ผลการประกวดและแข่งขันรายการต่าง ๆ วันยุวกวี ๒๕๕๐

nok_yak

ผลการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกสังกัดทั่วประเทศ
ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๐
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดำเนินงานโดย สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
	๑.  ผลการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคี
	นักเรียนระดับประถมศึกษา   เขียนกาพย์ยานี ๑๑ หัวข้อ รู้รักสามัคคี มีผู้ส่งประกวด
จำนวน ๑๙๒ สำนวน
	รางวัลที่ ๑  ด.ญ. นิศารัตน์  อินณชิด     โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  จังหวัดนครปฐม
	รางวัลที่ ๒  ด.ญ. อัยลัดดา   คชเหี้ยม     โรงเรียนบ้านน้ำซับ          จังหวัดชลบุรี
	รางวัลที่ ๓  ด.ญ. ธารารัตน์  โพธิ์ประสาท โรงเรียนวัดกำแพง           กรุงเทพมหานคร
	
	รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
		๑.  ด.ญ.พรพรรณ   ศรีพรหม    โรงเรียนคลองมะขามเทศ     กรุงเทพมหานคร
		๒.  ด.ญ. ศรัญญา    วัลยานนท์   โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์     กรุงเทพมหานคร
		๓.  ด.ช. ชูศักดิ์      สิทธิจันทร์   โรงเรียนเทศบาล ๕          นครปฐม
		๔.  ด.ช. แมน       คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม      กรุงเทพมหานคร
		๕.  ด.ญ. พิมพ์พลอย ชีระธรรม    โรงเรียนอนุบาลสามเสน     กรุงเทพมหานคร
		๖.  ด.ญ. พรรษชล   ถิรจิตโต     โรงเรียนรัตนศึกษา          นครศรีธรรมราช
(สละสิทธิไม่มาแข่ง ๑ คน)
		
	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 เขียนกลอนแปด หัวข้อ คุณธรรมนำไทย มีผู้ส่งประกวด 
จำนวน ๒๔๖ สำนวน
	รางวัลที่ ๑  น.ส. วีณา      วุฒิจำนงค์   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร 
	รางวัลที่ ๒  น.ส. เบญจพร   ไพรศร      โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓   ด.ช. ภูษิต       ศรีมณี      โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   จ. นครศรีธรรมราช
	รางวัลชมเชย ๗ รางวัล
		๑.  น.ส. นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรนจ์  โรงเรียนสงวนหญิง          จ. สุพรรณบุรี
		๒.  ด.ญ. เพ็ญทิวา    ทุมนาหาด   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ. นครราชสีมา
		๓.  ด.ญ. สำรวย      พึ่งประสม   โรงเรียนสุขไพบูลย์วิรยะวิทยา จ. นครราชสีมา
		๔.  น.ส. นิชุดา      จันทร์เจริญ  โรงเรียนกบินทร์วิทยา        จ. ปราจีนบุรี
		๕.  น.ส. ศิริลักษณ์   รักงาม      โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   จ. เพชรบูรณ์
		๖.  น.ส. ชุติมา       สันธนะดิลก  โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
		๗.  ด.ญ. ปิยวรรณ    เจริญธัญภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒         กรุงเทพมหานคร
	๒.  ผลการแข่งขันกลอนสด ประเภทเดี่ยว
	นักเรียนระดับประถมศึกษา   มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๑๒๔ คน
	รางวัลที่ ๑  ด.ญ. ศรัณยา    เนืองศรี      โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์  กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๒  ด.ญ. ธารารัตน์  โพธิ์ประสาท  โรงเรียนวัดกำแพง           กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓  ด.ญ. พัทธริสา   ชลวาสิน     โรงเรียนอนุบาลสามเสน      กรุงเทพมหานคร
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  ด.ญ.นิศารัตน์    อินณชิด     โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  จ. นครปฐม 
		๒.  ด.ญ. สุดารัตน์   จิตเขม้น     โรงเรียนบ้านต้นจันทน์       จ. นครศรีธรรมราช
		๓.  ด.ญ. วิศรุตา     สิริรัตน์     โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย       กรุงเทพมหานคร
   	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน ๒๒๕ คน
	รางวัลที่ ๑  น.ส. กษมา     หนูทอง      โรงเรียนคงคาประชารักษ์     จ. นครศรีธรรมราช
	รางวัลที่ ๒  นายนันทชัย     ภัทรนิธานทิพย์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม   จ. อ่างทอง
	รางวัลที่ ๓  น.ส. ขวัญชนก   ทองล้วน     โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ     จ. เพชรบุรี
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  น.ส. วีณา       วุฒิจำนง     โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร
		๒.  น.ส. วันวิสา     บัวปั้น       โรงเรียนปราจีนกัลยาณี      จ.นครศรีธรรมราช
		๓.  ด.ช. นันทภพ     สังขนันท์    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช
	๓.  ผลการแข่งขันกลอนสด ประเภททีม (๔ คน)
	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๓ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสามเสน        กรุงเทพมหานคร        
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนท่าศาลา               จ. นครศรีธรรมราช    
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนวัดสุทธาราม          กรุงเทพมหานคร           
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม          กรุงเทพมหานคร        
		๒.  โรงเรียนมีนบุรี                กรุงเทพมหานคร    
	      ๓.  โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย     กรุงเทพมหานคร                        
	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     เข้าแข่งขัน จำนวน ๘๒ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ              จ. นครศรีธรรมราช                            
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม            จ. อ่างทอง              
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร           
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒                กรุงเทพมหานคร                              
		๒.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา            กรุงเทพมหานคร                    
		๓.  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ             จ. เพชรบุรี    
	๔.  ผลการแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายเป็นบทร้อยกรอง ประเภททีม 	    ( ๒ คน)
	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๒ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑   โรงเรียนวัดกำแพง                กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์       กรุงเทพมหานคร          
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนวัดอัมพวา                กรุงเทพมหานคร 
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนคลองมะขามเทศ           กรุงเทพมหานคร       
		๒.  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย            กรุงเทพมหานคร   
		๓.  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา             กรุงเทพมหานคร            
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๕๘ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนนาคประสิทธิ์             จ. นครปฐม                      
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนปากเกร็ด                 จ. นนทบุรี
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย            จ. พระนครศรีอยุธยา   
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนมัธยมวัดหัตสารเกษตร       จ. ปทุมธานี                    
		๒.  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา          จ. นครศรีธรรมราช                                  
		๓.  โรงเรียนกัลยาณีธรรมราช            จ. นครศรีธรรมราช         
	๕.  ผลการแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย ประเภททีม  ( ๔ คน)
	นักเรียนระดับประถมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๔๕ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑   โรงเรียนอนุบาลสงขลา            จ. สงขลา    
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนมีนบุรี                   กรุงเทพมหานคร   
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา            กรุงเทพมหานคร 
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนเผดิมศึกษา               กรุงเทพมหานคร       
		๒.  โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา         กรุงเทพมหานคร   
		๓.  โรงเรียนโสมาภา                 กรุงเทพมหานคร            
	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    เข้าแข่งขัน จำนวน ๗๖ โรงเรียน
      รางวัลที่ ๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           กรุงเทพมหานคร                    
	รางวัลที่ ๒  โรงเรียนกัลยาณวัตร               จ. ขอนแก่น
	รางวัลที่ ๓  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร     
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา             จ. นครปฐม                
		๒.  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม         กรุงเทพมหานคร                                   
		๓.  โรงเรียนชลกันยานุกูล              จ. ชลบุรี    
	๘.  ผลการประกวดกลอนบรรยายภาพ  ทุกคนที่ไปร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด มีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๓๙๖ สำนวน
      รางวัลที่ ๑  น.ส. วรรณกานต์ เคลือบสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์  จ. เพชรบูรณ์
	รางวัลที่ ๒  นายจักรินทร์    สร้อยสูงเนิน  โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
	รางวัลที่ ๓  ด.ช. ชูศักดิ์      สิทธิจันทร์    โรงเรียนเทศบาล ๕         จ. นครปฐม
	
	รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
		๑.  นางลาวัลย์      โกสิวาร       โรงเรียนคลองมะขามเทศ    กรุงเทพมหานคร
		๒.  นายวิษณุ       พุ่มสว่าง       โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   จ. ปราจีนบุรี
		๓.  นายไพฑูรย์     สุขได้พึ่ง       โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  จ. สมุทรปราการ   
	๙.  เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๐ 
ระดับมัธยมศึกษาตอน	ปลาย  ดำเนินการฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ 
- กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติตลอดโครงการและได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๑๓  คน  ตามลำดับคะแนนรวมสะสม ดังนี้ 
๑.  น.ส. วีณา       วุฒิจำนงค์ 	     โรงเรียนสตรีวิทยา ๒         กรุงเทพมหานคร
๒. น.ส. รัตน์ดาว 	บัญญัตินพรัตน์     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
๓. น.ส. นันตพร     พงษ์อนันต์        โรงเรียนสตรีวิทยา ๒        กรุงเทพมหานคร
๔. น.ส. ขวัญชนก   ทองล้วน          โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ     จังหวัดเพชรบุรี
๕. น.ส. เพ็ญทิวา    ทุมนาหาด         โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา   จังหวัดนครราชสีมา
๖. น.ส. บุศรินทร์    หมัดตอเฮด        โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. น.ส. ณัฏฐณิชา   ไชยทองศรี         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
๘. น.ส. อนุสรา	ขันนารัตน์	     โรงเรียนจักรคำคณาทร		จังหวัดลำพูน
๙. น.ส. ชนาภา      ชวลิตพิเชฐ        โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม      จังหวัดพะเยา
๑๐. ด.ญ. สกานต์พัชร  นำชัยรุจิพงศ์      โรงเรียนชลกันยานุกูล        จังหวัดชลบุรี
๑๑. น.ส. ศิริกานต์    วิโณทัย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเพชรบุรี
๑๒. น.ส. อารยา      สังข์ชัย           โรงเรียนสวีวิทยา            จังหวัดชุมพร
๑๓.น.ส. นงลักษณ์   ฉิมทัด            โรงเรียนสวีวิทยา            จังหวัดชุมพร
ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ				
comments powered by Disqus
 • โคลอน

  29 สิงหาคม 2550 10:47 น. - comment id 12571

  ยินดีด้วยค่ะ11.gif36.gif
  เด็กๆสมัยนี้เก่งกันจัง36.gif
  nok_yak
ชื่อบล็อก

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>