21 มิถุนายน 2550 23:35 น.

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้น เนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร

nok_yak

ตามที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ สโมสร ยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ และองค์กรในเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้นเนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทคำขวัญ นักเรียนระดับประถมศึกษา
 	รางวัลที่ ๑ 	เด็กหญิงรัตนากร ขลุ่ยทอง	โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  จ.อุทัยธานี
 	รางวัลที่ ๒	เด็กหญิงญาณิศา แก้วประดิษฐ์ 	โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 	รางวัลที่ ๓	เด็กชายประเสริฐ หลังชาย 	โรงเรียนบ้านปิใหญ่  จังหวัดสตูล
 	รางวัลชมเชย 	เด็กหญิงเจนจิรา บุญทอง 	โรงเรียนคลองกุ่ม  กรุงเทพมหานคร
 		 	เด็กหญิงเรวดี เอ็มดู	โรงเรียนบ้านปิใหญ่  จังหวัดสตูล
 	 	 	เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทรงทอง   	
 				(โปรดแจ้งชื่อโรงเรียนและสถานที่ติดต่อไปที่ สโมสรยุวกวี ด่วน)
 	 	 	เด็กหญิงอภิมาศ ธรรมวิริยารักษ์ 	โรงเรียนวัฒนพฤกษา  จังหวัดนนทบุรี
 	 	 	เด็กหญิงปิยพร โพธิ์ศรี 	โรงเรียนบ้านหนองสังข์  จังหวัดสระแก้ว

ประเภทบทกลอน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 	รางวัลที่ ๑ 	น.ส.ขวัญชนก ทองล้วน	โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
 	รางวัลที่ ๒	น.ส.ชุติมา สันธนะดิลก  	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กทม.
 	รางวัลที่ ๓	น.ส.ณัฏฐณิชา ไชยทองศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเพชรบุรี
 	รางวัลชมเชย 	นายอดิศักดิ์ จันทบัตร์ 	โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข  จ.สุพรรณบุรี
 	 	 	เด็กหญิงจำเริญลักษณ์ ทองล้วน 	โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี
 	 	 	น.ส.สุพัตรา พันตา 	โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 
 			น.ส.อนัตตา เมี้ยนละม้าย 	โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี
 			นายอมรพงศ์ สุขเสน	โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

ประเภทเรื่องสั้น  นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
	รางวัลที่ ๑   เรื่อง ตะวันฉายต้นกล้างาม ของ น.ส.ดรุณี เดชานุสรณ์ จังหวัดตรัง 	
 	รางวัลที่ ๒   เรื่อง สมบัติชิ้นสุดท้าย ของ นายธวัชชัย สัสดีทอง  กรุงเทพมหานคร
 	รางวัลที่ ๓   เรื่อง ทุ่งยางยืน ของ นายธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 
 			คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
	รางวัลชมเชย 
 		เรื่อง หัวใจใส่ตะกร้า  ของ นายชิดเทพ ธมชยากร  จังหวัดภูเก็ต 
  		เรื่อง แค่นี้ก็พอแล้ว ของ นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทก  จังหวัดสระบุรี 
  		เรื่อง น้ำตาพ่อ ของ น.ส.อิสรา สงวนเนตร  กรุงเทพมหานคร  
 		เรื่อง รถด่วนขบวนพอเพียง ของ คุณพิรา อรุณวงศ์  จังหวัดนนทบุรี 
 		เรื่อง ลุงมีกับเด็กชายคม ของ นายอรรถพล จันทะเลิศ จังหวัดอุดรธานี

	
 		ขอเชิญผู้ชนะการประกวดทุกรายการไปรับรางวัล ในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 
เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ( แผนที่เดินทาง http://www.nsm.or.th/rms/map.html )
และติดต่อกับสโมสรยุวกวี โทร. 089 217 5535, 02 509 4112 โดยด่วน				
21 มิถุนายน 2550 01:15 น.

ประกาศเลื่อนการประกวดวาดภาพและแข่งขันกลอนสดในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร

nok_yak

ตามที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ ได้ประกาศเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพประกอบบทร้อยกรองและแข่งขันกลอนสด ในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรฯ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  และมีโรงเรียนได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วนั้น
 	เนื่องจากมีความจำเป็นบางประการทำให้ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันตามกำหนดการเดิมได้ ทางสมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยทางสมัชชาฯ จะแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์  และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 	สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 	อนึ่ง สำหรับกิจกรรมค่ายพัฒนางานเขียนที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ มอบหมายให้สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์เป็นผู้ดำเนินการนั้น ยังคงมีกิจกรรมดังกล่าวตามปกติ ( วิทยากรพิเศษ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ , คุณชมัยภร แสงกระจ่าง หรือ ไพลิน รุ้งรัตน์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ )   จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไปร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการเดิม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ( ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น.)  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่เดินทาง http://www.nsm.or.th/rms/map.html ) ผู้สนใจยังสมัครร่วมกิจกรรมได้โดยติดต่อสโมสรยุวกวี โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๑๗-๕๕๓๕ , ๐๘-๙๕๘๖-๙๖๙๓

 	สำหรับการประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้นเนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งหมดเขตรับผลงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ นั้น ทางสมัชชาฯขอประกาศเลื่อนกำหนดการมอบรางวัลให้เร็วขึ้น จากเดิมในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ มาเป็นวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ในงานค่ายภาษาพัฒนางานเขียน โดยจะแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ และประกาศผลอย่างเป็นทางการตามสื่อต่าง ๆ ต่อไป				
9 มิถุนายน 2550 11:46 น.

