ประกาศเลื่อนการประกวดวาดภาพและแข่งขันกลอนสดในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร

nok_yak

ตามที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ ได้ประกาศเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพประกอบบทร้อยกรองและแข่งขันกลอนสด ในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรฯ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  และมีโรงเรียนได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วนั้น
 	เนื่องจากมีความจำเป็นบางประการทำให้ไม่สามารถดำเนินการแข่งขันตามกำหนดการเดิมได้ ทางสมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยทางสมัชชาฯ จะแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์  และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 	สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
 	อนึ่ง สำหรับกิจกรรมค่ายพัฒนางานเขียนที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรฯ มอบหมายให้สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์เป็นผู้ดำเนินการนั้น ยังคงมีกิจกรรมดังกล่าวตามปกติ ( วิทยากรพิเศษ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ , คุณชมัยภร แสงกระจ่าง หรือ ไพลิน รุ้งรัตน์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ )   จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไปร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการเดิม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ( ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น.)  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามนวนคร) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่เดินทาง http://www.nsm.or.th/rms/map.html ) ผู้สนใจยังสมัครร่วมกิจกรรมได้โดยติดต่อสโมสรยุวกวี โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๑๗-๕๕๓๕ , ๐๘-๙๕๘๖-๙๖๙๓
 	สำหรับการประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้นเนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งหมดเขตรับผลงานไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ นั้น ทางสมัชชาฯขอประกาศเลื่อนกำหนดการมอบรางวัลให้เร็วขึ้น จากเดิมในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ มาเป็นวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ในงานค่ายภาษาพัฒนางานเขียน โดยจะแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ และประกาศผลอย่างเป็นทางการตามสื่อต่าง ๆ ต่อไป				
comments powered by Disqus
  nok_yak
ชื่อบล็อก

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>