เชิญชวนประชันกลอนสด

เชษฐภัทร วิสัยจร

ระเบียบการ
ประชันกลอนสด ครั้งที่ ๑๓  พระบารมีเกื้อเกล้า
จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖     ****************************************************************************
 ประเภทการประชันและการประกวด 
๑.
การประชันกลอนสด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักเรียน และประเภทประชาชน 
๑.๑
ประเภทนักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ และนักศึกษาสายอาชีวศึกษา
ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ละโรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าสมัครประชัน
กลอนสดได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ กลุ่ม
๑.๒
ประเภทประชาชน ได้แก่ นักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 
๒.
การประกวดบทร้อยกรอง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทนักเรียน และประเภทประชาชน
๒.๑
ประเภทนักเรียน ได้แก่ นักเรียนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการประชันกลอนสดประเภทนักเรียน
๒.๒
ประเภทประชาชน ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
ลักษณะการประชันและการประกวด 
๑.
การประชันกลอนสดประเภทนักเรียน จะจัดประชันเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ คน ไม่จำกัดเพศชาย-หญิง
๒.
การประชันกลอนสดประเภทประชาชน จะจัดประชันเป็นรายบุคคล ไม่จำกัดเพศชาย-หญิง
๓.
การประกวดบทร้อยกรอง ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน จะจัดประกวดเป็นรายบุคคล 
       ส่งประกวดได้คนละ ๑ สำนวน โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริง      
กิจกรรมการประชันและการประกวด  	
๑. 
การประชันกลอนสด ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน ดำเนินการประชันโดยจัดให้มี รอบคัดเลือก ๒ รอบต่อเนื่องกัน  เพื่อให้ได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย ๒๐ กลุ่ม  หรือ ๒๐ คน  โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายจะประชันกันเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๕ รางวัล 	
๒. 
คำประพันธ์ที่ใช้ในการประชัน ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน จะใช้กลอนสุภาพ (กลอนแปด) ในแต่ละรอบผู้ประชันต้องเขียนกลอน ๒ ญัตติ ความยาวญัตติละ ๒ บท  โดยในแต่ละญัตติ ประเภทนักเรียนให้เวลา ๑๐ นาที  ประเภทประชาชนให้เวลา ๘ นาที                            
๓.
การประกวดบทร้อยกรอง ประเภทนักเรียน กำหนดให้เขียนด้วยกาพย์ฉบัง ประเภทประชาชน กำหนดให้เขียนเป็นกวีวัจนะ  โดยกรรมการจะแจกแบบแผนผังบังคับและประกาศหัวข้อให้ทราบก่อนลงมือเขียน  ทั้งสองประเภทให้เวลาเขียนประมาณ ๑ ชั่วโมง และนั่งเขียนพร้อมกันในห้องประชุม โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแล
หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด 
    	หัวข้อเรื่องที่กำหนดในการประชันกลอนสด ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และปัญหาสังคมทั่วไป เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม จริยธรรม รวมทั้งแง่คิดในการดำรงชีวิต
-๒-
กติกาการตัดสิน
๑.
บทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญต่อไปนี้ กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน
๑.๑ 
ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
๑.๒ 
ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
๑.๓ 
เสียงท้ายวรรคผิด (ท้ายวรรคที่หนึ่งใช้ได้ทุกเสียง ท้ายวรรคที่สองห้ามใช้เสียงสามัญและ           เสียงตรี ท้ายวรรคที่สามและท้ายวรรคที่สี่ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น)
๑.๔
ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ ใจ สัมผัสกับ กาย) 
๑.๕ 
เขียนไม่ครบบทตามที่กำหนด 
๒.
บทกลอนที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์สำคัญ กรรมการจะนำไปตรวจให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
๒.๑ 
ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี (๑๐ คะแนน) 
๑)
ถ้าเขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักคะแนนคำละ ๑ คะแนน
๒)
ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสซ้ำ หักคะแนนตำแหน่งละ ๕ คะแนน 
๓)
ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสเลือน หักคะแนนตำแหน่งละ ๒ คะแนน 
๒.๒ 
ความคิดและเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๑)
ตรงประเด็นหรือตีญัตติแตก หมายความว่าผู้เขียนจะต้องใช้ญัตติที่กำหนดเป็นแก่นเรื่อง
๒)
เสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ หมายความว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการดำรงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯลฯ 
๓)
เสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ หมายถึงแนวความคิดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็นแนวความคิด
ที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของญัตติ 
๒.๓ 
กวีโวหาร (๒๐ คะแนน)
๑)
มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ 
๒)
การใช้โวหารต่างๆส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น การกล่าวเปรียบเทียบ
และการใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 
๓)
การเล่นอักษร เล่นคำ ที่ช่วยให้คำประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น 
       กรรมการตัดสินแต่ละชุดในแต่ละญัตติมี ๓ คน กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบให้คะแนนทั้งหมด
ตามกติกา
การรับสมัคร
๑.
ประเภทนักเรียน ต้องเขียนใบสมัครส่งไปที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยระบุชื่อโรงเรียน และแจ้งชื่อ
นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันให้ครบกลุ่มละ ๓ คน พร้อมทั้งลงชื่อผู้รับรองด้วย โรงเรียนสามารถส่งเข้า
แข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน ๒ กลุ่ม
   
