สนามกอล์ฟ หรือสนามกรรม......

แทนคุณแทนไท

หากคุณยายเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ยังมีชีวิตอยู่ และรู้ข่าวเรื่องนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ที่ต้องลาออกจากตำแหน่ง รองนายกฯ กับ รมต. มหาดไทยด้วยเรื่องที่ดินอัลไพน์ ที่คุณยายถวายให้กับวัดเขาช่องกระจกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มข้าราชการ นักการเมือง ในเวลานั้นร่วมมือกัน ฉ้อฉลเอาทำประโยชน์ส่วนตัว คุณยายต้องบอกว่า "บาปกรรมมันตามสนอง" แล้ว
มหากาพย์แห่งบาปกรรมนี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2531ตัวละครมีมากมาย แต่ที่เป็นคนใหญ่คนโตที่มีอำนาจของบ้านเมืองในเวลานั้นนอกจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์แล้วยังมีนายเสนาะ เทียนทอง รมต. มหาดไทย มีเมียนางอุไร เทียนทอง มี นายทักสิน รวมทั้งพจมาน เมียรักที่รับซื้อที่ดินจาก นายเสนาะ เพียง 500 ล้านบาท
งานนี้ถึงบอกว่า กรรมอัลไพน์กว้างใหญ่จริงๆ
มหากาพย์เรื่องยาว สนามกอล์ฟ สนามกรรม
ฆราวาสชั่ว นักการเมืองทราม สุมหัววางแผน 18 ปี เนรคุณ ยายเนื่อม
 คำสั่งอธิบดีกรมการศาสนา ยัน ต้องยึดเจตนารมณ์นายเนื่อม คงที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน ด้านนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว ผู้จัดการมรดก ขวางเต็มแรงแต่ทานไม่อยู่ 
 เหนาะ ใช้อำนาจ รมช.มหาดไทย ไม่อนุญาติให้วัดธรรมิการามรับโอนที่ดินเกิน 50 ไร่ เป็นครั้งแรกในรอบ 48 ปี นับจากมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน เข้าทางขบวนการบาป ส่งต่อนายทุนนักการเมือง เปลี่ยนสภาพเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์ 
จิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ของคุณยายเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารจำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 924 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา โดยให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร จัดการมอบอสังหาริมทรัพย์ และ จำนวนเงิน (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่วัดธรรมิการรามวรวิหาร รวมทั้งสิ้นแก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยช่วยจัดทำผลประโยชน์เพื่อใช้ผลประโยชน์นั้นบำรุงจตุปัจจัยแก่ภิกษุ สามเณร ได้กลายเป็นตำนานแห่งความโลภจากวงการพุทธศาสนามาถึงกิเลสของฆราวาส จนมีการเล่นแปรธาตุใช้อำนาจการเมืองเปลี่ยนสภาพที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นสนามกอล์ฟคนบาป หรือ สนามกอล์ฟอัลไพน์ในปัจจุบัน
ความเป็นมาหลังจากวัดธรรมิการามวรวิหารได้รับที่ดินมรดกจากคุณยายเนื่อม เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกจำนวน 2 คน คือ นายหงษ์ สุวรรณหิรัญ ไวยาวัจกร และนายพจน์ สุนทรารชุน ร่วมกับ น.พ.วิรัช มรรคดวงแก้ว เป็นผู้จัดการมรดกรวม 3 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514 ต่อมามีการโอนที่ดินตามพินัยกรรมมาเป็นชื่อของบุคคลทั้ง 3 ในวันที่ 8 มีนาคม 2515 แต่นายพจน์ สุนทรารชุน ขอถอนตัวออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2516
หลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2517 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ประทานใบอนุโมทนาบัตรให้กับนางเนื่อมไว้ว่า 
นางเนื่อมฯ เป็นผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินตามใบสำคัญตามโฉนดที่ 5922 โฉนดที่ 1446 และ 20 เนื้อที่ 924 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ราคาประมาณ 4 ้ลานบาทเศษ ที่ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พวายเป็นสมบัติของวัดธรรมิการามวรวิหาร กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์นำขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว มหาเถรสมาคมขออนุโมทนา
หมายความว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์
ต่อมามีความพยายามที่จะโอนที่ดินให้เป็นของมูลนิธิมหามกุฏฯ เพื่อให้จำหน่ายได้โดยง่าย แต่พระธรรมดิลก ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏฯ ก็ไม่มั่นใจว่าจะโอนที่แปลงดังกล่าวให้เป็นของมูลนิธิฯจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระวินัยหรือไม่ จึงได้ทำหนังสือหารือไปยัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 12 ก.ค.29 ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรก็ได้มอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีวรวงศ์เป็นผู้พิจารณาและมีความเห็นในวันที่ 29 ก.ค.29 ว่า
เรื่องนี้เห็นว่ายังไม่ผิดทางพระวินัย แต่ผิfเจตนารมณ์ของผู้ถวาย 
การที่จะให้มูลนิธิรมหามกุฏราชวิทยาลัยรับโอนไว้ก่อนตามความเห็นของทนาย ก็เป็นการรับโอนไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปเป็นการไม่ถูกต้อง ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย
หลังจากนั้นนายมงคล ศรีไพรวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ทำหนังสือที่ ศธ408/10678 ลงวันที่ 1 กันยายน 2529 ถึงนายแพทย์ วิรัช มรรคดวงแก้ว แจ้งว่า
...กรมการศาสนาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดการทรัพย์สินไปตามคำสั่งของเข้าของมรดก จะนำเหตุผลทางประโยชน์อื่นมาคำนึงถึงและจัดการให้ผิดแผกแตกต่างจากความประสงค์ของเจ้าของมรดกมิได้ 
กรณีนี้เจ้ามรดกแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้ยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารตามพินัยกรรมลงวันที่-พฤศจิกายน 2512 ข้อ (1) และพินัยกรรมข้อ (4) ยังระบุให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารมอบอสังหาริมทรัพย์และเงิน (ถ้ามี)ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดหาผลประโยชน์มาบำรุงวัดอันเป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งแห่งเจ้ามรดกว่าต้องให้การคงอยู่ในฐานะเป็นอสังหาริมทรัพย์มิได้จัดให้การขายแต่อย่างใด ผู้จัดการมรดกจึงต้องไปโอนทรัพย์สินให้วัด โดยทำหนังสือแจ้งให้ผู้จัดการมรดกร่วมอีกคนหนึ่งไปร่วมจัดการ หากผู้จัดการมรดกร่วมขัดขวางไม่ยินยอม ท่านชอบที่จะไปร้องต่อศาลถอนผู้จัดการมรดกที่ขัดขวางการจัดการมรดกต่อไป
หนังสือของอธิบดีกรมการศาสนาเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ 
แต่ความพยายามก็ยังไม่ลดละ ทั้งที่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของนางเนื่อม และขัดพระบัญชาของสมเด็จพระญาณสังวร ผู้อำนวยการมุลนิธิมหามกุฏฯที่ระบุว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมาย
กระทั่งเจ้าคุณพระธรรมดิลก ได้ทราบเรื่อง จึงทำหนังสือตักเตือนไปยังนายประชุม อนมาน ทนายความของมูลนิธมหามกุฏฯ ด้วยลายมือในวันที่ 6 ต.ค.31 ความว่า คุณประชุม หาทางปฏิบัติที่จะไม่ให้มหามกุฏฯจะต้องเดินเข้าคุกตามเจ้าอาอาวาสวัดธรรมิการาม ลงชื่อ พระธรรมดิลก
แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2530 มีการประชุมสงฆ์ 19 รูป เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายที่ดินของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ตามคำแนะนำของนายหงษ์ สุวรรณหิรัญ โดยมติในที่ประชุมขณะนั้นเห็นด้วย 14 รูป ไม่เห็นด้วย 5 รูป ทั้งๆ ที่พระธรรมวินัยนั้นการจะขายที่ดินจะทำได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์ทุกรูปมีฉันทานุมัติให้ขายได้ ไม่มีรูปใดขัดแย้ง และจะขายได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการขายที่ดินยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง นายหงษ์ สุวรรณหิรัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการมรดกเสียชวิตในวันที่ 15 เมษายน 2533 จึงเหลือเพียง นายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว ที่ยังคงยืนยันว่าต้องทำตามเจตนารมณ์ของนางเนื่อมให้โอนที่ดินให้วัดธรรมิการามวรวิหารเท่านั้น จะใส่ชื่อมูลนิธิมหามกุฏฯไม่ได้ แต่ความพยายามของนายแพทย์วิรัชก็ไม่สำเร็จ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือ
 
