7 มีนาคม 2551 11:29 น.

ด า ร า สี ฟ้ า

พันดาว


เ ก็ บ รุ้ ง ง า ม  แ ส ง เ ห นื อ   ที่ ป ล า ย ฟ้ า
ม่ า น ด า ร า    ร ะ ยิ บ แ ส ง   ถั ก ท อ ฝั น 
ส า น เ ป็ น ปี ก  โ บ ย บิ น ไ ป  ใ ต้ แ ส ง จั น ทร์ 
สู่ โ ล ก ฝั น     ใ น วั น       เ ธ อ ท้ อ ใ จ

ปี ก แ ห่ ง ฝั น . . พ า เ ธ อ ไ ป  ไ ก ล สุ ด ล่ า
ที่ ด า ร า ....     ท อ แ ส ง     ล ะ มุ น ใ ส
เ ธ อ จ ะ พ บ    สิ่ ง ค้ น ห า   ข อ ง หั ว ใ จ
ก าล เ ว ล า     ห ลั บ ไ ห ล   ไ ป ชั่ ว ก า ล  
 
*-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* *-+-* 

ฉั น นั่ งม อ ง    ดู ด า ว       อ ยู่ ต ร ง นี้
ท้ อ งฟ้ า มี      แ ส ง ด า ว    ส ก า ว ใ ส
ห นึ่ ง ด ว ง ด า ว สี ฟ้ า จ า ง    ที่ ห่ า ง ไ ก ล 
อ ยู่ ที่ เ ดิ ม เ ส ม อ ไ ม่ เ ป ลี่ ย นไ ป . .. .  แ ม้ แ ส ง ด า ว ไ ม่ ส ว่า ง ไ ส ว . ..   แ ต่ เ ห็ น ไ ด้ ใ น รั ต ติ ก า ล  
				
22 กันยายน 2549 10:37 น.

ที่เก่า... กับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลง

พันดาว

ฉันกลับมา ยืนใต้ต้นไม้ใหญ่.... ต้นเดิม...
ไอแดดอุ่นจากท้องทุ่ง... ....กลิ่นหญ้าแห้งลอยมาตามสายลม...
ฉันค่อยๆนั่งลงพิงลำต้นที่ใหญ่และมั่นคง...  ต้นเดิมที่จากเคยจากมา... 
เธอเคยอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีก่อน เราเคยนั่งข้างกันตรงนี้.... 
...
... ที่สุดสายตา... เมฆฝนกำลังจับตัว... อีกไม่นานฝนคงจะตก
+-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ +-*-+ 

เ รื่ อ ง ร า ว . . .  วั น ว า น . . .   ที่ ผ่ า น 
อ ดี ต ก า ล . . .   น้ำ ต า . . .    ร้า ว ไ ห ว
ค ว า ม รู้ สึ ก . .   อ า จ เ ลื อ น ล า ง . ..   แ ต กต่ า ง ไ ป
แ ต่ เ ธ อ ยั ง . . .   อ ยู่ ใ น ใ จ . .. .     ต ล อ ด ม า 

ใ ต้ ต้ น . . . .      ไ ม้ ไ ห ญ่ . . .    ย า ม บ่ า ย . . .
ด อ ก ห ญ้ า . . .   เ รี ย ง ร า ย . . .  ใ ต้ ฟ้ า 
เ ธ อ ก ล่ า ว . . .   รั ก มั่ น . . .      สั ญ ญ า 
ก า ล เ ว ล า . . .   นำ พ า . ..       ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ย า ม นี้ . . . .      ไ ม้ ใ ห ญ่ . . . .   ต้ น เ ก่ า . . .
ร่ ม เ ง า . . .      กิ่ ง ใ บ . . .      ไ พ ศ า ล 
ร อ ย ส ลั ก . . .    เลื อ น ล า ง . . .   ต า ม ก า ล
ค ว า ม รั ก . . .    เ ริ่ม จ า ง . . .     จ า ก ไ ป 				
24 มีนาคม 2549 10:31 น.

