ผลการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

nok_yak

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ "หนึ่งเดียวในดวงใจ"
 	รางวัลที่ ๑ 	เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤทธิเกิดละมูล
 		 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 	รางวัลที่ ๒  	เด็กหญิงพิชญ์สินี นิลวงค์
 		 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพรศิริกุล  จังหวัดตรัง
 	รางวัลที่ ๓  	เด็กชายชินวัฒน์ พรมจำปา
         	 	ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  จังหวัดสระแก้ว
 	 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. เด็กหญิงปฐมพร ธรรมลังกา
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จังหวัดน่าน
           ๒. เด็กหญิงรังสิมา คุณมาศ
         		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเผดิมศึกษา  กรุงเทพฯ
           ๓. เด็กหญิงปิยธิดา เมืองแก้ว
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนอรพินพิทยา  จังหวัดลำพูน
            ๔. เด็กหญิงอรยุพา จันทร์ดี
  		       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเจี้ยไช้  จังหวัดราชบุรี
            ๕. เด็กหญิงสรวงสุดา สีเข้ม
 		       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม  จังหวัดร้อยเอ็ด
            ๖. เด็กหญิงณัฐณิชา สุทำแปง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราฎร์รังสรรค์)  จังหวัดน่าน
            ๗. เด็กหญิงเกษสุรางค์ หงส์ศุภางค์พันธ์
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  จังหวัดราชบุรี
            ๘. เด็กชายธนดล สังเกตดี
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
            ๙. เด็กหญิงนฤดี พุฒฟัก
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดกร้างทองราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกาญจนบุรี
            ๑๐. เด็กหญิงชญานิน ใจปิง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านด่าน  จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "มะลิร้อยมาลาบูชาคุณ"
 	รางวัลที่ ๑  	เด็กหญิงจำเริญลักษณ์ ทองล้วน
        		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี
 	รางวัลที่ ๒  	นายนาวิน จันทรา
         		ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดดอนตูม  จังหวัดราชบุรี
 	รางวัลที่ ๓ 	 เด็กหญิงปรียามน สุขม่วง
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพฯ
 	รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณประทีป
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
           ๒. นางสาวดวงใจ แซ่หลี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดดอนตูม  จังหวัดราชบุรี
           ๓. นางสาวณัฎฐา ปานคง
         		ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
            ๔. นางสาวลัญจภรณ์ ไทยภาพร
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรุงเทพฯ
            ๕. นางสาววีณา วุฒิจำนง
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ
            ๖. นางสาวปัทมวรรณ หัสดี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี
            ๗. นางสาวอุบลลักษณ์ พจนเสนี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี
            ๘. เด็กหญิงอรพินท์ อุ่นเอ้ย
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จังหวัดพะเยา
            ๙. นางสาวปวีณ์ธิดา วัฒนปาณี
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี
            ๑๐. เด็กหญิงนพรัตน์ สายแก้ว
 		         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ
ระดับอุดมศึกษาและประชาชน หัวข้อ "แม่ผู้สร้างสังคมให้ร่มเย็น"
 	 รางวัลที่ ๑  	นางสาวสุธิญา พูนเอียด
         		นิสิตชั้นปีที่ ๒  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 	รางวัลที่ ๒  	นายเสริมเกียรติ วิฑิตเวท
 	รางวัลที่ ๓  	นางสาวอรุณวรรณ คงมีผล
         		นิสิตชั้นปีที่ ๒  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 	 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
           ๑. นางเบญจา ธรรมจำรัส
  			โรงเรียนชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
           ๒. นางสาวภัทรมาศ สุ่มมาตย์
 		        วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด
           ๓. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์
 		        โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) จังหวัดนครปฐม
            ๔. นางสาวทนุรัก ตันตรานนท์
         		นิสิตชั้นปีที่ ๓  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ๕. นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ
 		         โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
            ๖. นายบุญคุ้ม ทองาม
 		         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา  จังหวัดสุรินทร์            
            ๗. นางขวัญใจ ปาอาภรณ์
           ๘. นางสาววิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
 		         นิสิตปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
            ๙. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์
               ๑๐. นางสาวชุลีพันธ์ กลั่นชื่น
 	ทราบมาว่าจะมีการรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลด้วย ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ				
comments powered by Disqus
 • โคลอน

  12 กรกฎาคม 2550 18:13 น. - comment id 18490

  11.gif36.gifแสดงความยินดีด้วยนะคะ36.gif
 • อัลมิตรา

  11 กรกฎาคม 2550 22:44 น. - comment id 18517

  ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกัน
 • อาภาภัส

  17 กรกฎาคม 2550 13:52 น. - comment id 18565

  น่ายินดีที่มีชนมากหน้า
  สื่อภาษาส่งสาสน์ผ่านอักษร
  จะจัดวางชมใดจึงใช่พร
  ขอเอ่ยย้อนยินดีนาน่ารักจริง
  nok_yak
ชื่อบล็อก

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>