การเมืองเข้ามาบิดเบือนกฎหมาย เบี่ยงเบนเจตนารมณ์ของนางเนื่อม จากการบริจาคให้วัด กลายเป็นที่ดิน
หนังสือมูลนิธมหามกุฏฯที่ 14014/2532 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2532 ถึงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เสนาะ เทียนทอง) ขออนุมัติิให้วัดธรรมิการามวรวิหารรับที่ดินรายนี้มาเพื่อให้มูลนิธิมหามกุฏฯดำเนินการตามพินัยกรรมข้อ 4 ของ นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา 
ปรากฏหลักฐาน.......ที่ได้ส่งหนังสือถึงนายจรุญ ดวงจิโน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ขอให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้ เพราะนายเสนาะ ฝากมา มีเนื้อความดังนี้
สำนักงานที่ดิน สาขาธัญบุรี รับที่ 2567/31 28 ก.ย.31 
เรียน คุณจรูญ ดวงจิโน ที่รัก
ช่วยดำเนินการสอบสวนส่งกรมให้ด้วยเรื่องนี้ ฯพณฯ รมช.มหาดไทยฝากมา ขอให้เร่งรัดจัดการด้วย
รัก
ลงชื่อ .............. 
28 ก.ย.31
การวิ่งเต้นหนักหน่วงรุนแรงขึ้นกดดันให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามถึงขนาด อำพาพรรณ ชาติทอง เจ้าหน้าที่นิติกรของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยเหลือปฏิบัติงานให้กับนายคร้าม สิวายะวิโรจน์ บันทึกด้วยลายมือตัวเองว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังมีความลำบากใจในการทำงานมาก เพราะได้มีการวิ่งเต้นในระดับผู้ใหญ่ มีการฝากฝังให้อำนวยความสะดวกและรวดเร็วจากรองอธิบดีกรมที่ดิน และจาก รมช.มหาดไทย 
ต่อมามีการบีบให้มีการขายที่ดินทั้งสองแปลงในราคา 50 ล้านบาทให้กับนนายบุญชู ชนะชาญชัย และเสนอค่าตอบแทนให้กับนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว และนายคร้าม สิวายะวิโรจน์ คนละ 3 ล้านบาท เพื่อตกลงซื้อขายก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2532 แต่ไม่สำเร็จ
แต่ในที่สุดความพยายามที่จะโอนที่ดินไปเป็นชื่อมูลนิธิมหามกุฏฯก็สำเร็จ โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 นายเสนาะ เทียนทอง รมช.มหาดไทย ได้สั่งการในบันทึกกรมที่ดินว่า ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหาร ได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าว และให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ดำเนินการตามข้อ 4 แห่งพินัยกรรม
เป็นที่น่าสังเกตว่าจากหลักฐานของกรมที่ดิน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน จนกระทั่งถึงวันที่ 30 เมษายน 2545 เป็นเวลานานถึง 48 ปี รมว.มหาดไทยทุกยุคได้อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินเล้วจำนวนถึง 7,670 แปลง เป็นเนื้อที่ 187,787 ไร่ 2 งาน 22.1 ตารางวา โดยไม่เคยมีกรณีที่ รมว.มหาดไทยไม่อนุญาตมาก่อน นอกจากกรณีวัดธรรมิการามวรวิหารเพียงวัดเดียว ถือเป็นวัดแรกในประวัติศาสตร์ของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งในขณะที่นายเสนาะ ดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ก็ได้อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินตามที่วัดต้องการทุกราย รวม 410 ราย เว้นแต่วัดธรรมิการามวรวิหารเพียงรายเดียว แม้กระทั่งวัดมงคลนิมิต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขอรับมรดกที่ดิน 300 ไร่ นายเสนาะก็ยังอนุญาต
ขณะเดียวกันก็่ปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มนักธุรกิจในคราบนักการเมืองได้จดทะเบียนบริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด กับ บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เพื่อรอรับซื้อที่ดินแปลงนี้จากมูลนิธิมหามกุฏฯล่วงหน้าแล้ว 
ในขณะที่นายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว ผู้จัดการมรดกที่เหลือเพียงคนเดียวของนางเนื่อม และต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดนับตั้งแต่ปี 2515-2533 เป็นเวลายาวนานถึง 18 ปี ก็สุดที่จะต้านทานได้จึงขอถอนตัวจากการเป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533 
เมื่อไม่มีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่แม้แต่คนเดียววัดธรรมิการามวรวิหารจึงขอให้ศาลตั้งมูลนิธิมหามกุฏฯเป็นผู้จัดการมรดกแทน นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2533 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการฮุบที่ธรณีสงฆ์แปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์ 
ภายหลังจากที่นายเสนาะ เทียนทอง รมช.มหาดไทยในขณะนั้น สั่งการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ว่าไม่อนุญาตให้ วัดธรรมิการามฯได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าว และให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามฯดำเนินการตามข้อ 4 แห่งพินัยกรรม ซึ่งมีข้อพิรุธว่ากรมที่ดินได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 และปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 แต่นายเสนาะ กลับสั่งการในวันที่ 12 ก.พ.2533 เท่ากับว่ามีการดองเรื่องเอาไว้นานเกือบ 1 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อรอให้บริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
นางอุไรวรรณ เทียนทอง 30,000,000 บาท
นายวิทยา เทียนทอง 15,000,000 บาท
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 15,000,000 บาท
บริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
นายบุญ วนาสิน 60,000,000 บาท
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 15,000,000 บาท
ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะซื้อขายที่ดินดังกล่าวนั่นเอง
หลังจากนั้นกระบวนการฮุบที่ธรณีสงฆ์เดินหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความผิดปกติในหลายขั้นตอนรวมทั้งยังมีปัญหาในข้อกฎหมายด้วย ดังนี้
1.)  การสั่งการของนายเสนาะ ที่ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามฯได้มาซึ่งที่ดินนั้นมีการสั่งเกินอำนาจในกรณีระบุว่า ให้เจ้าอาวาสฯดำเนินการตามข้อ 4 แห่งพินัยกรรม ซึ่งตามมาตรา 84 และ 85 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนั้น กำหนดเพียงแค่อำนาจในการอนุญาตว่าวัดจะรับที่ดินเกิน 50 ไร่ได้หรือไม่เท่านั้น มิได้เลยเถิดไปถึงว่าหลังจากไม่อนุญาตแล้ววัดจะต้องดำเนินการอย่างไร แต่นายเสนาะกลับระบุในคำสั่งอย่างชัดแจ้งว่าให้ดำเนินการตามพินัยกรรมข้อ 4 เท่ากับเปิดทางให้มูลนิธิมหามกุฏฯ เข้ามาจัดทำผลประโยชน์ได้จนนำไปสู่การซื้อขายที่ดินในที่สุด
2.)  6 มีนาคม 2533 มีบันทึกเสนอหัวหน้าฝ่ายควบคุมสิทธิ์ที่ดินว่า เรื่องเดิมที่วัดฯเคยได้รับอนุอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น ได้สูญหายไป ในระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีโดยไม่ได้กลับคืนมา เมื่อเอกสารเก่าล่องหน ผลของคำสั่งที่นายเสนาะ ไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดิน จึงเป็นการสั่งการที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงและนำไปสู่การซื้อขายที่ดินดังกล่าว
3.)  หลังจากที่บริษัทอัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัทอัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินทั้งสองแปลงรวมกว่า 924 ไร่ ไว้กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด จากที่ซื้อมาในราคา 142 ล้านบาท แต่จำนองได้ถึง 220 ล้านบาท ภายในวันเดียวกันคือวันที่ 31 สิงหาคม 2533 เท่ากับได้กำไรทันทีถึง 78 ล้านบาทแล้ว วันเวลาผ่านไปประมาณ 3 ปี 4 เดือน คือในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ทั้งสองบริษัทได้เริ่มกระบวนการพัฒนาที่ดินทั้งสองแปลง โดยได้นำที่ดินไปจำนองต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด วงเงินสูงถึง 425 ล้านบาท เท่ากับว่าในระยะเวลาเพียง 3 ปี 4 เดือนนับจากซื้อที่ดินทั้งสองบริษัทนี้ได้กำไรแล้วถึง 283 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือเมียและน้องชายของนายเสนาะซึ่งถือหุ้นในบริษัทอัลไพน์เรียลเอสเตทด้วย
4.)  มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ในวันที่ 20 กันยายน 2541 มาเป็นยาม แม่บ้าน และคนขับรถซึ่งเป็นนอมินีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนี้ 
นายชัยรัตน์ เชียงพฤกษ์ (ยาม) 248,899,870 บาท 
นางสาวบุญชู เหรียญประดับ (แม่บ้าน) 248,899,870 บาท
นายวิชัย ช่างเหล็ก (คนขับรถ) 248,899,860 บาท
และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งในอีกสามปีต่อมา คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2544 มาเป็นเจ้าของตัวจริง (ซึ่งในขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544) ดังนี้ 
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร 248,899,870 บาท
นางสาวพิณทองทา ชินวัตร 248,899,870 บาท
เด็กหญิงแพทองธาร ชินวัตร 248,899,860 บาท 
นับเป็นการเอาลูกสาวเข้ามาร่วมขบวนการคนบาปจากความโลภของคนเป็นพ่อ เป็นแม่ โดยแท้ 
5.)  เรื่องราวการฮุบที่ธรณีสงฆ์เริ่มฉาวโฉ่ให้ผู้คนสนใจเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 น.ส.พ.วัฏจักร รายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์จากนายเสนาะ ในราคา 500 ล้านบาท และ พ.ต.ท.ทักษิณ ยอมรับการซื้อสนามกอล์ฟจากนายเสนาะ ผ่านการให้สัมภาษณ์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
6.)  12 ธันวาคม 2543 เริ่มมีการขุดคุ้ยที่มาของที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดย น.ส.พ.ไทยโพสต์ ลงข่าวว่า สนามกอล์ฟคนบาป ริยำ เซ็งลี้ที่ธรณีสงฆ์ แต่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมที่ดิน ได้ออกมายืนยันว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว
7.)  22 ธันวาคม 2543 นายวิชัย ตันศิริ รมช.ศึกษาธิการ สั่งการให้อธิบดีกรมการศาสนา ส่งเรื่องให้สำนักกฤษฎีกาและสำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยตามหนังสือร้องเรียนของ นายบำรุง จรัญยานนท์ ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์หรือไม่
8.)  9 กุมภาพันธ์ 2544 วันเดียวกับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ เลขากฤษฎีกา ตอบข้อหารือของอธิบดีกรมการศาสนาตามหนังสือ นร 060/0178 ว่า เป็นที่ธรณีสงฆ์ วันเดียวกันอธิบดีกรมการศาสนาแจ้งอธิบดีกรมที่ดิน เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ประธานกรรมการมูลนิธิมหามกุฏฯ เพื่อทราบและดำเนินการ
9.)  28 ธันวาคม 2544 นายสมศักดิ์ เอี่ยมไธสง รองอธิบดีกรมที่ดิน(รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมที่ดิน) สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินทั้งสองแปลง ซึ่งตามกฎหมายผู้มีส่วนได้เสียสามารถอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน และฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน 
ผ่านไปกว่า 11 ปี ที่ดินของคุณยายเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ที่บริจาคให้กับวัดธรรมิการามก็กลับมาเป็นที่ธรณีสงฆ์ดังเจตจำนงค์ของคุณยาย แต่มหากาพย์เรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะขบวนการคนบาปยังไร้สำนึกต่อบาปบุญคุณโทษ ไม่สนใจกฎหมาย จนกระทั่งที่ธรณีสงฆ์กลับไปอยู่ในมือของครอบครัวชินวัตรอีกครั้ง โดยมี ยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้บาปนั้นคืนสนองกระทั่งหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป
การที่สนามกอล์ฟอัลไพน์ได้กลับมาเป็นที่ธรณีสงฆ์ในระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงนี้ ต้องชื่นชมความกล้าหาญของข้าราชการในอดีตที่ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจทางการเมือง ทั้ง นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ เลขากฤษฎีกา นายสมศักดิ์ เอี่ยมไธสง รองอธิบดีกรมที่ดิน ที่ยึดหลักความถูกต้องตัดสินใจตามหลักกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งสองท่านคือตัวอย่างข้าราชการดีที่ในสมัยนี้หาได้น้อยเต็มที 
นี่คือเรื่องจริงครับ..ไม่ใช่ละครใส่ร้ายหรือแต่งเรื่องขึ้นมา..แต่มันเป็นวิบากกรรม..ที่เขาได้สร้างขึ้นมาครับ.				
comments powered by Disqus
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:38 น. - comment id 36874

  กรรมที่มีบุคคลชั่วๆพยายามสาดใส่คนอื่นน่ะ อาจมีเปื้อนบ้าง ธรรมดา แต่จะไม่ทำให้คนบริสุทธิ์ เจ็บแสบได้หรอกน่ะ
  
  ระวังคนที่นำกรรมมาให้เขาก็แล้วกัน จะไม่ตายดี และอนาคตในภพหน้าก้ไม่ดีแน่ จิงป่ะ
  
  ท่านสมัครเคยว่าไว้ว่า ฝ่ามือไม่มีแผล ไม่ต้องกลัวยาพิษ จิงป่ะ
 • อิอิ

  12 ตุลาคม 2555 10:12 น. - comment id 37230

  ตาสว่างขึ้นเยอะเลย
  อาหารสมองมื้อเช้าวันนี้หร่อยจังฮู้
  
  ของมีที่มาที่ไป
  จะปฏิเสธยังไงกะความจริง
  
  เหอเหอ 
  
  27.gif27.gif27.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:24 น. - comment id 37231

  สนามกรรม น่ะ ไอ้มากฆาตกร 98 ศพ มันตกนรกอเวจีแน่ จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:28 น. - comment id 37232

  ถามหน่อย แทนคุณฯ
  
  
  ที่ดินอัลไพน์ ทำไมวัดบวรฯและคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ผู้เสียประโยชน์ไม่ออกมาฟ้องร้อง
  
  มหาเถรสมาคม สวดมนต์ให้พรท่านยงยุทธและค้ำประกันว่าไม่ผิด
  
  
  เพราะอะไร แทนคุณฯคนเก่งกล้าตอบหน่อยสิ 
  
  กรรมชั่วหรือไม่  กรรมตัดสินมิใช่รึ คุณตัดสินแทนกรรมได้ด้วยรึ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:33 น. - comment id 37233

  โดยมติในที่ประชุมขณะนั้นเห็นด้วย 14 รูป ไม่เห็นด้วย 5 รูป
  
   ทำไม มติออกมาแบบนี้ บอกหน่อยสิ
  
  มีมาตราไหนของกมหาเถรสมาคมว่าต้องไม่มีผู้ขัดแย้ง ยกมาหน่อยสิ
  
  คนอ่านมีปัญญาเขาจะยิ่งเข้าใจเร องนี่มากขึ้น
  
  คุณยกมาเถอะเยอะ
  
  คนโง่เขาจะเชื่อตามๆกันไป อย่างไร้เหตุผล เช่นแทนคุณเป็นต้อน จิงไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:41 น. - comment id 37239

  ฆราวาสชั่ว นักการเมืองทราม พรรคการเมืองเลว ระยำอัปรีย์ สุมหัววางแผน 18 ปี เพื่อเอาเรื่องนี้ มาทำลายล้างกันทางการเมือง มากล่าวใส่ร้ายป้ายสีกัน เพื่อให้ตัวเองดูดี
  
  พวกเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่น จิงไหม
  
  ดีที่คนไทย 15 ฃ้านคนไม่เชื่อคำพูด นักการเมืองเลวๆพรรคการเมืองชาติชั่ว จึงไม่เลือกมัน และจะไม่เลือกตลอดไป
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 10:42 น. - comment id 37240

  ไม่ต้องบอกว่า โดนกลั่นแกล้ง ทำแบบนี้คือ อำมาตย์ภิวัฒน์ นั่นแค่คำสำรากจากคนไร้ราคา แต่นี่คือ การร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างไม่กลัวเกรง แม้เวลาผ่านไป บางคนอาจรอดด้วยคดีได้ขาดอายุความตามกฎหมาย คงไม่รอดกฎกรรม และต้องถูกประนามว่า โกงที่วัดไปทำสนามกอล์ฟ
  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ได้ทำพินัยกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยระบุในข้อ ๑ (๓) (ง) และ (จ) (๒)ของพินัยกรรมว่า ต้องการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินสองแปลงที่ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวมกันประมาณ ๙๒๔ ไร่ ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ข้อความในพินัยกรรม(ในส่วนของวัดธรรมิการามวรวิหาร) 
  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒
  ข้าพเจ้า นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา อายุ ๗๔ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖ ตรอกศรีคาม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
  ทำพินัยกรรมต่อหน้า ว่าที่ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง นายอำเภอดุสิต และนางสาวสมใจ เทียมสมบูรณ์ พยาน กับนายทองหล่อ ใจดี พยาน ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายไปแล้ว บรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า ข้าพเจ้ายอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ให้เป็น ผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนที่ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ
  (๑) บรรดาพินัยกรรมซึ่งข้าพเจ้าทำไว้ก่อนพินัยกรรมฉบับนี้ เป็นอันระงับไปทั้งสิ้น และให้ถือพินัยกรรมฉบับนี้เป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้า
  (๒) คำว่า วัดธรรมิการามวรวิหาร ซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ ให้หมายถึง วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  (๓) เมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักและไม่สามารถสั่งการงานได้ด้วยตนเองแล้ว ขอให้ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้จัดการรักษาพยาบาลข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร หรือผู้แทนและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้จัดการศพ และทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าตามรายการดังต่อไปนี้
  (ง) ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐ ตำบลคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันออก (บึงตะเคียน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๗๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๑ วา ข้าพเจ้าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร
  (จ) ที่ดินโฉนด ๑๔๔๖ อยู่ที่ทุ่งบึงอ้ายเสียบ ตำบลบึงอ้ายเสียบอำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญบุรี (ปทุมธานี) เนื้อที่ ๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๒๔ วา ข้าพเจ้าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร
  ข้อ ๔.ขอให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร จัดการมอบอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงิน (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร รวมทั้งสิ้นแก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ช่วยจัดทำผลประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์นั้นบำรุงจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรหรือ จรรโลงพระพุทธศาสนาโดยประการอื่น เช่น การส่งเสริมศึกษาคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ หรือบูรณะถาวรวัตถุในวัดธรรมิการามวรวิหาร สุดแต่เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร จะพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
  ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นางเนื่อมฯ ได้ถึงแก่กรรม วัดฯ ซึ่งเป็นผู้รับมรดกที่ดินสองแปลงตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ ได้ครอบครองหาประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวตลอดมาโดยการให้เช่าทำนา ที่ดินทั้งสองแปลงจึงตกได้กับวัดธรรมิการามวรวิหาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๓ และมาตรา ๓๓(๒)ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ เมื่อไม่ปรากฏว่าวัดฯ ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาสละมรดกที่ดิน ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงเป็นของวัด ในฐานะผู้รับพินัยกรรม
  