สุขสันต์วันเกิด.... แ อ็ ป เ ปิ้ ล

พันดาว

ขอให้แอ็ปเปิ้ล มีความสุขมากๆๆตลอดไปนะ สุขสันต์วันเกิด
^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- 

ส า ย ล ม       แ ผ่ ว เ บ า   พั ด ผ่ า น
ลำ ธ า ร        โ ร ย ริ น     เ อื่ อ ย ไ ห ล
เ รื อ ง ร า ว   ร้ อ ย พั น    จ า ก ค น ไ ก ล
ดำ เ นิ น       ต่ อ ไ ป     เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ 


เ ธ อ แ ต้ ม ฝั น ด้ ว ย พู่ กั น แ ส ง ด า ว
ร ะ บ า ย ฟ้ า ข า ว ด้ ว ย เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก ที่ ส ด ใ ส
สี ฟ้ า จ า ก น้ำ ท ะ เ ล  บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร เ ดิ น ท า ง อั น ย า ว ไ ก ล
บ ท ก ล อ น เ ธ อ   อ่ อ น ห ว า น อ่ อ น ไ ห ว กั บ ทุ ก หั ว ใ จ  ที่ ผ่ า น ไ ป  สั ม ผั ส เ ธ อ


เ ป็ น อี ก ปี    ที่ ผ่ า น ม า . . . แ ล ะ ผ่ า น ไ ป
ข อ บ คุ ณ  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย  ที่ ใ ห้ กั น เ ส ม อ
ห นึ่ ง คำ อ ว ย พ ร ...  ข อ ม อ บ ไ ว้. . . แ ด่ เ ธ อ
มี ร อ ย ยิ้ ม .     สุ ข เ ส ม อ .   เ ธ อ แ อ๊ ป เ ปิ้ ล  เ ม ล็ ด พั น ธ์ ค ว า ม รั ก แ ห่ ง จิ น ต น า ก า ร
				
30 พฤศจิกายน 2548 10:25 น.

ถื อ ว่ า เ ป็ น อี ก ปี ที่ ฉั น พ อ ใ จ

พันดาว

จะจดจำภาพ ความทรงจำของปีนี้
ทั้งรอยยิ้มกับเรื่องราวดีดีที่ผ่านเข้ามาให้เรียนรู้ว่า เวลาช่วยเยียวยาบางสิ่งได้ดีแค่ไหน
เก็บภาพและถ้อยคำ ความหวังดี จากเพื่อนผู้ห่างไกล
อยากบอกสิ่งหนึ่งให้รู้ไว้ เธอทุกคนคือส่วนหนึ่งของการก้าวต่อไปของใครคนนึง
                 - + - 
หากฉันมีกล่องย้อนวันเวลา
ฉันจะกลับไปตามหาความรักที่เคยจากมาบ้างไหม?
จะกลับไปมองใครบางคนค่อยๆเดินจากไป
จะแก้ไขอะไรบ้างไหม? เมื่อถึงเวลาการจากไปของใจอีกหนึ่งดวง
                 - + - 
ฉันคงเปิดกล่องย้อนวันเวลา
เพียงเพื่อกลับไปมองแววตาที่อ่อนล้าของเธอครั้งสุดท้าย
บันทึกเรื่องราวของเราแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่กลับกลาย
จดจำลมหนาวครั้งสุดท้าย ล ม ห น า ว ป ล า ย ธั น ว า  ที่ มี เ ธ อ
                 - + - 
รู้ ตั ว อี ก ที  ห นึ่ ง ปี กำ ลั ง จ ะ ผ่ า น พ้ น 
เ ห ลี ย ว ม อ ง ร อ ย เ ท้ า ที่ เ ดิ น ท า ง ม า จ น  สุ ด ป ล า ย ห น า ว
เ สีย ง หั ว เ ร า ะ ร อ ย ยิ้ ม  ผู้ คน  ห ล า ก เ รื่ อ ง ร า ว
ก า ร เ ดิ น ท า ง  ข อ บ ฟ้ า  ภู ผ า  แ ส ง ด า ว  แ ต่ ไ ม่ มี เ ธ อ
               - + - - + - - + - 

ไ ม่ มี           สิ่ ง ใ ด        สู ญ เ ป ล่ า
เ รื่ อ ง ร า ว      ยั ง ค ง        เก็ บ ไ ว้
บ ท เ พ ล ง นั้ น   ยั ง ลึ ก ซึ้ ง     อ ยู่ ใ น ใ จ 
ค ว า ม ท ร ง จำ   ไ ม่ เ ลื อ น ไ ป  ต า ม ก า ล เ ว ล า

ข อ บ คุ ณ       ทุ ก สิ่ ง        ที่ ผ่ า น 
ข อ บ คุ ณ       วั น ว า น       ที่ เ ป็ น ฉั น
ข อ บ คุ ณ       แ ด ด อุ่ น      ไ อ ต ะ วั น
ข อ บ คุ ณ       ค ว า ม ฝั น     ที่ ทำ ใ ห้ ฉั น ก้ า ว เดิ น
				
16 กันยายน 2548 09:44 น.

