2 กุมภาพันธ์ 2563 18:10 น.

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ (ฉบับย่อ)

Oracle

(๐๐) มงคลชีวิตสร้าง... ความเจริญ
(๐๐) สามสิบแปดประการเชิญ... ปฏิบัติพร้อม (๐๑) ไม่คบพวกพาลเพลิน... หาผิด (๐๒) คบแต่บัณฑิตน้อม... จิตให้หาผล (๐๓) บูชาคุณผู้ซึ่ง... ทรงธรรม (๐๔) พึงอยู่ถิ่นอันนำ... สงบได้ (๐๕) บำเพ็ญกุศลกรรม... ปางก่อน (๐๖) ตั้งอัตตภาพจิตไว้... ชอบแล้วเป็นมงคล (๐๗) เป็นพหูสูตรอบรู้... เกินประมาณ (๐๘) เป็นช่างศิลป์วิทยาการ... ประดิษฐ์สร้าง (๐๙) ลึกซึ้งแก่นวินัยพิสดาร... ปฏิบัติ (๑๐) วจีเช่นสุภาษิตอ้าง... เอ่ยเอื้อนคำขาน (๑๑) บำรุงพ่อแม่ผู้... มีคุณ (๑๒) สงเคราะห์บุตรเป็นบุญ... แน่แท้ (๑๓) สงเคราะห์คู่ครองหนุน... เสริมสิริ (๑๔) งานไม่คั่งค้างแก้... เสร็จด้วยความเพียร (๑๕) ให้ทานเผื่อแผ่เกื้อ... กูลกัน (๑๖) ประพฤติธรรมสุจริตอัน... ผ่องแผ้ว (๑๗) สงเคราะห์ต่อญาติพลัน... พูนสุข (๑๘) งานไม่มีโทษแล้ว... ประกอบเลี้ยงชีพเสมอ (๑๙) งดเว้นบาปหยาบช้า... มัวหมอง (๒๐) ของเสพติดอย่าลอง... หลีกเว้น (๒๑) ไม่ประมาทธรรมครอง... สติมั่น (๒๒) รู้จักสัมมาคารวะเน้น... ประดับไว้เป็นนิสัย (๒๓) เป็นผู้โอนอ่อนน้อม... ถ่อมตน (๒๔) สันโดษไม่ดิ้นรน... อยากได้ (๒๕) กตัญญูตอบคุณคน... อุปการะ (๒๖) พึงสดับธรรมจำไว้... เมื่อพร้อมตามกาล (๒๗) อดทนต่อทุกข์ทั้ง... ใจกาย (๒๘) ว่าง่ายสั่งสอนสบาย... อย่างนี้ (๒๙) พบพระสมณะ หาย-... ห่างกิเลส (๓๐) สนทนาเรื่องธรรมชี้... แจ่มแจ้งทางสวรรค์ (๓๑) บำเพ็ญตบะละกิเลสให้... เบาบาง (๓๒) ประพฤติพรหมจรรย์ละวาง... หมดแล้ว (๓๓) เห็นอริยสัจมุ่งสู่ทาง... อันประเสริฐ (๓๔) พระนิพพานพิสุทธิ์แผ้ว... แจ่มแจ้งสว่างใจ (๓๕) จิตไม่ไหวหวั่นด้วย... โลกธรรม (๓๖) จิตไม่เศร้าโศกระกำ... หม่นไหม้ (๓๗) จิตปราศจากธุลีนำ... ผุดผ่อง (๓๘) จิตที่เกษมอริยะได้... สุขแท้อันนิรันดร์.
Update : เข้ามาแก้ไขเนื้อหานิดหน่อย 
ไม่ได้กลับมาที่ thaipoem.com น่าจะเกือบ 15 ปี
คิดถึงเพื่อนๆ ในช่วงนั้นทุกคนครับ
.
มหันต์
10 มีนาคม 2548 01:06 น.

พระงามที่จน...คนงามที่มี

Oracle

พระ...สงฆ์สันโดษด้วย..................ปัจจัย
งาม...เมื่อไม่มีอะไร.......................กิเลสพ้น
ที่...ลดละเลิกไป...........................ทุกสิ่ง
จน...ทรัพย์แต่มากล้น...................เลิศด้วยปัญญา

คน...ปุถุชนพึงเพียบพร้อม...............ปัจจัย
งาม...ยิ่งธรรมภายใน......................จิตแท้		
ที่...ทำเก็บออมไป...........................โดยสุจริต
มี...ทรัพย์คนคอยชะแง้...................ร่วมร้องสรรเสริญ.				
5 กุมภาพันธ์ 2548 01:20 น.