    -๓-
๒.
ประเภทประชาชน แจ้งความประสงค์สมัครเข้าประชันกลอนสด ได้ทั้งทางจดหมาย และทางโทรศัพท์ 
โดยระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน ภายในวันที่ ๑๖สิงหาคม ๒๕๔๖(ประเภทประชาชนไม่รับสมัครในวันงาน) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สมัครประเภทประชาชน ให้เป็นไปตาม ข้อ ๑ (๑.๒) เท่านั้น ติดต่อหรือส่งไปที่
ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๔-๗๓๐๐ ถึง ๒๙ ต่อ ๕๔๔,๕๔๙,๓๕๒  
โทรสาร ๐๒-๕๘๙-๙๖๐๕
๓.
ประเภทประกวดบทร้อยกรอง สมัครได้ในวันงาน
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด              
๑.
ผู้ที่เคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประชันกลอนสดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๒.
ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรองแต่ละครั้งที่ผ่านมา 
(ยกเว้นประเภทนักเรียน)
รางวัล   		 
๑.
การประชันกลอนสดรอบคัดเลือก ๒ รอบ ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนมีรางวัล ดังนี้ 
๑.๑
ประเภทนักเรียน 
   
๑)
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
               
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
๒) 
รางวัลรองชนะเลิศ ๓ รางวัล
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
๑.๒
ประเภทประชาชน 
๑)
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-         
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท         
๒)
รางวัลรองชนะเลิศ ๓ รางวัล             
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท
๒.
ในการประชันกลอนสดรอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนมีรางวัล ดังนี้ 
๒.๑
ประเภทนักเรียน
๑) 
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-
โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-
เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
๒) 
รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
-
โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
๓)
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
-
เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
-๔-
           ๒.๒ ประเภทประชาชน 
      	     ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
                  - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                  - เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท 
               ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
        	  	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
        	  	   - เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
      		๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล     
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        	        - เงินรางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท   	  
      ๓. ประเภทประกวดบทร้อยกรอง มีรางวัล ดังนี้
           ๓.๑ ประเภทประชาชน
               ๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            		       - เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท 
      		๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			   - เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
     		    	๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท 
      	 ๓.๒ ประเภทนักเรียน	
             	๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล 
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท      		          ๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล    
            	   - โล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 
        		๓) รางวัลชมเชย ๕ รางวัล 
        	  	   - เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเงินรางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท
วันเวลาจัดงาน 
   		วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้จะประกาศผล
และมอบรางวัลให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน 
สถานที่จัดงาน
		ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ขอให้ผู้สมัครเข้าประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรองทุกประเภทไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ณ สถานที่จัดงานก่อนเวลา ๘.๐๐ น.
**************************				
comments powered by Disqus
 • ลูกเป็ดขี้เหร่

  29 มิถุนายน 2546 18:11 น. - comment id 6271

  อ่าค่ะ ถ้าอาจารย์ส่งไป หนูก็คงเต็มใจไป
  
   อยากไปๆๆๆๆๆๆ
 • เจรนัย

  4 กรกฎาคม 2546 16:52 น. - comment id 6275

  อยากลองไปสู้จังแฮะ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>