  หลังจากนางเนื่อมถึงแก่ความตาย ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ศาลแพ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพจน์ สุนทราชุน นายหงษ์ สุวรรณหิรัญ และนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว เป็นผู้จัดการมรดกของนางเนื่อมฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔ แต่ต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งอนุญาตให้นายพจน์ฯ และนายแพทย์วิรัชฯ ถอนตัวจากการเป็นผู้จัดการมรดก และนายหงษ์ฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๓ ทรัพย์มรดกของนางเนื่อมจึงไม่มีผู้จัดการมรดก ที่จะทำหน้าที่ต่อไปให้สมประสงค์ สมเจตนา ของนางเนื่อมฯเจ้ามรดก ตามพินัยกรรม และตามกฎหมาย
  
  วัดธรรมิการามวรวิหาร โดยพระราชเมธาภรณ์ เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๑ ถึงนายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาการได้มาซึ่งที่ดินตามพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ โดยวัดไม่มีความประสงค์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ต้องการขายที่ดินนำเงินมาจัดตั้งมูลนิธิเพื่อนำเงินมาบำรุงวัด
  
  ตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๓๓(๒) วางหลักไว้ว่า"ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด"และตามมาตรา ๓๔ วรรค ๑ "การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระทำได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ"
  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ นายเสนาะ เทียนทอง ได้ใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สั่งการ ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหาร ได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลง และให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ดำเนินการตามข้อ ๔ แห่งพินัยกรรม ที่ระบุให้ วัดธรรมิการามวรวิหาร มอบอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยช่วยจัดทำผลประโยชน์ 
  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ ศาลแพ่งได้มีคำสั่ง แต่งตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินคุณยายเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ต่อมาเพียง ๑๐ วัน ที่ดินมรดกก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
  ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม๒๕๓๓ ก็ได้มีการจดทะเบียน ๓ ประการบนที่ดินดังกล่าว ได้แก่ ๑. กรมที่ดินได้จดทะเบียนโอนที่ดินมรดกให้แก่มูลนิธิฯ ในฐานะผู้จัดการมรดก ๒. มูลนิธิฯ ในฐานะผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินมรดกให้แก่มูลนิธิฯ เอง ๓. มูลนิธิฯ ได้โอนที่ดินดังกล่าวต่อไปให้แก่บริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด 
  การออกคำสั่งของนายเสนาะ คือการบิดเบือนเจตนาของนางเนื่อม เจ้ามรดก ที่ต้องการยกให้วัด แต่นายเสนาะไม่อนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๘๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฎิบัติมาตรา ๓๔ วรรค ๑ คือการขายโดยออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติด้วย คือ กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีผู้ดูแล ได้ปฎิเสธในการเป็นที่ธรณีสงฆ์โดยสิ้นเชิง 
  นายเสนาะใช้คำสั่งที่ทำให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้ามาข้องเกี่ยว ใช้สิทธิร้องจัดการมรดก เพื่อไปตั้งเรื่องรอที่จะทำอะไรบางอย่าง เมื่อคำสั่งศาลออกมา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการมรดกนางเนื่อมแล้ว การใช้กฎหมายเป็นช่องทางหาประโยชน์จึงได้เกิดขึ้น มูลนิธิฯได้ขายที่ดินมรดกนางเนื่อมให้แก่บริษัทผู้ซื้อ ทั้งๆที่ไม่มีอำนาจตามพินัยกรรม และตามกฎหมายด้วย
  ทั้งๆที่การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือ ผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการโอนที่ดิน 2 แปลง ของนางเนื่อมให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร ผู้รับพินัยกรรม แล้วจากนั้นผู้รับโอนจะไปทำเช่นไร ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายจ่ายโอน ตรงนั้น ย่อมเป็นสิทธิโดยชอบโดยกฎหมายแล้ว
  ตามข้อ ๓. ทั้ง ๒ นิติบุคคลที่ได้กรรมสิทธิในที่ดินปรากฎว่า เป็นบริษัทในเครือข่ายของนายเสนาะ เทียนทอง ในบริเวณที่ดินดังกล่าว ได้มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งได้มีการก่อสร้างสนามกอล์ฟด้วย ชื่อสนามกอล์ฟอัลไพน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้ซื้อสนามกอล์ฟอัลไพน์ จากนายเสนาะในราคา ๕๐๐ ล้านบาท 
  ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ว่า 
  "สนามกอล์ฟนี้นะครับ ราคาที่ผมจ่ายไป ๕๐๐ ล้าน มีที่อยู่ประมาณเกือบ ๕๐๐ ไร่ และมีคลับเฮาส์หลังเบ้อเร่อ สร้างด้วยเงินร้อยกว่าล้าน worth ไหมครับ 
  และเป็นสนามกอล์ฟที่ใช้แข่งเอเชียนเกมส์ เพราะฉะนั้นไม่เป็นการช่วยเหลือหรอกครับ เป็นการซื้อกันทางธุรกิจในฐานะคนรู้จักกันมาเจรจาค้าขายกันและมองว่าเป็นสิ่งที่ worth ที่จะซื้อกัน ผมก็เลยซื้อก็เท่านั้น 
  คงไม่เป็นเรื่องบุญคุณ ผมไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับคุณเสนาะ (เทียนทอง) เป็นเรื่องของผม เพราะคุณเสนาะมาเสนอขาย ราคามันสมเหตุสมผล ผมก็เลยซื้อ บังเอิญเป็นคนรู้จักกันเท่านั้นเอง" 
  กฎหมายให้ความคุ้มครอง บุคคลภายนอกผู้ได้มา โดยสุจริต และ เสียค่าตอบแทน แต่กรณีทักษิณ ชินวัตร ซื้อที่ดินจากนายเสนาะนั้น เขาจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาของที่ดินเลยหรือ แม้ว่าจะซื้อมาก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อทักษิณมาเป็นนายกในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้มีความพยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในกรณีที่ดินมรดกของนางเนื่อม ว่าเป็นการซื้อขายโดยสุจริตใจ 
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ กรมการศาสนาได้มีด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๓๐๑/๑๗๘ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สอบถามปัญหาข้อกฎหมาย ๓ ข้อ คือ ๑. เมื่อนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ถึงแก่กรรม ที่ดินที่ยกให้วัด จะตกเป็นที่ธรณีสงฆ์โดยทันทีหรือไม่ ๒.ที่ดินตามพินัยกรรมของนางเนื่อม อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ อย่างไร ๓. หากเป็นไปตามข้อ ๒. ผู้มีอำนาจได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่งที่ดินแล้ว ที่ดินตามพินัยกรรมจะตกเป็นของผู้ใดอย่างไร ๔. ผู้จัดการมรดกจะนำที่ดินดังกล่าวไปจำหน่าย จ่าย โอน ได้หรือไม่อย่างไร ๔. ที่ดินมรดกทั้ง ๒ แปลง ผู้จัดการมรดกนำไปจำหน่ายจ่ายโอน ได้หรือไม่ อย่างไร
  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามที่ นร ๐๖๐๑/๐๑๗๔ ลง ซึ่งอ้างว่าสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามเลขเสร็จที่ ๗๓/๒๕๔๔ ตอบคำถามทั้ง ๔ ข้อ ของกรมการศาสนา มีรายละเอียดโดยย่อ คือ
  
  มรดกจะตกทอดไปยังทายาทนับตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมโดยทายาทไม่จำต้องทำการเข้าครอบครองหรือเข้ารับมรดก แม้ว่าการได้มาตามพินัยกรรมเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมก็ตาม และแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาก็ถือว่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทแล้ว แต่จะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ในส่วนมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่บทบัญญัติยกเว้นการได้มาดังกล่าว เมื่อที่ดินมรดกตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งเป็นทายาทจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งการโอนที่ธรณีสงฆ์ต้องทำโดยพระราชบัญญัติ
  
  ในกรณีไม่มีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่ตามพินัยกรรมแล้ว ผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งสามารถทำการจัดการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์ตามพินัยกรรมเท่านั้น โดยจะโอนให้แก่บุคคลอื่นที่พินัยกรรมมิได้ระบุให้เป็นผู้รับพินัยกรรมไม่ได้ เพราะถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกจึงไม่มีผลผูกพันทายาทและจะต้องรับผิดต่อทายาทด้วย
  
  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ นายประวิทย์ สีห์โสภณ อธิบดีกรมที่ดินสมัยนั้น ได้มีคำสั่งลงให้ยกเลิกโฉนดที่แบ่งแยกและเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดก ระหว่างมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ผู้จัดการมรดก ผู้โอน กับมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ผู้รับโอน และระหว่างมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ผู้ขาย กับบริษัทอัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัทอัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับจำกัด ผู้ซื้อ แต่มีผู้มีส่วนได้เสียประชาชนเจ้าของบ้านจัดสรรในสนามกอล์ฟอัลไพน์และผู้เสียหาย ได้ร้องอุทธรณ์ กรมที่ดินมีคำสั่งยกอุทธรณ์ แล้วจึงส่งคำอุทธรณ์ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะนั้น นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง
  
  เมื่อนายยงยุทธ พิจารณาแล้ว ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงได้มีความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษ ยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการได้มาของที่ดินวัดจึงต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี เมื่อปรากฏว่ารัฐมนตรีสั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินมรดกนี้ วัดจึงยังไม่ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) ที่เห็นว่าที่ดินนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร ซึ่งการโอนที่ธรณีสงฆ์ต้องกระทำโดยออกเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ จะจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกจากวัดธรรมิการามวรวิหาร ซึ่งพินัยกรรมมิได้ระบุให้เป็นผู้รับพินัยกรรมมิได้
  
  การเอาประมวลกฎหมาย มายกเว้นประมวลกฎหมาย ไม่อาจกระทำได้ แต่นายยงยุทธก็ฝืนทำ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ เม.ย.๒๕๔๕ บอกว่า การกระทำของนายยงยุทธ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะที่ธรณีสงฆ์ ไม่อาจทำการซื้อขาย หรือโอนได้จนกว่าจะตราเป็นกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใคร รับงานใครมา เรื่องนี้ดูไม่ยาก เพราะต่อมานายยงยุทธได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการไม่กี่วัน และรับใช้ทักษิณมาตลอด จนมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมาได้ดิบได้ดีในรัฐบาลนี้ ตำแหน่งรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
  ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ พรรคประชาธิปัตย์ได้ลากเรื่องนี้เข้าสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณ พันตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบรูณ์ นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคสมัยนั้นได้อภิปรายจัดลำดับเรื่องไว้อย่างครบถ้วน และชี้ว่าใครจะต้องรับผิด และผู้อภิปรายอีกคน ซึ่งก็คือรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้คนปัจจุบัน ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง หัวหน้าพรรคมวลชนในขณะนั้น ได้อภิปรายว่า
  
  นางเนื่อมได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ที่มอบที่ดินจำนวนดังกล่าวให้กับวัดเพื่อประโยชน์ต่อการวิปัสสนา และที่ผ่านมาวัดธรรมมิการามวรวิหารได้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว โดยวัดได้นำที่ดินไปให้กับประชาชนได้เช่าทำกิน ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามมาตรา ๓๓ ของ พ.ร.บ.สงฆ์ที่วัด คือที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์คือสมบัติของวัด ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์จะต้องออกด้วยกฎหมาย มิฉะนั้นจะไปซื้อขายไม่ได้
  
  มีขบวนการล็อบบี้เจรจาให้วัดขายที่ดินโดยการสร้างความสนิทสนม ตามกฎหมายระบุว่าหากขายที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ต้องได้รับการอนุมัติจาก รมว.มหาดไทย ดังนั้น รมว.มหาดไทยไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากอนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้น
  
  วันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๓๓ มูลนิธิมหามกุฏฯ ได้รับโอนที่ดินมาเป็นของมูลนิธิ ปรากฏว่าวันเดียวกันมูลนิธิได้ขายที่ดินทั้งหมดให้กับบริษัทอัลไพน์กอล์ฟ เรียลเอสเตท และ บ.อัลไพน์กอล์ฟ สปอร์ตคลับ โดยผู้ถือหุ้นคือนางอุไรวรรณ เทียนทอง ภริยานายเสนาะ นายวิทยา เทียนทอง และนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รมว.เกษตรฯ ซึ่งบริษัทนี้ตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการอนุมัตินิดเดียว พอซื้อที่มาแล้วก็เอาไปขายให้กับพรรคพวกของนายกฯ ( ทักษิณ ชินวัตร) 
  
  ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๕ เลขาธิการกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือไปถึง รมว.มหาดไทยว่า การพิจารณายกเลิกคำสั่งกรมที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์ไม่สามารถโอนได้นอกจากต้องออกเป็นกฎหมาย แต่ ร.ต.อ.ปุระชัยเก็บเรื่องเอาไว้ อยากให้ สังคมเห็นว่าการเอาที่ดินของยายเนื่อมไปขายจะต้องออกเป็นกฎหมาย กฤษฎีกาทั้งคณะบอกว่าผิด พวกท่านก็ยังบอกว่าถูก การแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นการกวาดขยะไว้ใต้พรม ถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลจะเอาให้ตาย
  
  จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๒ นิติบุคคล ที่ซื้อที่ดินมรดกมานั้น บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ทุนจดทะเบียน ๗๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ชื่อกรรรมการบริษัทคือคนสนิทของตระกูลชินวัตร นาย ชานนท์ สุวสิน กับ นาง กาญจนาภา หงส์เหิน บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ราชธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทุนจดทะเบียน ๕๒๘,๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท  มี นาง กนกพร ม้าไว นาย เชาว์ กฤตวิทย์ นาย จอน วนาสิน เป็นกรรรมการบริษัท
  
  เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสมาเป็นรัฐบาล มีความพยายามจะทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ ปปช.จะชี้มูลความผิดนายเสนาะ เทียนทอง แต่เรื่องนี้ถูกดองเค็มมาช้านานในสมัยรัฐบาลทักษิณ ต่อเนื่องมาจนรัฐบาลนายสมัคร-นายสมชาย อายุความในการดำเนินคดีอาญากับนายเสนาะ ตามคดีอาญา จึงขาดอายุความ แต่อย่างไร คนแบบนายเสนาะ สังคมก็รู้แล้ว ว่าเป็นเช่นไร แต่สำหรับมนุษย์เช่นนายยงยุทธแล้ว ไม่อาจพ้นจากการกระทำ โดยตนรู้อยู่แล้วว่า ว่าผิดหรือถูก
  
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พิจารณาไต่สวนนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่มิชอบสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีการซื้อขายที่ดินวัดธรรมามิการามโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาจากการชี้มูลความผิดของนายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความผิดกรณีการจดทะเบียนโอนมรดกและโอนสิทธิขายที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมามิการามวรวิหาร จ.ปทุมธานี จำนวน ๗๓๒ ไร่ โดยมิชอบ
  
  ป.ป.ช.พบว่าในช่วงที่นายยงยุทธเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้อำนาจรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ในการรับรองการซื้อขายที่ดินวัดธรรมาธิการรามกับบริษัท อัลไพน์ ว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยยืนยันว่า การได้มาของที่ดินดังกล่าวมีความถูกต้อง ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้ จนกว่าจะมีการตราเป็นกฎหมายออกมา ต่อมาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่า การกระทำดังกล่าวของนายยงยุทธไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะที่ดินธรณีสงฆ์ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้
  
  ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติว่า การกระทำนายยงยุทธผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมีความผิดวินัยร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
  
  ไม่ว่าเฒ่าคนนั้นจะกลืนเลือด จนเลือดหมดตัว หรือ นายหงอกคนนั้น จะมีชีวิตในบั้นปลายเช่นไร แต่สำหรับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การที่เขาไม่อาจเข้ามในประเทศไทยได้ มีชีวิตเร่รอนในต่างแดน แม้จะสุขกาย เพราะเงินเยอะ แต่ไม่สุขใจ จนมีคนเปรียบเป็นเช่น สัมภเวสีเร่ร่อน
  
  การซื้อที่ธรณีสงฆ์ ไปเป็นสมบัติส่วนตัว กรรมกำลังบอกเขาว่า จะไม่มีแผ่นดินอยู่ ใช่หรือไม่
  
  ที่ดินของสนามกอล์ฟอัลไพน์ เป็นที่ธรณีสงฆ์ นับจากที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา เจ้าของเดิม ได้ถึงแก่กรรม การกระทำของบุคคลที่ทำให้ที่ดินของวัด กลายเป็นที่ดินของบุคคล หรือ นิติบุคคล จึงเป็นนิติกรรมที่กฎหมายไม่ได้รับรองไว้ จึงเป็นโมฆะ
  
  คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๘๘/๒๕๔๐ "เจ้าของเดิมอุทิศที่ดินให้แก่วัดโจทก์ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ การโอนกรรมสิทธิ์จะต้องกระทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ คือ โอนกรรมสิทธิ์โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แม้ที่ดินดังกล่าวจะได้มีการทำนิติกรรมและจดทะเบียนโอนต่อกันมาหลายทอดจนถึงจำเลย เมื่อมิได้กระทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ จึงเป็นการโอนที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150"
  
  การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์นั้น ตามกฎหมาย กรมที่ดินสามารถรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ เพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตามพ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ไม่มีอายุความ รัฐบาลจะต้องสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยลิงค์ต่อไปยังกรมที่ดินให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่คงไม่ใช่รัฐบาลนี้ เพราะพี่ชายนายกหน่ะ ซื้อมา ถ้าไม่รู้ ไม่เป็นไร แต่ที่ผ่านมา เรื่องดังขนาดนี้แล้ว ทั้งข้อกฎหมายชัดเจน ข้อโต้แย้งก็ไม่มี ยังทำมึน แบบนี้เหมือนกับว่า สนามกอล์ฟข้าใครอย่าแตะ ซะงั้น อีกทั้งนายยงยุทธยังดื้อตาใส อยู่ในตำแหน่ง มท.๑ ทั้งๆที่ ตามารยาท และ กาละเทศะ ควรคิดเองได้ หัวก็หงอกสีขาวโพลนเต็มกบาลแล้ว
  
  คนต้นเรื่องที่ชื่อ เสนาะ เทียนทอง เคยพูดไว้ว่าอย่างไร ในกรณีนี้ เขาว่ามาอย่างนี้ครับ
  
  "หากใครกล่าวหาผม แล้วผมเป็นอย่างที่กล่าวหา ก็ขอให้เป็นอะไรไป ๗ ชั่วโคตร ไม่มีโจทก์ ไม่มีผู้เสียหาย มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เดือดร้อนจะเป็นจะตาย เพราะบริษัทอัลไพน์เอาสนามกอล์ฟไปขายให้พ.ต.ท.ทักษิณ ถ้าใครมีเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน เอาเรื่องนี้มากล่าวหากัน ทั้งที่เรื่องนี้ถูก ตั้งแต่หัวหน้าเก่ายันหัวหน้าใหม่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งองค์กรอิสระ ขอให้มีอันเป็นไป ๓ ชั่วโคตร ผมขอให้ทันตาเห็น และให้เห็นกันเร็วๆนี้"
  
  ถ้าคิดว่าตนถูกแล้ว ปปช.ชี้มูลว่าผิดทำไม ขนาดนี้แล้ว ยังไร้สำนึก อยากให้ย้อนไปดูคำสั่งของตน ว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยากเห็นวาระสุดท้ายของคนๆนี้ ว่าจะเป็นเช่นไร หากมองว่าเจตนาดี เพราะวัดไม่ต้องการรับ เมื่อตกเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว ก็ต้องทำตามวิธีที่กฎหมายที่บัญญัติไว้ แต่การขายให้บริษัทของตน จนเปลี่ยนมือไปสู่ทักษิณ ชินวัตร มีเหตุผลอย่างไร
  
  ทั้งคนสั่ง คนซื้อต่อ คนซื้อมาอีกทอด คนออกคำสั่งให้ดูชอบธรรม ถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้ว กับที่ดินที่เขากล่าวว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์นี้ เป็นการทำถูก นี่คือการดูถูกกรรม อย่างไม่ยี่หระ กับการกระทำของตน
  
  ชาตินี้ ผลกรรมอาจยังไปหาไม่ถึง แต่ชาติหน้า รับรองได้ว่า พวกคนที่ทำบาปกรรมไว้ ตั้งใจฮุบที่ธรณีสงฆ์ อ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้เคยเขียนไว้ในเรื่อง เรื่องของเปรตธรณีสงฆ์
  
  คิดเพื่อประโยชน์ตน แม้กระทั่งที่วัด ก็ไม่เว้น ตายไป ใม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนหรอกครับ โน่น!!กลายเป็นอสูรกาย เป็นเปรต ขอส่วนบุญ คอยาว ท้องโต มือเท่าใบตาล ปากเท่ารูเข็ม ขยะแขยงสุดทานทน
  
  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ทำกันเช่นนี้ แสดงว่า เพราะพวกเขาไม่เชื่อ ทำการลบหลู่ คอยดู ประตูนรกเปิดรอคนพวกนี้แล้ว
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 10:43 น. - comment id 38113

  คนต้นเรื่องที่ชื่อ เสนาะ เทียนทอง เคยพูดไว้ว่าอย่างไร ในกรณีนี้ เขาว่ามาอย่างนี้ครับ
  
  "หากใครกล่าวหาผม แล้วผมเป็นอย่างที่กล่าวหา ก็ขอให้เป็นอะไรไป ๗ ชั่วโคตร ไม่มีโจทก์ ไม่มีผู้เสียหาย มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เดือดร้อนจะเป็นจะตาย เพราะบริษัทอัลไพน์เอาสนามกอล์ฟไปขายให้พ.ต.ท.ทักษิณ ถ้าใครมีเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน เอาเรื่องนี้มากล่าวหากัน ทั้งที่เรื่องนี้ถูก ตั้งแต่หัวหน้าเก่ายันหัวหน้าใหม่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งองค์กรอิสระ ขอให้มีอันเป็นไป ๓ ชั่วโคตร ผมขอให้ทันตาเห็น และให้เห็นกันเร็วๆนี้"
  
  ถ้าคิดว่าตนถูกแล้ว ปปช.ชี้มูลว่าผิด
  ทำไม ขนาดนี้แล้ว ยังไร้สำนึก อยากให้ย้อนไปดูคำสั่งของตน ว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยากเห็นวาระสุดท้ายของคนๆนี้ ว่าจะเป็นเช่นไร หากมองว่าเจตนาดี เพราะวัดไม่ต้องการรับ เมื่อตกเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว ก็ต้องทำตามวิธีที่กฎหมายที่บัญญัติไว้ แต่การขายให้บริษัทของตน จนเปลี่ยนมือไปสู่ทักษิณ ชินวัตร มีเหตุผลอย่างไร
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 10:44 น. - comment id 38115

  ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันครับ....
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:46 น. - comment id 38116

  ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย.....อ้าว ซวยแล้วสิตรู  ข้อความมันขัดกันไหมเนี่ย แทนคุณฯผู้เก่งกล้า  รักศาสนามากกว่าใครในปฐพี 
  
  บอกหน่อยสิ  เมื่อกี้บอกมีความพยายามนี่นา
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:50 น. - comment id 38117

  ความคิดเห็นที่ 7 : 
  
  
  ตรงไหนที่  อ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้เคยเขียนไว้ในเรื่อง เรื่องของเปรตธรณีสงฆ์
  
  ยกมาหน่อยสิ  ผมว่าคุณมั่วนะ จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:51 น. - comment id 38118

  คห 7  
  
  แค่แทนคุณฯจะใส่ร้ายคนอื่น คุณกล้าอ้างข้อมูลมั่วๆเลยเหรอ
  
  
  ตลกไปรึเปล่า
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:53 น. - comment id 38119

  คห 7 
  
  
  ผมว่านะ ข้อมูลนี้ คุณ ....พวกคนที่ทำบาปกรรมไว้ ตั้งใจฮุบที่ธรณีสงฆ์ อ. เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้เคยเขียนไว้ในเรื่อง เรื่องของเปรตธรณีสงฆ์....ไปจำขี้ฟันคนอื่นมาแน่ๆจิงป่ะ
  
  อยากเป็นเก่งกล้า ต้องแม่นข้อมูลหน่อย  ยกมาสิ อยากรู้ แต่ผมฟันธงว่าคุณน่ะมั่ว มาใส่ร้ายคนอื่นด้วยเรื่องเท็จ
 • ไอ้พรรคประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:56 น. - comment id 38120

  ความคิดเห็นที่ 8 
  
  
  ปปช.ที่คถุณว่าเนี่ย เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณป่ะ
  
  ตั้งในสมัยใคร อ้างจัง มีพวกคุณนั่นแหละที่เชื่อ  คน 15 ล้านเขาไม่เชื่อหรอก
 • ไอ้พรรคประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:58 น. - comment id 38121

  ความคิดเห็นที่ 9 :
  
  ไม่ใช่เรืองใครเชื่อหรือไม่เชื่อ
  
  แต่มันเป็นเรื่องวัดระดับสติปัญญาคน จิงไหม
 • ไอ้พรรคประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 10:59 น. - comment id 38122

  ความคิดเห็นที่ 9 :
  
  พรรคการเมือง ทอดผ้าป่าเอาเงินเข้าพรรค 
  
  ถือว่าแอบแฝงวัดหากินรึเปล่า บาปไหม  สส.ชั่วแอบเช็ดเมียเพื่อน บาปกรรมไหม 
  
  ตอบหน่อยสิ
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:01 น. - comment id 38123

  แย่จัง....
  ต้องตีความให้ฟังอีกรึนี่ หรือว่าแกล้งอีก...
  
  ต่อมามีความพยายามที่จะโอนที่ดินให้เป็นของมูลนิธิมหามกุฏฯ เพื่อให้จำหน่ายได้โดยง่าย แต่พระธรรมดิลก ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏฯ ก็ไม่มั่นใจว่าจะโอนที่แปลงดังกล่าวให้เป็นของมูลนิธิฯจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระวินัยหรือไม่ จึงได้ทำหนังสือหารือไปยัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ลงวันที่ 12 ก.ค.29 ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรก็ได้มอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีวรวงศ์เป็นผู้พิจารณาและมีความเห็นในวันที่ 29 ก.ค.29 ว่า
  
  เรื่องนี้เห็นว่ายังไม่ผิดทางพระวินัย แต่ผิfเจตนารมณ์ของผู้ถวาย 
  
  การที่จะให้มูลนิธิรมหามกุฏราชวิทยาลัยรับโอนไว้ก่อนตามความเห็นของทนาย ก็เป็นการรับโอนไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปเป็นการไม่ถูกต้อง ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย
 • ไอ้พรรคประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:02 น. - comment id 38124

  คห 7
  
  
  ... โน่น!!กลายเป็นอสูรกาย เป็นเปรต ขอส่วนบุญ คอยาว ท้องโต มือเท่าใบตาล ปากเท่ารูเข็ม ขยะแขยงสุดทานทน....
  
  ที่แน่คนโกงเมียเพื่อน่ะ ปีนต้นงิ้ว อีกาปากเหล็กจิก ยมพบาลเอาหอกเหล็กแดงแทงตูด แน่ๆจิงป่ะ
  
  ของเราของแท้ไม่มั่วอย่างคุณ จิงป่ะ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆขำว่ะ
  
  ไปจำขี้ฟันใครมาอีกล่ะ
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:03 น. - comment id 38125

  เข้าใจคำว่า จัดผลประโยชน์ไหม ไม่ใช่ให้ขายยยยยยยย.....
  
  เฮ้อ หนักใจแล้วนะนี่
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:11 น. - comment id 38127

  คห 9
  
  
  ถ้า ปปช. ปชป.บอก ต้องเชื่อหมดเลยเหรอ
  
  เฮ้อ........... ไม่น่าเชื่อ ว่าจะมีคนแบบนี้
  
  
  มีคนเชื่อตามๆกันมานี่งัย เมืองไทยจึงไมไปถึงไหน  พอมีคนอย่างไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ บอกว่า ทักษิน ชั่วนี่รีบเชื่อเลย รีบออกมาปฏิวัติ จนบ้านเมืองล่มจม
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขำว่ะ
  
  พอมีคนบอกว่ามีชายชุดดำ ก็รีบเอารถถัง อาวุธร้ายแรง ในสงคราม ปืนสะไนเปอร์ ออกมาฆ่าคนชาติเดียวกันกลางเมืองหลวงเลย
  
  
  สังคมพุทธหรือสังคมอะไรเนี่ย ฮึ แทนคุณฯ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:12 น. - comment id 38128

  ความคิดเห็นที่ 19 
  
  ผมถามคุณแบบนี้เหรอ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:16 น. - comment id 38130

  ความคิดเห็นที่ 17 : 
  
  ไม่ใช่เรื่องตีความ  มูลนิธิ เขามีผู้จัดการฯ เขาจัดการกัน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับทักษินล่ะ 
  
  รึทักษินไปบังคับเขา คุณอย่ามั่ว
  
  คุณยกมาแล้วมามั่ว เอาแค่ว่า ปปช.ชี้มูลความผิด ก็เชื่อเลยสิ นั่นมันคุณ ไม่ใช่พวกเราชาวรากหญ้าเว่ย
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:17 น. - comment id 38131

  ความคิดเห็นที่ 10 : หมายเลข 44710
  ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย.....อ้าว ซวยแล้วสิตรู  ข้อความมันขัดกันไหมเนี่ย แทนคุณฯผู้เก่งกล้า  รักศาสนามากกว่าใครในปฐพี 
  
  ถามแบบนี้หละ... เฮ้อ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:18 น. - comment id 38132

  เราอาจจะหยุดนะ เพื่อฟังคำตอบของคุณแทนคุณฯ  
  
  คุยนานๆไปดูแล้วคุณจะเริ่มมั่ว มั่วข้อมูล มั่วความคิด
  
  จะรอคำตอบคุณให้คุณได้มีเวลาตอบให้ครบทุกประเด็น
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:18 น. - comment id 38133

  22222222
  
  จาบอกว่าทักษิณไม่เกี่ยวก็ไม่บอกเนอะ...
  
  อ่านจบป่าวนี้ กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา...
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:20 น. - comment id 38134

  ภายหลังจากที่นายเสนาะ เทียนทอง รมช.มหาดไทยในขณะนั้น สั่งการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ว่าไม่อนุญาตให้ วัดธรรมิการามฯได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าว และให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามฯดำเนินการตามข้อ 4 แห่งพินัยกรรม ซึ่งมีข้อพิรุธว่ากรมที่ดินได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 และปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 แต่นายเสนาะ กลับสั่งการในวันที่ 12 ก.พ.2533 เท่ากับว่ามีการดองเรื่องเอาไว้นานเกือบ 1 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อรอให้บริษัท อัลไพน์เรียลเอสเตท จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
  
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 30,000,000 บาท
  นายวิทยา เทียนทอง 15,000,000 บาท
  นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 15,000,000 บาท
  
  บริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
  นายบุญ วนาสิน 60,000,000 บาท
  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 15,000,000 บาท
  
  ซึ่งจดทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะซื้อขายที่ดินดังกล่าวนั่นเอง
  
  ...........
  
  มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ในวันที่ 20 กันยายน 2541 มาเป็นยาม แม่บ้าน และคนขับรถซึ่งเป็นนอมินีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังนี้ 
  
  นายชัยรัตน์ เชียงพฤกษ์ (ยาม) 248,899,870 บาท 
  นางสาวบุญชู เหรียญประดับ (แม่บ้าน) 248,899,870 บาท
  นายวิชัย ช่างเหล็ก (คนขับรถ) 248,899,860 บาท
  
  
  และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งในอีกสามปีต่อมา คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2544 มาเป็นเจ้าของตัวจริง (ซึ่งในขณะนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544) ดังนี้ 
  คุณหญิงพจมาน ชินวัตร 248,899,870 บาท
  นางสาวพิณทองทา ชินวัตร 248,899,870 บาท
  เด็กหญิงแพทองธาร ชินวัตร 248,899,860 บาท 
  
  เชื่อไปคนเดียวเถอะว่าไม่รู้.........
  
  ตั้งแต่เอาพวกคนสวน คนรถ แม่บ้านมาทำนิกรรมอำพรางแล้ววววววว....
 • หุหุ

  12 ตุลาคม 2555 11:22 น. - comment id 38135

  แหมมีเฮียปุมาร่วมด้วย
  ไม่ผิดหวังเลย
  
  สนามกรรมเริ่มแล้ว
  ไม่ต้องรอชาติหน้า
  ชาตินี้ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่
  สัมภเวสีเร่ร่อนจิงๆ
  
  27.gif27.gif
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:22 น. - comment id 38136

  ผมรอให้คุณอ่านให้ครบ อ่านให้จบ จะได้เลิกตั้งคำถามที่ไม่น่าถาม ...
  
  ถ้าครบแล้วยังจะเข้าใจเป็นอื่น ก็ถือว่าเราคิดต่างกันแล้วหละ...
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:23 น. - comment id 38137

  ความคิดเห็นที่ 23 : หมายเลข 44725 
  ความคิดเห็นที่ 10 : หมายเลข 44710
  ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย.....อ้าว ซวยแล้วสิตรู  ข้อความมันขัดกันไหมเนี่ย แทนคุณฯผู้เก่งกล้า  รักศาสนามากกว่าใครในปฐพี 
  
  ถามแบบนี้หละ... เฮ้อ 
   แทนคุณแทนไท ......................
  
  จะถาม จะตอบ หรือว่า จะมั่วอะไรอีกล่ะ แทนคุณ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:25 น. - comment id 38138

  ความคิดเห็นที่ 28 : หมายเลข 44730 
  ผมรอให้คุณอ่านให้ครบ อ่านให้จบ จะได้เลิกตั้งคำถามที่ไม่น่าถาม ...
  
  ถ้าครบแล้วยังจะเข้าใจเป็นอื่น ก็ถือว่าเราคิดต่างกันแล้วหละ... 
   แทนคุณแทนไท 12 ต.ค......................
  
  เราอ่านจบหมดทุกประเด็น และรู้ทุกเรื่องของคุณ แล้วคุณล่ะ 
  
  ข้อไหนที่เราตั้งคำถามที่ไม่น่าถาม ...บอกหน่อยสิ รึจะมั่วอีก
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:26 น. - comment id 38139

  ความคิดเห็นที่ 27 
  
  พวกไม่สัมภเวสี อย่างไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ  ออกไปไหนๆอย่างเมื่อก่อนได้บ้างละ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:27 น. - comment id 38140

  มันขัดกันตรงไหน... คนอ่านว่าขัดน่าจะมีแต่คุณ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:28 น. - comment id 38141

  บอกมานะว่า คำถามไหนไม่น่าถาม
  
  จะรออ่าน
  
  อย่างเปรตธรณีสงฆ์ที่คุณยกมาน่ะ ผมถามว่า คุณไปจำขี้ฟันใครมา คุณมั่วรึเปล่า ก็บอกผมมาสิ
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:28 น. - comment id 38142

  ไปกินข้าวเถอะ...59.gif
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:30 น. - comment id 38143

  ผมเห็นแต่คุณจำขี้ฟันเหนะ.......
  
  เสนาะ เทียนทอง เคยพูดไว้ว่าอย่างไร ในกรณีนี้ เขาว่ามาอย่างนี้ครับ
  
  "หากใครกล่าวหาผม แล้วผมเป็นอย่างที่กล่าวหา ก็ขอให้เป็นอะไรไป ๗ ชั่วโคตร ไม่มีโจทก์ ไม่มีผู้เสียหาย มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เดือดร้อนจะเป็นจะตาย
  
  จำจนเคลิ้ม..............เอามาถามอยู่นั่น ให้อ่านให้คิดก็ไม่คิด
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:32 น. - comment id 38144

  วรรคนี้ .....ต่อมามีความพยายามที่จะโอนที่ดินให้เป็นของมูลนิธิมหามกุฏฯ เพื่อให้จำหน่ายได้โดยง่าย แต่พระธรรมดิลก ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏฯ ก็ไม่มั่นใจว่าจะโอนที่แปลงดังกล่าวให้เป็นของมูลนิธิฯจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระวินัยหรือไม่.....
  กับวรรคนี้ ....ในทางที่ถูกนั้น วัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นผู้ได้รับทีดินตามพินัยกรรมรับโอนไว้แล้ว จึงมอบมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดผลประโยชน์ จึงจะชอบและไม่ผิดเจตนารมณ์ของผู้ถวาย.....
  
  คุณว่ามันขัดกันไหม แล้วท่านนายกทักษิน ท่านยงยุทธ เข้าไปเกี่ยวข้องยังงัย
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:32 น. - comment id 38145

  จอจจจจจจจจจจ
  
  คิดได้...ไม่มีโจทก์ ไม่มีผู้เสียหาย มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เดือดร้อนจะเป็นจะตาย
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:33 น. - comment id 38146

  ความคิดเห็นที่ 35 
  
  เราถามเรื่องเสนาะ เหรอ ถามตรงไหน 
  
  มั่วแล้ว แทนคุณฯ จะมั่วไปอีกนานไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:34 น. - comment id 38147

  ความคิดเห็นที่ 37 :
  
  ประชาธิปัตย์เสียหายตรงไหน
  
  บอกมาสิ
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:36 น. - comment id 38148

  39.....
  
  นั่น .... ยังถามมมมมมมมมม
  
  โจรฆ่าคนตาย ตำรวจเสียหายตรงไหน....
  
  เข้าใจกฎหมายป่าวนี่
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:36 น. - comment id 38149

  แปลกวุ้ย พวก ปชป. พวก พธม. มักจะมั่ว และแถไปเรื่อยๆๆ
  
  ไม่แปลกใจที่พ่ายแพ้ พรรคของท่านนายกทักษิน และจะแพ้ตลอดกาล จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:38 น. - comment id 38150

  ความคิดเห็นที่ 40 :
  
  อย่างกรณี นางนลินี 6 พันล้าน  สส.ฆ่าแม่ สส.พรรคเดียวกัน สส.พรรคนึงฆ่า สจ.อีกพรรคนึ่ง นี่  ไม่ญาติพี่น้องหรือผู้เสียหาย ไปแจ้งความเลยเหรอ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:41 น. - comment id 38151

  ความคิดเห็นที่ 40 :
  
  เราจะมีโอกาสอ่านของคุณแทนคุณฯครบทุกประเด็นไหมเนี่ย 
  
  แล้วคุณแทนคุณฯจะแถ จะมั่วไปอีกนานไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:42 น. - comment id 38152

  ความคิดเห็นที่ 40 :
  
  ปชป.รักศาสนาว่างั้นเถอะ งั้นบอกหน่อยสิ  
  
  พรรคการเมืองนึ่ง ทอดผ้าป่าหาเงินเข้าพรรค บาปไหม จะตกนรกไหม
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:42 น. - comment id 38153

  42.......61.gif61.gif61.gif61.gif
  
  มีนิทานเล่าให้ฟัง...
  
  จ่า : ใบสั่งครับ รถคุณฝ่าไฟแดง...
  แถ : โน่นจ่า รถคันหน้าก็ฝ่าไฟแดงทำไมไม่จับ เอ๊ะนั้นคนวิ่งราวทรัพย์ไปจับซิ มาจับผมคนเดียวได้ไง..
  
  จ่า: จำขี้ฟันใครมานี่
  
  
  
  33.gif33.gif33.gif33.gif
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:43 น. - comment id 38154

  มีคนเลวกว่าเรา เราจึงดี........
  
  60.gif59.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:49 น. - comment id 38157

  ความคิดเห็นที่ 45 
  
  อ้อ....เหมือนกันเน้อะ  ประเทศไทยจึงวิปริตงัย  เงิน 258 ล้านหมดอายุ  ชายชุดดำฆ่าคนตายกลางเมืองหลวง ท่านกลางทหาร 6 หมื่นคน 98 คนที่ตายคือคนรากหญ้า
  
  นิทานเหมือนกันเปะ ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:50 น. - comment id 38158

  ความคิดเห็นที่ 46 
  
  บอกมาสิว่า ที่คุณพูดมาน่ะ ถูกไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 11:52 น. - comment id 38159

  ความคิดเห็นที่ 46 
  
  มีคนไทยถูกฆ่าตาย 98 ศพ มีคนชั่วๆบางคนพูดว่ายังไม่ถุง 500 เลย แล้วไปฉลองชัยชนะที่ฆ่าคนไทยตายไปไม่ถึงเป้า 
  
  แบบนี้ป่ะ ที่ว่า.... มีคนเลวกว่าเรา เราจึงดี........
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 11:58 น. - comment id 38160

  47 48 49...
  
  ยอมรับแล้วใช้ไหม กรรมใครกรรมมัน จะทำเลวแล้วแอบหลังคนอื่นไม่ได้หรอก.......
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 12:00 น. - comment id 38161

  ผมพูดถึงที่ดิน...
  
  แล้วคุณกลับยกโน่นนี่นั้น มาพูด...
  
  ทำยังกะว่าถ้าเรื่องเหล่านั้นจริง มีคนทำชั่ว ไม่ว่าเป็นใคร...
  
  เรื่องที่ผมพูดข้อเท็จจริงจะเปลี่ยน......
  
  นั่นคือสิ่งที่ผมชี้
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 14:47 น. - comment id 38162

  ความคิดเห็นที่ 45 
  
  
  พูดตอบเราทุกประเด็นแล้วหรือ แทนคุณฯ บอกหน่อยสิ
  
  ยกตัวอย่างมาเท่เลยนะเว่ย
  
  ขอถามคุณว่า คดีรถชนคนตาย ตำรวจเป็นเจ้ากี้เจ้าการฟ้องร้องหรือว่า ญาติพี่น้องคนตาย บอกมาจะรออ่าน
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 14:50 น. - comment id 38163

  ความคิดเห็นที่ 50 : 
  
  
  ใช่ กรรมใครกรรมมัน จะทำเลวแล้วแอบหลังคนอื่นไม่ได้หรอก.......
  
  - แอบเช็ดเมียเพื่อน
  
  - ฆ่าแม่ สส. ฆ่า สจ. ต่างพรรค แม่ สส.โกงเงินประชาชน ตั้ง 2 คน 
  
  - แจกข้าวสารมีหนอน นมบูด ปลากะป๋องเน่าแก่ประชาชน 
  
  ยังงัยก็หนีกรรมชั่วไม่พ้น  
  
  คุณแทนฯว่ามี สส.เลวๆแบบนี้ไหม
 • แทนคุณแทนไท

  12 ตุลาคม 2555 14:52 น. - comment id 38164

  52.....
  
  เชื่อแล้วหละ ว่าไม่รู้จริงๆ หรือ...จริงๆ
  
  สับสนระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญา...
  
  เลยไม่เข้าใจคำว่าทุจริตในคดีอาญาเป็นอย่างไร...
  
  ยึดติดคำว่าผู้เสียหายในคดีแพ่ง...
  
  หายไปนานนึกว่าไปไหน..... เฮ้อ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 14:56 น. - comment id 38165

  ความคิดเห็นที่ 51 : 
  
  แล้วเราพูดเรื่องอะไร โน่นนี่นั่นอะไรของคุณน่ะ 
  
   ข้อเท็จจริงยังงัยก็เปลี่ยน......
  
  
  - แอบเช็ดเมียเพื่อน
  
  - ฆ่าแม่ สส. ฆ่า สจ. ต่างพรรค แม่ สส.โกงเงินประชาชน ตั้ง 2 คน 
  
  - แจกข้าวสารมีหนอน นมบูด ปลากะป๋องเน่าแก่ประชาชน 
  
  - โกงที่เขาแพง และอีกหลายภูเขา 
  
  สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงหรือ เราเสกสรรค์ขึ้นมาพูด 
  
  บอกมาจะรออ่าน  คุณแถยังงัยก็ไม่พ้นจริงป่ะ
  
  ข้อเท็จจริง ถ้าคนไม่โง่ ยังงัยเขาก็อ่านเข้าใจ ไม่เชื่ออะไรไปตามที่เขาสร้างขึ้นมา 
  
  ถ้าคนไทยเชื่ออย่างที่พวกคนสร้างขึ้น ป่านนี้ จะไม่มีชื่อนายกทักษิน ชินวัตร นายกปูยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จริงไหม
  
  แต่คนไทย 15 ล้านคนเขาไม่โง่อย่างพวกคุณงัย จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:00 น. - comment id 38166

  ความคิดเห็นที่ 51 : 
  
  ถามคุณเรื่องเปรตธรรีสงฆ์น่ะ คุณไม่ได้ไปจำขี้ฟันคนอื่นน่ะ  บอกมาสิ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มอะไร 
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พวกจำขี้ฟันพันทมารชั่วทำลายชาติปากคาบโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือน 
  
   แทนคุณฯเก่งฉลาดยอดมนุษย์ ยกมาหน่อยสิ แต่เราเชื่อว่า คุณมั่ว จิงป่ะ คนแก่แล้วมั่วนี่น่าสมเพชว่ะ จิงป่ะ 
  
  โกหกได้แต่พวกโง่ๆด้วยกันจิงป่ะ แต่โกหกรากหญ้า ป 4 บ้านนอกไม่ได้ว่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:04 น. - comment id 38167

  ความคิดเห็นที่ 54 : 
  
  บอกมาสิ ว่าใครเป็นเจ้าของคดี 
  
   แล้วเรื่องที่ดินเนี่ย ผ่านมากี่รัฐบาล บอกมา
  
  ทำไมจึงผ่านมา 10 กว่าปี มันแกล้งกันใช่หรือไม่ 
  
  ทำกันเข้าไปเถอะ  ถึงวันนี้คนไทย ตาสว่างกันทั่วหน้าแล้ว  อาจมีคนโง่บ้างก็เรื่องปกติ จิงไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:08 น. - comment id 38168

  ความคิดเห็นที่ 54 
  
  พรรค ปชป. และคุณรักศาสนา รักชาติ ช่วยไปฟ้องเรื่อง ปรส 8 แสนล้านหน่อยสิ  ฟ้องแม่ สส. โกงเงินประชาชน  ฟ้องน้องชาย สส.ใหญ่โกงเงินธนาคาร 250 ฟ้องเอาที่ดินเขาแพง และอีก 2 ภูเขา ไปฟ้องนหน่อยสิ รึว่า ความรักชาตื ศาสนามันมีขอบเขตจำกัต 
   
  
  รึจะฟ้องเอาเมียไปคืนชาวบ้านเขาด้วยก็ดีนะ
 • เสียงไม่ต้องซื้อคร๊าบบ

  12 ตุลาคม 2555 15:08 น. - comment id 38169

  บ่มให้โง่เข้าไว้
  ปกครองง่ายดี
  ให้ตระกูลเดียวเป็นนายกยันลูกยันหลาน
  อนาจ12ล้านเสียงเป็นเสียงแท้ๆไม่มีเงินยัดนะเท่าไหร่กัน อพิโถ่อพิถังกาละมังแตก 555
  เห็นรากหญ้าลางานกลับบ้านไปรับเงินเลือกตั้งทุกที
  สงสัยไม่ได้แหกตาเห็นสิท่า
  
  บอดบื้อบ้าสะกดจิตตัวเองต่อไป 
  อย่าลืมเอาควายไปจำนำแลกรถเบ้นซ์มาด้วยนะ 555
  
  27.gif27.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:14 น. - comment id 38170

  ธ่อ อุส่าห์รอ  จะอ่าน ผิดหวังเลยเรา
  
  สรุปแล้ว ท่านนายกทักษิน ชินวัตรผิด
  
  - กระสอบทรายอุดท่อ
  
  - จำนำข้าวชาวนาได้ประโยชน์
  
  - 30 บาทรักษาทุกโรค
  
  - รถคันแรกลดภาษี
  
  - เงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี หมื่นห้า
  
  - ค่าจ้าง 300 บาท
  
  - สร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
  
  - ข้าราชการทำงานไว วันสะตอปเซอร์วิซ
  
  - สินค้าโอทอป
  
  - กองทุนหมู่บ้าน
  
  -ทักษินบินไปบินมาทั่วโลก
  
  - ทักษินเอาน้องสาวมาเป็นนายก
  
  - ทักษินตั้งรับบาล
  
  - คนไทยรักทักษิน
  
  - คนตายกลางเมืองหลวง 98 ศพ บาดเจ็บพิการ 2 พันคน
  
  - ทักษิน ปราบปรามยาเสพติ ผู้มีอิทะพล หวยเถื่อน
  
  - ทักษินเอาจริงเอาจังกับปัญหาภาคใต้
  
  
  โอยยยย  คนอะไรวะเลวชิกหายเลย อย่ากระนั้นเลย ขอให้มันเสียสละดีกว่าเลิกเล่นการเมืองไปเลย และยึดเงินของมันด้วย
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  อยากขำเป็นภาษาเชมร ว่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:17 น. - comment id 38171

  ความคิดเห็นที่ 59 : 
  
  อุส่าห์มาอวดโง่นะ ปากคาบโกเต็กซ์มาด้วยสินะจึงโง่ได้ขนาดนี้ จิงป่ะ 
  
   ไม่โง่คิดไม่ได้ขนาดนี้แน่
  
  ที่นายกปูชนะเลือกตั้ง ใครเป็นรัฐบาลครับ
  
  มันซื้อเต็มที่แล้ว แต่ ประชาชน 15 ล้านเขาไม่เอาด้วย เขาเกลียดฆาตกรชั่ว 98 ศพ จิงปะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:25 น. - comment id 38172

  ข่าวดีป้าปูแดงรับรางวัลผู้นำภัยพิบัติดีเด่นจากun
  
  ต้าย ตาย อกอีแป้นจะแตก จะสุ้นายกเงาอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรับตุ๊กตาทอง จากข้าราชการทำเนีบยบได้เหรอ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:46 น. - comment id 38173

  คดีรถชนคนตาย ตัวอย่างที่แทนคุณฯยกมาเท่ๆ ถามหน่อยสิ
  
  มันเหมือนกับตัวอย่างที่ครู จ.ปทุมฯ ไปด่าผิดคน คุณดารุณี กฤตบูยยาลัย ที่ห้างพารากอนแล้ว พันทมิตร และบลูสกาย แจกเสื้อ รักพ่อแล้วยกโขยงกันออกไปทุบตีเสื้อแดง ดดยที่ครูคนนั้นเขาไม่ได้ร้องขอจากพันทมิตรและชาวบลูสกายเลยหรือเปล่า 
  
  เหมือนกันไหม  เห็นชาติบ้านเมืองเขาสงบแล้วพวกคุณมันอดไม่ไหวใช่ไหม เหมือนกันไหมล่ะ 
  
  บอกมาสิ จะรออ่าน
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:50 น. - comment id 38174

  ประโยคที่ว่า " ใครโกงเงินแผ่นดินให้ครอบครัวมันฉิบหาย " ชิมิ ปชป. สะุ้ดุ้งกันเป็นแถว ไหมเนี่ย ผมยังขำเลยชั่งกล้าแช่ง กระทบชิ่งไป เพื่อนรวมพรรค อีก 555
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:54 น. - comment id 38175

  สนามกอล์ฟ หรือ สนามปลดเปลื้องกรรม......ให้ท่านนายกทักษิน ชินวัตร
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 15:58 น. - comment id 38176

  พวกโจรชั่ว มันกล้าเผาบ้านเพื่อจับหนูตัวเดียว
  
  พวกโจรชั่วสิ้นคิด วันเวลาของพวกมันน่าจะใกล้หมดแล้วนะ
  
  รอไอ้ขันทีเฒ่า ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ สิ้นลมอีกคนนึงก็หมดแล้ว
  
  ถึงเวลาฟ้าสีทองซะที จิงไหม
 • ...

  12 ตุลาคม 2555 16:00 น. - comment id 38177

  63...
  
  โอ ช่างกล้าบิดเบือน
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 16:01 น. - comment id 38178

  เหนาะ ใช้อำนาจ รมช.มหาดไทย ไม่อนุญาติให้วัดธรรมิการามรับโอนที่ดินเกิน 50 ไร่ เป็นครั้งแรกในรอบ 48 ปี .....ท่านเสนาะ เทียนทอง คนเดียวสั่งได้เลยเหรอ บอกมา ขอหลักฐานด้วย
  
  ท่านเสนาะ ใหญ่สุดในรัฐบาล สั่งรัฐบาลซ้ายหันขวาหันได้เลยเหรอ 
  
  ท่านเสนาะ เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลใคร
  
  ตอนนั้น ปชป. ยังไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองเหรอ  ท่านเสนาะจึงทำอะไรได้หมดเลย
  
  
  บอกหน่อยนะ  อ่านแบบโง่ๆก็จะเชื่อแบบที่แทนคุณฯเชื่อนั่นแหละ จิงไหม
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 16:03 น. - comment id 38179

  ความคิดเห็นที่ 67 : 
  
   บิดเบือนยังงัย ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนบอกหน่อย  อย่ามาอวดโง่ๆเลยรำคาญ 
  .
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 16:04 น. - comment id 38180

  ความคิดเห็นที่ 67 : 
  
  เราบิดเบือน งัย ไอ้พวก สส.ชาติชั่ว มันแอบเช็ดเมียเพื่อน จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 16:06 น. - comment id 38181

  ความคิดเห็นที่ 67 : 
  
  เราบิดเบือนนะเนี่ย 
  
  ไอ้มากฆาตกรชั่ว มันสั่งฆ่าคนชาติเดียวกันตายไป 98 ศพ
  
  จิงป่ะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 16:07 น. - comment id 38182

  ความคิดเห็นที่ 67 : 
  
  ไอ้มากฆาตกร 98ศพ หนีทหาร ใช้เอกสารปลอม  เราบิดเบือนนะเออ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 19:47 น. - comment id 38183

  ความคิดเห็นที่ 59 : แทนคุณฯ
  
  ข่าวที่ยกมาเนี่ย เราเดาไม่ผิดหรอก คุณเขียนเองไม่มีทาง คุณไปเอาข่าวบิดเบือนใส่ร้ายคนดีมาจากสือชั่วๆเลวๆ  ๓-๔ ค่าย-
  
  - หมาเนเจ้อร์
  
  - เนชั่ว 
  
  - ตายโพสท์
  
  - แนวตูด
  
  จิงป่ะ ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ
  
  คุณยังอ่านสื่อพวกนี้อีกหรือ  เราไม่เคยให้ราคากับสื่อชั่วๆเลวๆเหล่านี้
  
  คนโง่ๆอ่านเท่านั้นจึงเชื่อพวกมัน จิงป่ะ
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  12 ตุลาคม 2555 19:53 น. - comment id 38185

  แทนคุณฯ
  
  เราต้องรอคำตอบจากนายอีกนานไหม
  
  ได้คุยกับคุณเรารู้สึกมันมีสมอง ฉลาดยังงัยไม่รู้สินะ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 19:57 น. - comment id 38187

  ทำไมพูดงี้ล่ะ จาน กลับจากหน้ามือเป็นหลังตรีนเลยนะ 
  
  ....นายธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่องข้าวนิด้า พบชาวนา ว่า โครงการการรับจำนำข้าวนั้น ยังคงให้การสนับสนุนในการดำเนินการต่อไปของรัฐบาล .....
 • มัจจุราช

  12 ตุลาคม 2555 19:57 น. - comment id 38188

  เอาข้อมูลตัวเลขจริงๆมาให้ดูบอกบิดเบือน หุหุ
  ปิดหูปิดตาต่อไป
  ว่างๆก็ไปตีกอล์ฟอัลไพน์หน่อยนะ
  สะสมบุญอุดหนุนสนามกรรม
  
  
  
  27.gif27.gif
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 19:59 น. - comment id 38190

  คำทำนาย..ที่เริ่มสำแดงผล..!!!! " เชื่อหรือไม่..???
  
