28 สิงหาคม 2550 00:25 น.

ผลการประกวดและแข่งขันรายการต่าง ๆ วันยุวกวี ๒๕๕๐

nok_yak

ผลการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ
ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๐
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดำเนินงานโดย สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

	๑.  ผลการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคี

	นักเรียนระดับประถมศึกษา   เขียนกาพย์ยานี ๑๑ หัวข้อ รู้รักสามัคคี มีผู้ส่งประกวด
จำนวน ๑๙๒ สำนวน
	รางวัลที่ ๑  ด.ญ. นิศารัตน์  อินณชิด     โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  จังหวัดนครปฐม
	รางวัลที่ ๒  ด.ญ. อัยลัดดา   คชเหี้ยม     โรงเรียนบ้านน้ำซับ          จังหวัดชลบุรี
	รางวัลที่ ๓  ด.ญ. ธารารัตน์  โพธิ์ประสาท โรงเรียนวัดกำแพง           กรุงเทพมหานคร
	
	รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
		๑.  ด.ญ.พรพรรณ   ศรีพรหม    โรงเรียนคลองมะขามเทศ     กรุงเทพมหานคร
		๒.  ด.ญ. ศรัญญา    วัลยานนท์   โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์     กรุงเทพมหานคร
		๓.  ด.ช. ชูศักดิ์      สิทธิจันทร์   โรงเรียนเทศบาล ๕          นครปฐม
		๔.  ด.ช. แมน       คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม      กรุงเทพมหานคร
		๕.  ด.ญ. พิมพ์พลอย ชีระธรรม    โรงเรียนอนุบาลสามเสน     กรุงเทพมหานคร
		๖.  ด.ญ. พรรษชล   ถิรจิตโต     โรงเรียนรัตนศึกษา          นครศรีธรรมราช
(สละสิทธิไม่มาแข่ง ๑ คน)
		
	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 เขียนกลอนแปด หัวข้อ คุณธรรมนำไทย มีผู้ส่งประกวด 
จำนวน ๒๔๖ สำนวน
	รางวัลที่ ๑  น.ส. วีณา      วุฒิจำนงค์   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร 
	รางวัลที่ ๒  น.ส. เบญจพร   ไพรศร      โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓   ด.ช. ภูษิต       ศรีมณี      โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   จ. นครศรีธรรมราช

	รางวัลชมเชย ๗ รางวัล
		๑.  น.ส. นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรนจ์  โรงเรียนสงวนหญิง          จ. สุพรรณบุรี
		๒.  ด.ญ. เพ็ญทิวา    ทุมนาหาด   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ. นครราชสีมา
		๓.  ด.ญ. สำรวย      พึ่งประสม   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิรยะวิทยา จ. นครราชสีมา
		๔.  น.ส. นิชุดา      จันทร์เจริญ  โรงเรียนกบินทร์วิทยา        จ. ปราจีนบุรี
		๕.  น.ส. ศิริลักษณ์   รักงาม      โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   จ. เพชรบูรณ์
		๖.  น.ส. ชุติมา       สันธนะดิลก  โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
		๗.  ด.ญ. ปิยวรรณ    เจริญธัญภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒         กรุงเทพมหานคร

	๒.  ผลการแข่งขันกลอนสด ประเภทเดี่ยว

	นักเรียนระดับประถมศึกษา   มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๑๒๔ คน
	รางวัลที่ ๑  ด.ญ. ศรัณยา    เนืองศรี      โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์  กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๒  ด.ญ. ธารารัตน์  โพธิ์ประสาท  โรงเรียนวัดกำแพง           กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓  ด.ญ. พัทธริสา   ชลวาสิน     โรงเรียนอนุบาลสามเสน      กรุงเทพมหานคร
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  ด.ญ.นิศารัตน์    อินณชิด     โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  จ. นครปฐม 
		๒.  ด.ญ. สุดารัตน์   จิตเขม้น     โรงเรียนบ้านต้นจันทน์       จ. นครศรีธรรมราช
		๓.  ด.ญ. วิศรุตา     สิริรัตน์     โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย       กรุงเทพมหานคร

   	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๒๒๕ คน
	รางวัลที่ ๑  น.ส. กษมา     หนูทอง      โรงเรียนคงคาประชารักษ์     จ. นครศรีธรรมราช
	รางวัลที่ ๒  นายนันทชัย     ภัทรนิธานทิพย์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม   จ. อ่างทอง
	รางวัลที่ ๓  น.ส. ขวัญชนก   ทองล้วน     โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ     จ. เพชรบุรี
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