ประกวดวาดภาพและแข่งขันกลอนสด ระดับนักเรียน สมัครด่วน

nok_yak

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ร่วมแข่งขันทักษะความสามารถในรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 

 1. ประกวดวาดภาพประกอบบทร้อยกรอง รับสมัครนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทีมละ ๒ คน วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนคำบรรยายร้อยกรองประกอบ

 

2. แข่งขันกลอนสด รับสมัครนักเรียนทีมละ ๔ คน

                ระดับประถมศึกษา กำหนดให้เขียนกลอนสี่ กาพย์ยานี ๑๑  และกลอนแปด ตามหัวข้อที่กำหนด  ความยาวหัวข้อละ ๒ บท ให้เวลาเขียนหัวข้อละ ๑๐ นาที 


                ระดับมัธยมศึกษา กำหนดให้เขียนบทดอกสร้อย (๑ บท) , สักวา (๑บท) และ กลอนแปด (๒ บท) ตามหัวข้อที่กำหนด  ให้เวลาเขียนหัวข้อละ ๘ นาที  

 

        ทุกรายการลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. เริ่มแข่งขันเวลา ๙.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัลเวลา ๑๕.๐๐ น.  รางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมโล่และเกียรติบัตร ประเภทและระดับละ ๘ รางวัล

รวมมูลค่ากว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

 

        กำหนดแข่งขันในงาน สัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

( แผนที่เดินทาง http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=da905a99-a112-dc11-b973-00e08127749e )

 

        ผู้สนใจส่งใบสมัครไปที่ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ตู้ ปณ. ๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐  หรือทางโทรสาร ๐ ๒๙๔๖ ๔๔๕๙  ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม      http://www.yuvakave-tk.com/ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร     http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=50fbb7a1-e50a-dc11-9ba1-00e08127749e 

 

นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีสมาชิกในทีมมาจากต่างโรงเรียนกัน  สามารถสมัครเป็นกรณีพิเศษได้   ติดต่อสโมสรยุวกวี ฯ โทร ๐๒-๕๐๙-๔๑๑๒ , ๐๘-๙๒๑๗ -๕๕๓๕  

 

นอกจากนี้ยังมีอาหารกลางวันบริการผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ฟรี อีกด้วย 

 

โอกาสดี ๆ อย่างนี้ เอกสิทธิ์เฉพาะน้อง ๆ ประถมและมัธยมเท่านั้น

แล้วพบกัน ๒๕ มิ.ย. นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นะครับ				
6 มิถุนายน 2550 14:24 น.

สู่เส้นทางแห่งเกียรติยศ "ยุวกวีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐"

nok_yak

เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ส่งเกียรติประวัติและผลงานไปที่สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ 
เพื่อเชิดชูเกียรติเป็น ยุวกวีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
ดูรายละเอียดได้ที่ www.yuvakave-tk.com 
หรือโทรศัพท์ ๐๒-๕๐๙-๔๑๑๒ , ๐๘-๙๒๑๗-๕๕๓๕
และโปรดติดตามข่าวการจัดงาน วันยุวกวี ประจำปี ๒๕๕๐ เร็ว ๆ นี้				
4 มิถุนายน 2550 19:19 น.

UPDATE ค่ายพัฒนางานเขียน สมัครด่วน !!!

nok_yak

UPDATE ค่ายพัฒนางานเขียน ๒๔ มิ.ย. นี้ สมัครด่วน !!! 

พบกับวิทยากรพิเศษ
ภาคร้อยกรอง - - - คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
ภาคร้อยแก้ว - - - คุณชมัยภรณ์ แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าของนามปากกา
ไพลิน รุ้งรัตน์
ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนางานเขียนอย่างรอบด้าน

พิเศษ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโครงการ 
นอกจากนั้นยังมีอาหารกลางวันบริการอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รับสมัครนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ (ทุกสังกัด) ตลอดจนผู้สนใจการพัฒนางานเขียนทุกท่าน (ไม่จำกัดอายุ)

ส่งใบสมัครไปที่ สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ตู้ ปณ.๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 
หรือทางโทรสาร ๐ ๒๙๔๖ ๔๔๕๙ สมัครด่วน ! ก่อน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ นี้เท่านั้น 

แล้วพบกัน ๒๔ มิถุนายนนี้ ใน "งานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร" ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี นะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.yuvakave-tk.com 
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=a230f23f-350b-dc11-9ba1-00e08127749e 
กระทู้ข่าวก่อนหน้านี้ http://www.thaipoem.com/forever/ipage/board5202.html				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>