ทำดีได้ดี...ทำชั่วได้ชั่ว

Oracle

ทำ...กรรมใดก่อไว้........................เป็นกุศล
ดี...ประพฤติบริสุทธิ์ผล..................ผ่องแผ้ว
ได้...สุขสว่างในกมล......................กายชื่น 
ดี...ส่งผลบุญแล้ว...........................ชาตินี้มีเสมอ

ทำ...กรรมเวรก่อไว้........................เป็นอกุศล
ชั่ว...ประพฤติผิดจน......................เดือดร้อน
ได้...ทุกข์รุกรานตน.......................ตามตอบ
ชั่ว...ส่งผลร้ายย้อน....................... ยอกซ้ำกรรมสนอง.				
29 สิงหาคม 2547 02:58 น.

สมเพช...ผู้รู้ (แต่ไม่รู้ว่าถูกบ่น)

Oracle

วางคำโคลงเลิศล้ำ.......................วรรณกรรม
ฤดีหย่อนวิจารณญาณนำ.............เสื่อมได้
กรองคำไม่กรองคุณธรรม............ในจิต
เลวซ่อนในแฝงไว้......................นอกเนื้อคำกวี

ฉันทลักษณ์มีแต่ครั้ง...................โบราณ
ครูท่านฝากลูกหลาน....................สืบใช้
ไม่เคยติกรอบ กานท์...................โคลง กาพย์
เขียนแต่งร้อยกรองได้...................แบบเบื้องโบราณ

ผู้รู้พาลกล่าวถ้อย..........................เกินจริง
ไร้สติหมาป่าสิง............................สู่เข้า
กัดคนไล่ไม่ประวิง.......................ใจคิด
เขาบ่นคนเช่นเจ้า........................ไม่รู้หรือไง

แผ่นดินไทยที่นี้..........................เป็นพยาน
ศิลป์เสื่อมเพราะพวกพาล...............อวดรู้
ทำตัวข่มลูกหลาน........................จนหน่าย
จนเลิกคิดเลิกสู้............................เลิกแล้วประพันธ์ศิลป์

ผู้รู้ศิลป์เลิศด้วย............................ปัญญา
ควรพินิจพิจารณา........................ถี่ถ้วน
ควรติเพื่อก่อพา...........................หนุนส่ง
ควรสื่อเหตุผลล้วน........................แจ่มแจ้งแสดงความ.


คนต่ำต้อย...ร้อยคำโคลง
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_58324.php				
28 สิงหาคม 2547 01:52 น.

พระพุทธโอวาท ๓ ในโอวาทปาฏิโมกข์

Oracle

พระพุทธโอวาททั้ง...................สามประการ
ปาฏิโมกข์แสดงประทาน...........ตรัสไว้
หัวใจพุทธหลักการ...................ปฏิบัติ
ละชั่วทำกุศลให้.......................จิตแผ้วผ่องใส

๑. ((( สพฺพปาปสฺส อกรณํ )))
การไม่ทำชั่วร้าย.......................หลายสถาน
ละโลภอยากคิดการ....................ชั่วช้า
ละโกรธเกลียดอันธพาล..............ก่อเหตุ		
ละลุ่มหลงพะวงบ้า.....................หมดสิ้นอกุศลมูล

((( การไม่ทำชั่วทั้งปวง )))
การไม่ทำชั่วนั้น........................ต้องยึดมั่นหมั่นทำศีล
ปฏิบัติเป็นอาจิณ.......................กิเลสสิ้นฐานชั่วมลาย

๒. ((( กุสลสฺสูปสมฺปทา )))
การทำดีเพื่อผู้...........................อื่นสบาย
ทำกุศลมากมาย........................พรั่งพร้อม
บำเพ็ญประโยชน์หลาย..............โดยชอบ
เพียรหมั่นคิดจิตน้อม................รักษ์ไว้อย่าสูญ

((( การทำกุศลให้พรั่งพร้อม )))
การทำดีพรั่งพร้อม....................จิตนอบน้อมบำเพ็ญกาย	
สมาธิมั่นไม่คลาย......................กุศลจิตพิจารณา

๓. ((( สจิตฺตปริโยทปนํ )))
การทำจิตสว่างล้ำ......................เลิศใส
บริสุทธิ์สงบแท้ใจ......................ผ่องแผ้ว
ดับกิเลสภายใน........................ภายนอก
ชีวิตสดชื่นแล้ว.........................กระจ่างแจ้งทางสวรรค์

((( การทำจิตให้ผ่องแผ้ว )))
การทำจิตผ่องแผ้ว....................ดั่งดวงแก้วด้วยปัญญา
ดับสิ้นกิเลสตัณหา....................กลับสว่างด้วยแสงธรรม.

ที่มาของรูป : http://www.banphra.com/				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟOracle
Lovings  Oracle เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟOracle
Lovings  Oracle เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟOracle
Lovings  Oracle เลิฟ 0 คน
  Oracle
ไม่มีข้อความส่งถึงOracle
>