		๑.  น.ส. วีณา       วุฒิจำนง     โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร
		๒.  น.ส. วันวิสา     บัวปั้น       โรงเรียนปราจีนกัลยาณี      จ.นครศรีธรรมราช
		๓.  ด.ช. นันทภพ     สังขนันท์    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช

	๓.  ผลการแข่งขันกลอนสด ประเภททีม (๔ คน)

	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๓ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสามเสน        กรุงเทพมหานคร        
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนท่าศาลา               จ. นครศรีธรรมราช    
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนวัดสุทธาราม          กรุงเทพมหานคร           
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม          กรุงเทพมหานคร        
		๒.  โรงเรียนมีนบุรี                กรุงเทพมหานคร    
	      ๓.  โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย     กรุงเทพมหานคร                        

	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     เข้าแข่งขัน จำนวน ๘๒ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ              จ. นครศรีธรรมราช                            
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม            จ. อ่างทอง              
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร           
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒                กรุงเทพมหานคร                              
		๒.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา            กรุงเทพมหานคร                    
		๓.  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ             จ. เพชรบุรี    

	๔.  ผลการแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายเป็นบทร้อยกรอง ประเภททีม 	    ( ๒ คน)

	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๒ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑   โรงเรียนวัดกำแพง                กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์       กรุงเทพมหานคร          
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนวัดอัมพวา                กรุงเทพมหานคร 
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนคลองมะขามเทศ           กรุงเทพมหานคร       
		๒.  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย            กรุงเทพมหานคร   
		๓.  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา             กรุงเทพมหานคร            

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๕๘ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนนาคประสิทธิ์             จ. นครปฐม                      
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนปากเกร็ด                 จ. นนทบุรี
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย            จ. พระนครศรีอยุธยา   
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนมัธยมวัดหัตสารเกษตร       จ. ปทุมธานี                    
		๒.  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา          จ. นครศรีธรรมราช                                  
		๓.  โรงเรียนกัลยาณีธรรมราช            จ. นครศรีธรรมราช         

	๕.  ผลการแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย ประเภททีม  ( ๔ คน)

	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๕ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑   โรงเรียนอนุบาลสงขลา            จ. สงขลา    
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนมีนบุรี                   กรุงเทพมหานคร   
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา            กรุงเทพมหานคร 
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนเผดิมศึกษา               กรุงเทพมหานคร       
		๒.  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา         กรุงเทพมหานคร   
		๓.  โรงเรียนโสมาภา                 กรุงเทพมหานคร            

	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๗๖ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           กรุงเทพมหานคร                    
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนกัลยาณวัตร               จ. ขอนแก่น
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร     
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา             จ. นครปฐม                
		๒.  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม         กรุงเทพมหานคร                                   
		๓.  โรงเรียนชลกันยานุกูล              จ. ชลบุรี    

	๘.  ผลการประกวดกลอนบรรยายภาพ  ทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด มีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๖ สำนวน

      รางวัลที่ ๑  น.ส. วรรณกานต์ เคลือบสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  จ. เพชรบูรณ์
	รางวัลที่ ๒  นายจักรินทร์    สร้อยสูงเนิน  โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓  ด.ช. ชูศักดิ์      สิทธิจันทร์    โรงเรียนเทศบาล ๕         จ. นครปฐม
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  นางลาวัลย์      โกสิวาร       โรงเรียนคลองมะขามเทศ    กรุงเทพมหานคร
		๒.  นายวิษณุ       พุ่มสว่าง       โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   จ. ปราจีนบุรี
		๓.  นายไพฑูรย์     สุขได้พึ่ง       โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  จ. สมุทรปราการ   

	๙.  เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๐ 
ระดับมัธยมศึกษาตอน	ปลาย  ดำเนินการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ 
- กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติตลอดโครงการและได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๑๓  คน  ตามลำดับคะแนนรวมสะสม ดังนี้ 

๑.  น.ส. วีณา       วุฒิจำนงค์ 	     โรงเรียนสตรีวิทยา ๒         กรุงเทพมหานคร
๒. น.ส. รัตน์ดาว 	บัญญัตินพรัตน์     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
๓. น.ส. นันตพร     พงษ์อนันต์        โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร
๔. น.ส. ขวัญชนก   ทองล้วน          โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ     จังหวัดเพชรบุรี
๕. น.ส. เพ็ญทิวา    ทุมนาหาด         โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา   จังหวัดนครราชสีมา
๖. น.ส. บุศรินทร์    หมัดตอเฮด        โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. น.ส. ณัฏฐณิชา   ไชยทองศรี         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
๘. น.ส. อนุสรา	ขันนารัตน์	     โรงเรียนจักรคำคณาทร		จังหวัดลำพูน
๙. น.ส. ชนาภา      ชวลิตพิเชฐ        โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม      จังหวัดพะเยา
๑๐. ด.ญ. สกานต์พัชร  นำชัยรุจิพงศ์      โรงเรียนชลกันยานุกูล        จังหวัดชลบุรี
๑๑. น.ส. ศิริกานต์    วิโณทัย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเพชรบุรี
๑๒. น.ส. อารยา      สังข์ชัย           โรงเรียนสวีวิทยา            จังหวัดชุมพร
๑๓.น.ส. นงลักษณ์   ฉิมทัด            โรงเรียนสวีวิทยา            จังหวัดชุมพร


ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ				
7 สิงหาคม 2550 08:41 น.

ประกาศแล้ว !!! ยุวกวีดีเด่น ๒๕๕๐

nok_yak

หนังสือกวีนิพนธ์เกือบร้อยเล่มกองสุมอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ของโรงแรมโอเรียลเต็ลเพื่อรอการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลซีไรท์ปีนี้ ขณะเดียวกัน แฟ้มเกียรติประวัติผลงานร้อยกรองของน้อง ๆ ประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวนไม่ต่างกันก็ได้รับการส่งมาที่สำนักงานเล็ก ๆ ของสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็น ยุวกวีดีเด่นแห่งประเทศไทย รางวัลทรงเกียรติสูงสุดที่มีคุณค่าทางความรู้สึกเทียบเท่ารางวัลซีไรท์ของวงการร้อยกรองระดับนักเรียน  

 	หลังจากที่ปล่อยให้ผลงานของน้อง ๆ แต่ละคนขับเคี่ยวกันเองอย่างดุเดือด  ผนวกกับวิจารณญาณขั้นเข้มข้นที่เหล่าผู้ทรงคุณวุฒิของสโมสรยุวกวีเค้นมาประกอบการพิจารณาครั้งนี้ ในที่สุด เราก็ได้ทราบชื่อยุวกวีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔ คน นั่นคือ

 	๑.นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๒.นางสาววีณา วุฒิจำนง 	โรงเรียนสตรีวิทยา ๒		กรุงเทพมหานคร
 	๓.นางสาวขวัญชนก ทองล้วน 	โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 		จ.เพชรบุรี
 	๔.ด.ญ.ใบบุญ สกุลกรุณาอารีย์ 	โรงเรียนสงวนหญิง 		จ.สุพรรณบุรี

 	ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๔ คนด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้จักเขาและเธอเหล่านี้ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานและเกียรติประวัติของยุวกวีดีเด่น ในงาน ยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ (รายละเอียดงานอยู่ท้ายข่าวนี้) ครับผม

 	 ปีนี้มีการแข่งขันที่ดุเดือด ผลงานของนักเรียนหลายคนมีความสูสีกันมาก จนคณะ กรรมการรู้สึกลำบากใจเมื่อต้องตัดผลงานของใครสักคนหนึ่งออก นายนารถ กิตติวรรณกร ประธานสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ กล่าว

 	 ปกติแล้วยุวกวีดีเด่นจะมีเพียงปีละไม่เกิน ๓ คน แต่ปีนี้เราต้องให้ถึง ๔ คน เพราะทุกคนเก่งกันมาก  หนึ่งในคณะกรรมการผู้ไม่ประสงค์ออกนามเผย ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกันแล้วนะ ที่เราให้รางวัลยุวกวีมากถึง ๔ คน แสดงว่าเยาวชนให้ความสนใจการเขียนร้อยกรองมากขึ้น รวมทั้งครูอาจารย์ก็ให้การส่งเสริม นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง

 	สำหรับน้อง ๆ คนอื่น ๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา และมีผลงานเข้าตากรรมการ สมควรได้รับรางวัลชมเชย มีรายนามดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษา
 	๑. ด.ช.แมน คล้ายสุวรรณ  	โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  	กรุงเทพมหานคร
๒. ด.ญ.สุวรา พรหมจันทร์ 	โรงเรียนอนุบาลยะลา 		จ.ยะลา
 	๓. ด.ญ.นิศารัตน์ อินณชิด 	โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) 	จ.นครปฐม
 	๔. ด.ญ.ศศิกานต์ เงินมาก 	โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) 	จ.นครปฐม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 	๑. ด.ช.ธนพงศ์ สุขปัญญา 	โรงเรียนบางระจันวิทยา 		จ.สิงห์บุรี
 	๒. ด.ญ.อรุณรัตน์ รอดรังนก 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๓. ด.ช.สถาพร คำทอง 		โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๔. ด.ช.นันทภพ สังขนันท์ 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๕. ด.ญ.ปรียามน สุขม่วง 	โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 	กรุงเทพมหานคร
 	๖. ด.ช.ภูษิต ศรีมณี 		โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๗. ด.ญ.อภิฤดี สุขคำ 		โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 	จ.สงขลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชมเชยอันดับ ๑
 	๑. น.ส.สุวัสสา เสริมศิลป์ 	โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 		จ.ปราจีนบุรี
 	๒. น.ส.อนัญญา วัจฉละพงศ์ 	โรงเรียนชลกันยานุกูล 		จ.ชลบุรี 
 	๓. นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ 	โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 	จ.อ่างทอง
 	๔. ด.ญ.อนัตตา เมี้ยนละม้าย 	โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 	จ.ราชบุรี
 	๕. นายรังสรรค์ สมอารีย์ 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๖. นายวสิน เพ็ญสุริยะ 		โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 	จ.ฉะเชิงเทรา
 	๗. น.ส.ภัททิรา บุญทองใหม่ 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๘. น.ส.กมลวรรณ พรมเช็ก 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๙. นายชวิน พงษ์ผจญ 		โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)   กทม.
 	๑๐. น.ส.อารดา ขลิบแย้ม 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๑๑. น.ส.จิรกานต์ เดชทองคำ 	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
 	๑๒. น.ส.ธนิศา สุวรรณสินธุ์ 	โรงเรียนดรุณาราชบุรี 		จ.ราชบุรี
 	๑๓. น.ส.ชุติมา สันธนะดิลก 	โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร ฯ 	กรุงเทพมหานคร

ชมเชยอันดับ ๒
 	๑. น.ส.ชมบงกช จินดาคม 	โรงเรียนปากเกร็ด 		จ.นนทบุรี
 	๒. นายชญานิน ปลื้มญาติ 	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 		จ.พระนครศรีอยุธยา
 	๓. น.ส.เบญจพร ไพรศร 		โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 	กรุงเทพมหานคร
 	๔. น.ส.รับขวัญ ธรรมบุษดี 	โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 	กรุงเทพมหานคร
 	๕. นายเกริกสิน แสงเจริญกุล 	โรงเรียนบูรณะรำลึก 		จ.ตรัง
 	๖. นายยุทธภูมิ  ภูมิอีเตี้ย 		โรงเรียนนนทรีวิทยา 		กรุงเทพมหานคร
 	๗. น.ส.สิริพร คำคูณเมือง 	โรงเรียนนนทรีวิทยา 		กรุงเทพมหานคร
 	๘. น.ส.นิศารัตน์ สวนกัน 	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 	จ.สกลนคร
 	๙. นายณัฐพล พุ่มอิ่ม 		โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 	จ.พิษณุโลก
 	๑๐. น.ส.จิราพร รอดตา 		โรงเรียนกบินทร์วิทยา 	 	จ.ปราจีนบุรี
 	๑๑. น.ส.ปิยดา พันธุขันธ์ 	โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 	จ.สกลนคร
 	๑๒. น.ส.ชณัฐศิกาญ  แจ่มแจ้ง 	โรงเรียนสงวนหญิง  		จ.สุพรรณบุรี
 	๑๓. นายสุวิจักขณ์ ลับแลชัย 	โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 		จ.แพร่
 	๑๔. นายกฤติน ชุมสวัสดิ์ 	โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 	จ.นครปฐม
 	๑๕. น.ส.กนิษฐา ข่วงทิพย์ 	โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 	จ.สกลนคร
 	๑๖. น.ส.วีรอร สยามล 		โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 	จ.ปทุมธานี
 	๑๗. น.ส.สิปาง สังข์นคร 	โรงเรียนเตรียมฯน้อมเกล้าฯ 	จ.ปราจีนบุรี
 	๑๘. น.ส.สุภาวรรณ รังสีจำรัส 	โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ 	 	จ.เชียงใหม่

 	รายชื่อทั้งหมดจะได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะยุวกวีปีที่ ๓๐ ของชมรมเทพศรี กวีศิลป์ ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์รังสรรค์ คงเที่ยง ปูชนียบุคคลแห่งวงการภาษาไทยที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดี ๆ เสมอมา ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาระดมสมองค้นหายุวกวีดีเด่น และขอขอบพระคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ร่วมส่งเสริมการศึกษาในกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้