แ ม ล ง ป อ สี ฟ้ า ...

พันดาว

:-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: 

  ฉันผ่านเข้ามาในยามเธอ อ่อนล้า สับสน
  ฉันคงไม่สามารถช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมา
  คงให้ได้แค่เพียง- กำลังใจ 
   กับคำว่า ห่วงใยเสมอ
  สิ่งเล็กๆ ที่เธออาจมองไม่เห็น 
   แต่เธอคงสัมผัสได้ มิ ต ร ภ า พ ข อ ง เ ร า
 :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: 

ฉั น เ ป็ น แ ม ล ง ป อ สี ฟ้ า ...
สิ่ ง เ ล็ ก ๆ ใ น ส า ย ต า . . .   เ พี ย ง ผ่ า น ม า  ใ น ช่ ว ง เ ว ล า เ ธ อ สั บ ส น
ข อ ใ ช้ ปี ก บ า ง ใ ส . . .  พั ด ส า ย ล ม อ่ อ น  ดั บ ค ว า ม ร้ อ น ร น 
จ ะ เ ล่ า นิ ท า น จ น ก ว่ า ทุ ก เ ม็ ด ฝ น จ ะ จ า ก ล า

เ ธ อ อ า จ ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ฉั น ...
ข อ เ พี ย ง เ ธ อ สั ม ผั ส  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย กั น นั่ น ได้ 
ใ ห้ รู้ ว่ า  เ ส้ น ท า ง นี้ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย เ ดิ น เ ดี ยว ด า ย
ฉั น จ ะ เ ป็ น ด ว ง ด า ว พ ร่ า ง พ ร า ย ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย ย า ม เ ธ อ แ ห ง น ม อ ง

ฉั น อ ยู่ ต ร ง นี้  ใ น ที่ ค ว า ม คิ ด ถึ ง
เ ป็ น ด ว ง จั น ท ร์ ที่ ก ร ะ ต่ า ย น้ อ ย คิ ด คำ นึ ง แ ล ะ ฝั น ห า 
เ ป็ น ปุ ย เ ม ฆ ข า ว . . .  ใ ห้ ค น ช่ า ง ฝั น  เ ห ม่ อ ม อ ง สุ ด ส า ย ต า
สุ ด ท้ า ย   ฉั น จ ะ จ า ก ล า . . .  เ ฉ พ า ะ เ ว ล า เ ธ อ นิ ท ร า ฝั น ดี
-- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- 
แมลงปอ...สีฟ้า โดย แอ็ปเปิ้ล

แมลงปอ...สีฟ้า
เธออ่อนโยนตลอดเวลา แม้ในสายลมที่เหน็บหนาว
ปีกของเธองดงาม ยามบินข้ามผ่านฟากฟ้าพราว
เธอมีแววตาคู่ฝัน ที่สุกสกาว เหมือนไออุ่นแห่งแสงดาว บนฟ้าไกล

แมลงปอ...สีฟ้า
ฉันไม่อยากให้เม็ดฝนหยดสุดท้ายต้องจากลาไปไหน
อยากมองเธอนาน ๆ ไม่อยากรู้ตอนจบของนิทานเป็นเช่นไร
ตราบรัตติกาล กล่อมฉันให้หลับใหล ก็อยากให้เธอยู่ใกล้ ๆ ไม่จากกัน

แมลงปอ...สีฟ้า
เธอ คงอ่อนล้า อยู่บนฤดูกาลแห่งความฝัน
เหนื่อยไหม ปีกบางใส ที่พัดผ่านสายลมอ่อน เพื่อฉันมานานวัน
หยุดพักบ้างแล้วกัน ... ขอให้วันนี้ฉัน ได้ทำเพื่อเธอ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพันดาว
Lovings  พันดาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพันดาว