะนำเว็บไซต์ของสโมสรยุวกวีครับ

nok_yak

สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ เป็นองค์กรสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน และบุคคลทั่วไปทางด้านภาษาไทย โดยเน้นการเขียนบทร้อยกรองเป็นหลัก มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  วันนี้มี website ของตัวเองแล้วครับ  แม้จะยังขลุกขลักอยู่บ้าง& amp; nbsp; แต่ทางผู้จัดทำกำลังพัฒนา web ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คาดว่า website แห่งนี้จะเป็นชุมชนสำหรับคนรักบทกวีรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบในอ นาคตอันใกล้นี้ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและให้กำลังใจได้ที่ 

http://www.yuvakave-tk.com/

ทุกความเห็นของท่าน คือสิ่งสำคัญของเรา
ขอขอบพระคุณครับ				
3 พฤษภาคม 2550 11:02 น.

สภาสังคมสงเคราะห์จัดประกวดเรียงความวันแม่ รางวัลเยอะมาก

nok_yak

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญ
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป

ร่วมประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ

ประเภทของการประกวด
	๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดเรียงความ    
ในหัวข้อเรื่อง หนึ่งเดียวในดวงใจ  ความยาว ๑ ๒ หน้ากระดาษ A ๔
	๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ไม่จำกัดชั้นเรียน) ประกวดเรียงความ
ในหัวข้อเรื่อง มะลิร้อยมาลาบูชาคุณ  ความยาว ๒ ๓ หน้ากระดาษ A ๔
	๓. นิสิต นักศึกษา และประชาชน ประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่อง    
แม่ช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็น  ความยาว ๑ ๒ หน้ากระดาษ A ๔

รางวัลของผู้ชนะการประกวดทุกประเภท
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล	 ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

การส่งผลงานเข้าประกวด
	 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐  โดยถือ วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
	 ส่งผลงานประกวดไปทางไปรษณีย์ที่ คุณสุภาวรรณ อติชาตินันท์  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือที่ ตู้ ปณ. ๑๙๓ ปทจ. ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ แต่ละระดับส่งได้คนละ ๑ สำนวนเท่านั้น
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแจ้งสถานที่ติดต่อให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย และระบุชื่อสถานศึกษาไปด้วย
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๒ - ๕ (ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล
	 ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และมอบรางวัลในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่สวนอัมพร ผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภท ผู้จัดประกวดสงวนสิทธิ์ในการนำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางหนังสือ  เอกสาร  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ตามความเหมาะสม  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และกรรมการอาจเชิญเจ้าของผลงานบางรายที่สงสัยมาทำการทดสอบก่อนการประกาศผล				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>