 	เสียงเพลงเชิดชูเกียรติจะดังกึกก้องเช่นเดียวกับเสียงปรบมือและแววตาชื่นชมนับพันคู่ ในพิธีประกาศเกียรติคุณยุวกวีดีเด่นแห่งประเทศไทย ในงาน ยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความประทับใจ และร่วมชื่นชมเยาวชนคนเก่งที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  ( ดูแผนที่การเดินทาง http://www.spu.ac.th/about/map_spu.html )
 	แล้วคุณจะรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นซีไรท์ของวงการร้อยกรองระดับนักเรียนจริง ๆ 

ปล. สำหรับโรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกลอนสดและวาดภาพประกอบบทร้อยกรองในงานวันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสโมสรยุวกวี www.yuvakave-tk.com หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=0ea6ab1d-7a43-dc11-8c21-00e08127749e  สมัครได้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคมนี้นะครับ				
7 สิงหาคม 2550 08:38 น.

ข่าวด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย การประกวดบทร้อยกรองส่งสริมคุณธรรมฯ วันยุวกวี ๒๕๕๐

nok_yak

ผลการตัดสินการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ
ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐
ของสโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

 	มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ ๑๐ คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา  เขียนเป็นกาพย์ยานี หัวข้อ รู้รักษ์ สามัคคี
๑. ด.ญ.นิศารัตน์ อินณชิด 	 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) 	จ.นครปฐม
๒. ด.ช.แมน คล้ายสุวรรณ 	โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 		กรุงเทพมหานคร
๓. ด.ช.ชูศักดิ์ สิทธิจันทร์ 	โรงเรียนเทศบาล ๕ 		จ.นครปฐม
๔. ด.ญ.หฤทัย ทองโสม 		โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 	จ.มหาสารคาม
๕. ด.ญ.พิมพ์พลอย ชีระธรรม 	โรงเรียนอนุบาลสามเสน 	 	กรุงเทพมหานคร
๖. ด.ญ.อัยลัดดา คชเหี้ยม 	โรงเรียนบ้านน้ำซับ 		จ.ชลบุรี
๗. ด.ญ.พรพรรณ ศรีพรหม 	โรงเรียนคลองมะขามเทศ 	กรุงเทพมหานคร
๘. ด.ญ.ธารารัตน์ โพธิ์ประสาท 	โรงเรียนวัดกำแพง 		กรุงเทพมหานคร
๙. ด.ญ.ศรัญญา วัลยานนท์ 	โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 	กรุงเทพมหานคร
๑๐. ด.ญ.พรรษชล ถิรจิตโต 	โรงเรียนรัตนศึกษา 		จ.นครศรีธรรมราช	 

ระดับมัธยมศึกษา เขียนเป็นกลอนแปด หัวข้อ คุณธรรมนำไทย
๑. น.ส.ศิริลักษณ์ รักงาม 		โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 	จ.เพชรบูรณ์
๒. น.ส.นิชุดา จันทร์เจริญ 	โรงเรียนกบินทร์วิทยา 		จ.ปราจีนบุรี
๓. น.ส.เบญจพร ไพรศร 	 	โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 	กรุงเทพมหานคร 
๔. ด.ญ.สำรวย พึ่งประสม 	โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 	จ.นครราชสีมา
๕. น.ส.วีณา วุฒิจำนง 		โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 		กรุงเทพมหานคร
๖. ด.ช.ภูษิต ศรีมณี 		โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 	จ.นครศรีธรรมราช
๗. น.ส.นภัสวรรณ ภูรีจารุโรจน์ 	โรงเรียนสงวนหญิง 		จ.สุพรรณบุรี
๘. น.ส.เพ็ญทิวา ทุมนาหาด 	โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 	จ.นครราชสีมา
๙. น.ส.ชุติมา สันธนะดิลก 	โรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯ 	กรุงเทพมหานคร
๑๐. ด.ญ.ปิยวรรณ เจริญธัญกรณ์ 	โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 		กรุงเทพมหานคร

 	ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อจัดอันดับรางวัลในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนรายงานตัวเวลาไม่เกิน ๙.๐๐ น.
 	ผู้ที่ไม่ไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

 	สำหรับโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการในวันงาน ให้ส่งใบสมัครหรือแจ้งความประสงค์ไปที่สโมสรยุวกวี ตู้ ปณ.๖๒ ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ หรือทางโทรสาร ๐๒-๙๔๖๔๔๕๙ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.upfile.in.th/view.aspx?ItemID=0ea6ab1d-7a43-dc11-8c21-00e08127749e รายละเอียด www.yuvakave-tk.com				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>