18 พฤษภาคม 2548 11:12 น.

บางความคิด .. ถึง

ธารินทร์


บางความคิด.. ในบาง ค ว า ม รู้ สึ ก
บาง ค ว า ม ลึ ก ซึ้ ง ในบางความผูกพัน
บางคนทางนี้ส่ง ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ดี ให้บางคนทางนั้น
บางคราวก็ ห่ า ง ไ  ก  ล   กั   น จนเกินไป 
อย่ากว้างไปกว่านี้เลย นะ ท้ อ ง ฟ้ า . . .  .  .
เดี๋ยวความห่วงหาจะ เ ดิ น ท า ง ไปไม่ไหว
อย่าเพิ่งหยุดพัดพา นะ ส า ย ล  ม  ล   ะ   ไ    ม
เดี๋ยว ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย จะร่วงหล่นกลางหนทาง
				
18 พฤษภาคม 2548 11:09 น.

บางสิ่ง

ธารินทร์


เหมือนมีบางสิ่ง ..
หยุดนิ่งอยู่ในมุมของความเหงา
บางสิ่งที่รุนแรงหากแต่บางเบา
ซุกซ่อนอยู่ในเงาของอารมณ์
เหมือนมีบางอย่าง ..
ก่อร่างขึ้นในความรู้สึกขื่นขม
บางอย่างเข้ามาให้สัมผัสและชื่นชม
แล้วจากไปกับสายลมของกาลเวลา
อาจเป็นเพียงความคิดถึง ..
หรือลึกซึ้งมากกว่าความห่วงหา
อาจเป็นบางสิ่งสำหรับบางสายตา
แต่เป็นทุกสิ่งที่มีค่าในหัวใจ (ฉัน..)
				
4 พฤษภาคม 2548 13:29 น.

ฉั น ยั ง รั ก เ ธ อ

ธารินทร์


ซุกซ่อนอยู่ในมุมไหนนะ.. ค ว า ม อ บ อุ่ น
หัวใจจึงกรุ่นไอรัก แม้ไม่มีเธอข้างข้าง
ยิ้มได้แม้เธอจะไกลสุดขอบฟ้ากว้าง
ความอ้างว้างไม่เคยเกาะกุมหัวใจ
รับรู้ได้ในบางสิ่ง.. ที่ สั ม ผั ส
ที่เกาะเกี่ยวร้อยรัดหัวใจเราไว้
สัมผัสความรู้สึกในมุมเล็กเล็กมุมหนึ่งของหัวใจ
แม้จะต้องห่างไกล แต่ยังเหมือนอยู่ใกล้ตลอดเวลา
แค่มีเธออย่างนี้.. ใ น ค ว า ม รู้ สึ ก
อยู่ในห้วงหัวใจส่วนลึก และความห่วงหา
ความผูกพันลึกซึ้งในประกายของแววตา
แม้อยู่ไกลสุดปลายฟ้า.. " ฉั น ยั ง รั ก เ ธ อ " 
				
4 พฤษภาคม 2548 13:25 น.

ในช่วงชีวิตหนึ่ง ฉันเคยมีเธอ

ธารินทร์


ในช่วงชีวิตหนึ่ง
มีเธอผูกพันลึกซึ้งกับฉัน
ร่วมเดินบนเส้นทางสายเดียวกัน
จับมือประสานกัน ใจสองใจ

       ในช่วงความรู้สึกหนึ่ง
       มีเธอให้คิดถึงให้ห่วงใย
       ช่วยกันก่อสานรักอุ่นละมุนละไม
       เติมเต็มที่หัวใจกันและกัน

เพียงพอแล้วเพียงเท่านี้
สำหรับความสุขที่มีสำหรับฉัน
เก็บเป็นภาพความทรงจำของคืนและวัน
ช่วงเวลาหนึ่งนั้น "ฉันเคยมีเธอ" ..

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>