  
   คำทำนายที่เคยมีช้านานนัก 
  เริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้ 
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนาย 
  เมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามา 
  ประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้ง 
  น้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่า 
  พวกกาขาวจะบินรี้หนีเข้ามา 
  เป็นประชาจนเต็มพระนคร 
  ชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่าน 
  ชื่อกระฉ่อนร่อนทั่วทุกสิงขร 
  ออกพระนามลือชื่อดั่งทินกร 
  องค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดิน 
  ชาวประชาจะปิติยิ้มสดใส 
  แต่อกไหม้หนอนกินข้างในสิ้น 
  จะมีพวกกาฝากคอยกัดกิน 
  เพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนา 
  จะมีการต่อตีกันกลางเมือง 
  ขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วหล้า 
  คอรัปชั่นจะกัดกร่อนทั้งพารา 
  ประดุจปลวกกินฝานั้นปะไร 
  ข้าราชการตงฉินถูกประนาม 
  สามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้ 
  เกิดวิกฤติผิดเพี้ยนโดยทั่วไป 
  โกลาหลหม่นไหม้ไร้ความดี 
  ประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่ว 
  ถ้วนทุกทั่วจะหมุดขุดรูหนี 
  ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดี 
  เกรงเป็นผีตายตกไปตามกัน 
  พุทธศาสน์จะถูกรุกและล้ำ
  มิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสัญ 
  เกิดวิกฤติธรรมชาติอุบาทว์ครัน 
  พายุลั่นน้ำถล่มดินทลาย 
  แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยาก 
  เกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำระสาย 
  เกิดการปราบจลาจลชนล้มตาย 
  เลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดิน 
  ข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพช 
  ผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้น 
  ทั้งพฤฒาอาจารย์ลือระบิล 
  จะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม 
  ความระทมจะถมทับนับเทวศ 
  ดั่งดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขม 
  คนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทม 
  ส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดัง 
  จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว 
  ควงคฑามุ่งสู่ดาวสร้างความหวัง 
  ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง 
  สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ 
  ศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม 
  หลังฝนคร้ามลั่นครืนจะยืนได้ 
  จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป 
  เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชา 
  คนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้น 
  แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหา 
  ประเทศชาติผ่านวิกฤติด้วยศรัทธา 
  ยามเมื่อฟ้าศรีทองผ่องอำไพ
 • พญายม

  12 ตุลาคม 2555 20:00 น. - comment id 38191

  คห 75
  อ้าว ที่บ้านมีทีวีดูเหรอเนี่ย
  นึกว่านั่งเดาข่าวบนฟ้า 20.gif
  
  ไม่เขียน...ต่อหล่ะว่าจารย์เขาว่าไงถ้าจะดำเนินต่อ เหอ เหอ
  
  27.gif27.gif
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 20:08 น. - comment id 38192

  จะทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหน...นายกฯ รับโล่จาก"ยูเอ็น" ในฐานะผู้นำจัดการมหาอุทกภัยปี′54 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนางมาร์กาเรตา วอห์ลสตรม ผู้แทนพิเศษด้านลดความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในฐานะเป็นผู้นำที่บทบาทแข็งขัน ในการจัดการกับวิกฤติมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 20:10 น. - comment id 38194

  จะทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหน...นายกฯ รับโล่จาก"ยูเอ็น" ในฐานะผู้นำจัดการมหาอุทกภัยปี′54 
  ม่ายจริ๊ง ม่ายจริง หรอกของเก๊แน่ๆ
  
  เพราะทักษิณแอบไปซื้อ ยูเอ็นแล้ว
  
  เพราะยูเอ็นม่ายช่ายพ่อ ทักษิณเลยซื้อได้ คริ คริ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 20:35 น. - comment id 38196

  มาร์คมีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรค ปชป ที่ทำ แฮตทริก ได้หรือไม่   
   
  
  แพ้ไปแล้ว 2 รอบ รอบสามน่าจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก่อนแล้ว
  เสียดายใจจะขาดเลย 
   ท่านว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคปชปในปีนี้ไหมครับ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 20:43 น. - comment id 38198

  อ้าวตายห่า...กลายเป็นสนาม ประจานความชั่วของพวกโง่ๆ ไปแล้วหรือนี่
  
  อ่าน ๒-๓ ครั้ง ก็ยังไม่เห็นกรรมของท่านยงยุทธ ท่านนายกทักษิน ท่านเสนาะ ทุกอย่างคือการกล่าวหาใส่ร้ายกันทางการเมือง
  
  คนมีปัญญาอ่านเขาก็รู้ นอกจากคนโง่เท่านั้นที่อ่านแล้วเชื่ออย่างไร้ปัญญา 
  
  มิน่าล่ะ มหาเถรสมาคม จึงสวดมนต์ให้พรท่านยงยุทธและค้ำประกันว่าท่านไม่ผิด
  
  ผิดเพราะพวกเลวๆใส่ร้ายท่าน จิงไหมแทนคุณฯ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  12 ตุลาคม 2555 20:58 น. - comment id 38199

  ลองฟังนะ แทนคุณฯเผื่อสมองจะพัฒนาขึ้น
  
  http://youtu.be/NFojjD2xNf
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  13 ตุลาคม 2555 08:54 น. - comment id 38202

  สนามกอล์ฟ  สนามกรรม...... หรือ สนามฝังแทนคุณแทนไท
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  13 ตุลาคม 2555 09:28 น. - comment id 38204

  มหาเถรสมาคม วัดบวรฯ พระสงฆ์เถระทั้งหลายครับ ต่อจากนี้ พระคุณท่านอยู่เฉยๆๆนะครับ ท่านจะมีพรรคประชาธิปัตย์คอยปกป้องดูแลคุ้มครองพระคุณท่านและวัดให้เรียบร้อย  ใครโกง ใครชั่ว พรรค ปชป.จัดการให้
  
  แม้พรรคการเมืองไหนจะแอบอ้างทอดผ้าป่าหาเงินเข้าพรรค ก็จัดการให้ครับ
  
  พรรคประชาธิปัตย์บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดในโลกนี้ ไม่โกงที่ภูเขา ไม่โกงปลากะป๋องเน่า นมบูด ข้าวสารมีหนอน ไม่ซื้อสิทธิ์ อดีตหัวหน้าพรรค จนมากๆๆๆทุกวันนี้ยังเช่าบ้านเพื่อนอยู่ มีลูกชายขับรถราคา ๗ ล้าน เป็นพรรคที่สะอาดที่สุดครับ
  
  วัดทั่วไทย  พระสงฆ์ สบายใจได้นะครับ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  13 ตุลาคม 2555 09:44 น. - comment id 38205

  แทนคุณฯ  คุณนี่มันสุดยอดฝีมือของคนค่ายประชาธิปัตย์เลยนะ เราได้รู้อะไรจากคุณเยอะเลย ...ประชาธิปไตยโดยประชาชน ไม่ใช่ของ...ไม่ใช่เพื่อ...นี่ก็อย่างนึง
  
  นี่มาทำให้ผมรู้ว่า รถชนคนตาย หรือคดีความต่างๆๆ ญาติพี่น้องไม่ต้อง ตำรวจจัดการให้เองหมด วันก่อน ยาติไปโดนรถชน แมร่ง ตำรวจมันต้องให้ญาติไปแจ้งความ มันทำผิดชัดๆเลยนี่หว่า แมร่งเดี๋ยวจะไปด่ามันทั้งโรงพัก สุดยอดนะครับแทนคุณฯ ขอบคุณจริงๆๆ
  
  เมื่อไรคุณจะกลับเข้ามาเหรอ  เราขอบคุณนายจริงๆๆ ที่ตอบเราทุกประเด็น เราอ่านชุ่มเลยว่ะ
  
  มีคนแก่อย่างนาย บ้านเมืองไม่เสียหลาย มองเห็นอนาคตชาติเลยนะเออ รากหญ้าเขายังไม่รู้อะไรอีกเยอะมาก  ถ้ารู้มากอย่างนาย เราเชื่อว่า ปชป. ชนะท่วมท้นแน่ๆๆ จิงไหม
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  14 ตุลาคม 2555 01:40 น. - comment id 38209

  แทนคุณแทนไท......ไปงานตามหาชายชุดดำของพรรคประชาธิปัตย์เหรอ ยังงัยกลับมาแล้วก็เข้ามาตอบมาคุยกับเราเด็กบ้านนอกหน่อยก็ดีนะ
  
  เรารอนายอยู่นะ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  14 ตุลาคม 2555 02:08 น. - comment id 38210

  พวกประชาธิปัตย์นี่เขาแปลกๆๆ  เมื่อก่อนตามหาท่านนายกทักษิน  มาตอนนี้ตามหาชายชุดดำ
  
  คดีความมันใกล้ตัวรึงัย
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  14 ตุลาคม 2555 08:25 น. - comment id 38212

  คนไทยถูกไอ้มากฆาตกรฆ่าตายไป ตั้งแต่ปี ๕๒-๕๓ 
  
  ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ๓ ปี ทำไมไม่ตามหาชายชุดดำ ที่เข่นฆ่าคนไทย ๙๘ ศพ 
  
  ปชป. สั่งทหาร ๖ หมื่น อาวุธครบ มาปราบที่ราชประสงค์แคอกวัว
  
  หลังปราบเสร็จ จับชายชุดดำได้กี่คน  ชายชุดดำตายไปกี่คน
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  14 ตุลาคม 2555 11:47 น. - comment id 38214

  ครั้งที่แล้ว ปี ๕๔ สุเทพ - อภิสิทธิ์ ร้องไห้ที่ราชประสงค์ในการปิดปราศัยครั้งสุดท้าย ประชาธิปัตย์แพ้ไป ๒๖๕ กับ ๑๕๖ 
  
  
  สุเทพ ลงทุนร้องไห้เพราะพลเองร่มเกล้า ( ทำไมเพิ่งนึกได้เหรอว่าควรร้องไห้ถึงนายทหารคนนี้) ช่วงที่ผ่านมาร้องไห้รึเปล่า
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  14 ตุลาคม 2555 12:04 น. - comment id 38217

  ถึงเดือนตุลาที่ไร ผมคิดถึง คำกล่าวของ ท่านอภิสิทธิ์ ในปี 2551 ทุกครั้ง   
   
  
  การเมืองในวิถีประชาธิปไตย ไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนถูกทำร้ายจากภาครัฐแล้ว รัฐบาลที่มาจากประชาชน ไม่แสดงความรับผิดชอบ 
   
  ผมไม่นึกไม่ฝันว่า เรามีรัฐที่ได้ทำร้ายประชาชนถึงขั้นเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส 
   
  แล้วเรายังมีรัฐที่พยายามยัดเยียดความผิดกลับไปให้ประชาชนอีก เป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ครับ 
   
  บัดนี้ เขาสูญเสียไปแล้ว นายกฯ ไปยัดเยียดข้อหาใส่เขาอีก พฤติกรรมอย่างนี้ ไม่มีทางนำมาซึ่งความสมานฉันท์ปรองดอง 
   
  มันมีการทำร้ายประชาชน มีการยิงอาวุธใส่ประชาชน ไม่ได้เป็นไปตามที่แถลงก่อนหน้านี้ว่า เป็นการใช้แก้สน้ำตาเท่านั้น 
   
  ประชาชนคนไทยนั้น ไม่ใช่ประชาชนที่รุนแรงครับ แต่เป็นผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงของภาครัฐ 
   
  เป็นคนหรือเปล่า กระทำกับบุคคลถึงขั้นเสียชีวิต แล้วยังยัดเยียดปรักปรำใส่ร้ายเขาอีกว่าเขาพกพาอาวุธ 
   
  พันธมิตรฯ ทำถูกทำผิด รัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ทำผิด ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชน อันนี้คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ 
   
  เราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้ ถ้าการทิ้งตำแหน่งนั้นทำให้บ้านเมืองสงบ แก้ไขปัญหาได้ เราทำทันที 
   
  ผมเห็นอาการท่าน (สมชาย วงศ์สวัสดิ์) ตอนนี้มีแต่ความหวาดกลัว ความหวาดระแวงไปหมดแล้ว ถามท่านว่า ท่านอยู่ไปเพื่ออะไรครับ 
   
  ผมสนใจว่า ต้องมีคนรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนครับ 
   
  ผมอยากจะเห็นว่า รัฐบาลมีบทบาทในการคุ้มครองประชาชนมากกว่านี้ 
   
  ถ้ายุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน ผมก็ไม่ว่านะครับ ก็ดีกว่ารัฐบาลอยู่อย่างนี้ แล้วรัฐบาลพังไปเรื่อยๆ 
   
  การเมืองในวิถีประชาธิปไตย ไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนถูกทำร้ายจากภาครัฐแล้ว รัฐบาลที่มาจากประชาชน ไม่แสดงความรับผิดชอบ 
   
  ทุกประโยค เป็นคำพูดของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
  รวบรวมโดย โลกวันนี้ วันสุข ฉบับที่ 262 วันที่ 5-11 มิถุนายน 2553
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  14 ตุลาคม 2555 16:36 น. - comment id 38219

  อีกแล้วครับ....จับลูกสาว ส.ข.เขตจอมทอง พรรค ปชป.ค้ายาไอซ์
 • พ่อฯ

  15 ตุลาคม 2555 09:48 น. - comment id 38220

  ปรบมือให้เจ้าของบ้านหน่อย
  ที่แจกทั้งปลา และหญ้า ให้ ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา
  41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif
 • กรูพ่อมรึง

  15 ตุลาคม 2555 10:34 น. - comment id 38221

  ความคิดเห็นที่ 93 : 
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขำว่ะ ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ออกมาดิ้น
  
   
   
  แจก หญ้า ให้ พ่อแม่ฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ 
   
   19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อฯ

  15 ตุลาคม 2555 14:35 น. - comment id 38222

  มาให้อาหาร ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา คร้า
  
  หญ้า มาแล้ว ฟายแดงต้น
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูเองพ่อเมิง

  15 ตุลาคม 2555 17:23 น. - comment id 38224

  ความคิดเห็นที่ 95 : 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขำควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์เอาหญ้าแช่ประจำเดือนมาให้พ่อแม่
  
  
   
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน

  15 ตุลาคม 2555 19:27 น. - comment id 38225

  ความคิดเห็นที่ 95 : 
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ถามจริงควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ ที่มรึงมาโชว์โง่ๆๆ อวดชาวบ้านเนี่ย มรึงไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ 
  
  เอ้าเอาหญ้าแช่ประจำเดือนมาให้พ่อแม่มรึงกินซะ
  
  จะได้โง่ทั้งตระกูล
 • กรูเองพ่อเมิง

  16 ตุลาคม 2555 02:46 น. - comment id 38226

  ความคิดเห็นที่ 95 : 
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  รีบมาแดกส้นตรีนกรูเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เอาหญ้าแช่ประจำเดือนมาให้พ่อแม่มรึงกินซะ
  
  
  ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
 • กรูเองพ่อเมิง

  16 ตุลาคม 2555 09:11 น. - comment id 38228

  ความคิดเห็นที่ 95 : 
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  รีบมาแดกส้นตรีนกรูเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เอาหญ้าแช่ประจำเดือนมาให้พ่อแม่มรึงกินซะ
  
  
  ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อฯ

  16 ตุลาคม 2555 10:04 น. - comment id 38229

  มาแจกหญ้าอีกรอบ
  
  เห็นฟายแดง ต้น อธืเทพ ผาทา
  
  ร้องหิวหญ้าเหลือเกิน
  
  มาให้ไว ฟายแดงต้น
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 11:46 น. - comment id 38230

  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  ดีแล้วมาแจกหญ้าให้พ่อแม่มรึงอีกรอบ
  
  เห็นฟายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์  แดกหญ้าแช่โกเต็กซ์ ร้องหิวหญ้าเหลือเกิน
  
  มรึงจะมาตอนกี่โมง กรูจะรอ เอาส้นตรีนกรูให้มรึงและพ่อแม่มรึงแดกงัย
  
   ตรีนกรูเหม็นหน่อยนะ มรึงและพ่อแม่มรึงทนแดกไปละกันนะ 
  
  
  หวังว่ากรูจะพบมรึงนะ
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูเองพ่อมรึง

  16 ตุลาคม 2555 12:09 น. - comment id 38231

  ความคิดเห็นที่ 100 : 
  
  ดีแล้วมาแจกหญ้าให้พ่อแม่มรึงอีกรอบ
  
  
  กรูรอมรึงมาเลียตรีนกรูนะเว่ย ไอ้ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์ 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อ

  16 ตุลาคม 2555 14:18 น. - comment id 38232

  ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา
  หิวหญ้าเมื่อไหร่ บอกพ่อนะคร้า
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 14:26 น. - comment id 38233

  คห 103 เฮ้ย ไอ้ควายเหลือง อย่าเพิ่งไป เอาปากมาคาบโกเต็กซ์ไปด้วย
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 14:28 น. - comment id 38234

  ความคิดเห็นที่ 103 
  
  มาเลียส้นตรีนเน่าๆของพ่อด้วยมาม๊ะ 
  
  ไอ้ควายเหลือง 19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 14:29 น. - comment id 38235

  ความคิดเห็นที่ 103 
  
  แค่ 8 นาทีเอง  มรึงกลัวกรู ขนาดรีบหนีไปซุกที่ห้าเลยเหรอ
  
  ไอ้ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
 • พ่อฯ

  16 ตุลาคม 2555 14:54 น. - comment id 38236

  แสดงว่า หิวหญ้ามาก
  มาเร็วมารับหญ้าจากพ่อ
  ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา มาให้ไวๆๆ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 15:03 น. - comment id 38237

  ความคิดเห็นที่ 107
  
  แสดงว่าควายเหลือง ปากยังคาบโกเต็กซ์
  
  มาม๊ะมาเลียตรีนพ่อมาม๊ะ19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 15:04 น. - comment id 38238

  ความคิดเห็นที่ 107
  
  อย่าเพิ่งหนีสิเว่ย
  
  มาเลียตรีนพ่อก่อน มาม๊ะ ตรีนพ่อกำลังเน่าเลย
  
  
  เอาโกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนไปอันนึง 19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  มาอวดโง่ๆๆบ่อยๆนะ
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  16 ตุลาคม 2555 15:06 น. - comment id 38239

  ความคิดเห็นที่ 107
  
  ดีแล้วไม่มหนี
  
  เลียตรีนพ่อ เจ้าจะหายโง่  แต่ต้องคาบโกเต็กซ์ไว้
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อ

  16 ตุลาคม 2555 16:30 น. - comment id 38240

  มีหญ้ามาแจก
  เฉพาะ ฟายแดง ต้นอธิเทพ ผาทา
  จ้า
  จะได้หายโง่มั่ง นะคร้า
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  16 ตุลาคม 2555 17:44 น. - comment id 38241

  ความคิดเห็นที่ 111 :
  
  
   เสียดายกรูออกมาขี้เลยไม่ทันพบมรึงไอ้ควายเหลือง ปากยังคาบโกเต็กซ์ โกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือน
   
  
  เสียดายจริงๆๆ ไม่คิดรอเจอกรูบ้างเร้อะ
  
  มาแจกหญ้าให้พ่อแม่มรึงน่ะดีแระ
  
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 08:54 น. - comment id 38242

  ความคิดเห็นที่ 111 :
  
  มัวแต่ซุกหัวในรูตูดไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ 
  
  ยังไม่รีบออกมาเลียตรีนพ่ออีกเร้อะไอ้ควายเหลือง ปากยังคาบโกเต็กซ์
 • พ่อ

  17 ตุลาคม 2555 11:29 น. - comment id 38243

  มาแล้ว ฟายแดง ต้น อธิเทพ ผาทา ลูกพ่อ
  
  พ่อ มีหญ้ามาฝาก ฟายแดง ต้น อธิเทพ โดยเฉพาะ
  
  มาให้ไว
  20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 13:24 น. - comment id 38244

  ความคิดเห็นที่ 114 
  
  ไม่อยากเจอกรูเหรอ ไอ้ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  มาม๊ะ มาเลียตรีนพ่อมะ 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 13:25 น. - comment id 38245

  ความคิดเห็นที่ 114 
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงแล้ว
  
  ก็มาเลียตรีนกรูนี่  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 13:27 น. - comment id 38246

  ความคิดเห็นที่ 114 
  
  พวกประชาธิเปรตเช้ดเมียเพื่อน
  
  พวกพันทมารชั่วทำลายชา 
  
  พวกเหล่านี้เป็นพวกควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  เป็นพวกโง่ๆๆจิงป่ะ 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อ

  17 ตุลาคม 2555 13:46 น. - comment id 38247

  ยังไม่อิ่มหญ้าที่ให้เหรอ ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา
  
  หิวหญ้า ก็ร้องๆๆดังหน่อย นะ ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทาเอ๋ย
  20.gif20.gif20.gif20.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 13:56 น. - comment id 38248

  ความคิดเห็นที่ 118 
  
  รอเลียตรีนพ่อเหรอ 
  
  ไอ้ควายเหลืองปากคาบดกเต็กซ์
  
  มาม๊ะ19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 13:58 น. - comment id 38249

  ความคิดเห็นที่ 118 
  
  รอเลียตรีนพ่อเหรอ 
  
  ไอ้ควายเหลืองปากคาบดกเต็กซ์
  
  มาม๊ะ19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  เอาหญ้าให้พ่อแม่มรึงแล้วสิ
 • พ่อ

  17 ตุลาคม 2555 14:18 น. - comment id 38250

  เอ้า อ้าปากกว้างๆๆ ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา
  พ่อจะป้อนหญ้าให้ หนึ่งกำ
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:26 น. - comment id 38251

  ความคิดเห็นที่ 121 
  
  มรึงอ้าปากกว้าง อมส้นตรีนกรูเหรอ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ไอ้ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:28 น. - comment id 38252

  ความคิดเห็นที่ 121 
  
  มาเลียส้นตรีนกรูมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:31 น. - comment id 38253

  ความคิดเห็นที่ 1-2 
  
  มาเลียส้นตรีนกรูมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  เอาหญ้ามาให้พ่อแม่มรึงแดกเหรอ
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ดีๆๆๆๆๆ
 • พ่อฯ

  17 ตุลาคม 2555 14:38 น. - comment id 38254

  หิวหญ้าหรือยัง ฟายแดงต้น อธิเทพ (วิโรจน์) ผาทา
  
  ร้องดังๆ หน่อย จะได้ป้อนหญ้า
  19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:43 น. - comment id 38255

  ความคิดเห็นที่ 125
  
  มาเลียส้นตรีนกรูมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:44 น. - comment id 38256

  ความคิดเห็นที่ 125
  
  มาเลียส้นตรีนกรูมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • พ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  17 ตุลาคม 2555 14:54 น. - comment id 38257

  ฟายแดงต้น ทำไมเปลี่ยนชื่อจากวิโรจน์ เป็นอธิเทพ ไม่กระดากบ้างหรือ
  
  หิวหญ้า บอกพ่อนะ ฟายแดงต้น
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึง

  17 ตุลาคม 2555 14:58 น. - comment id 38258

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  มาเลียส้นตรีนกรูมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ประชาทิเปรต เช็ดเมียเพื่อน

  17 ตุลาคม 2555 14:59 น. - comment id 38259

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึง

  17 ตุลาคม 2555 15:01 น. - comment id 38260

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  ยังช้าอีก ไอ้ควายเหลืองนี่ 
  
  รีบออกมามาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึง

  17 ตุลาคม 2555 15:02 น. - comment id 38261

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  17 ตุลาคม 2555 15:03 น. - comment id 38262

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  17 ตุลาคม 2555 15:13 น. - comment id 38263

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  ลูกเอย มาหาพ่อเลี้ยงคนที่สี่ของแม่มรึงหน่อย มาเลียส้นตรีนด่วนๆๆ
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  17 ตุลาคม 2555 17:53 น. - comment id 38264

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  ลูกเอย มาหาพ่อเลี้ยงคนที่สี่ของแม่มรึงหน่อย มาเลียส้นตรีนด่วนๆๆ
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  
  
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 09:23 น. - comment id 38265

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  ลูกเอย มาหาพ่อเลี้ยงคนที่สี่ของแม่มรึงหน่อย มาเลียส้นตรีนด่วนๆๆ
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  
  
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
   
  17
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 10:22 น. - comment id 38268

  ความคิดเห็นที่ 128
  
  ลูกเอย มาหาพ่อเลี้ยงคนที่สี่ของแม่มรึงหน่อย มาเลียส้นตรีนด่วนๆๆ
  
  เปลี่ยนชื่อให้แม่มรึงจำกรูไม่ได้งัย อย่าโง่สิไอ้ควายเหลือง 
  
  มาเลียส้นตรีนพ่อมาม๊ะ
  
  
  ไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  
  
  
  เอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
   
  17
 • พ่อเอง

  18 ตุลาคม 2555 11:03 น. - comment id 38275

  แนะ ยังไม่อิ่มหญ้าอีกหรือ ฟายแดงต้น อธิเทพ(วิโจน์) ผาทา
  
  พ่อมีเยอะหญ้า นะ สำหรับฟายแดงต้น 
  20.gif20.gif20.gif20.gif
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 11:06 น. - comment id 38277

  มาเลียตรีนพ่อนะ มาม๊ะ 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ คนโง่ๆ รู้ด้วยรึ
  
   
  มรึงนี่มันไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงเอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 11:09 น. - comment id 38280

  เฮ้ยๆๆๆๆๆๆ มรึงหนีพ่อเลี้ยงคนที่สี่ อย่างกับหมาขี้เรื้อนเลยเหรอ 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ คนโง่ๆ รู้ด้วยรึ
  
   
  มรึงนี่มันไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงเอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 11:15 น. - comment id 38284

  หนีพ่อเหรอ 
  
  ไอ้คีหน้าหน
  
  ไอ้หนวยหนังคา
 • พ่อเลี้ยง คนที่สี่ ของฟายแดงต้น

  18 ตุลาคม 2555 11:24 น. - comment id 38286

  โถ ฟายแดงต้น อธิเทพ ผาทา..
  
  สติแตกซะแล้ว ..มามะ รับหญ้าไปก่อน
  พ่อมีเยอะ
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 15:09 น. - comment id 38292

  เฮ้ยๆๆๆๆๆๆ มรึงหนีพ่อเลี้ยงคนที่สี่ อย่างกับหมาขี้เรื้อนเลยเหรอ 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ คนโง่ๆ รู้ด้วยรึ
  
   
  มรึงนี่มันไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงเอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
   
  เฮ้ยๆๆๆๆๆๆ มรึงหนีพ่อเลี้ยงคนที่สี่ อย่างกับหมาขี้เรื้อนเลยเหรอ 
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ คนโง่ๆ รู้ด้วยรึ
  
   
  มรึงนี่มันไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงเอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
  หนีพ่อทำไม
  
  ไอ้คีหน้าหนังหน
  
  ไอ้หนวย หนังค่า 
   
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 19:54 น. - comment id 38296

  ความคิดเห็นที่ 21
  
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำว่ะ คนโง่ๆ รู้ด้วยรึ
  
  
  มรึงนี่มันไอ้ควายเหลือง ปากคาบโกเต็กซ์
  
  มรึงเอาหญ้าแช่โกเต็กซ์ให้พ่อแม่มรึงกินแล้วสิ 
  
  หนีพ่อทำไม
  
  ไอ้คีหน้าหนังหน
  
  ไอ้หนวย หนังค่า 
  
  มา อวยคม ของพ่อ มาม๊ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • แม่ฟายต้น

  18 ตุลาคม 2555 20:51 น. - comment id 38297

  แม่เอาหญ้าผสมไอโอดีนมาฝาก 14.gifกินเยอะๆนะลูกนะ
 • กรูพ่อกรูพ่อเลี้ยงคนที่สี่ ของแม่มรึ ง

  18 ตุลาคม 2555 21:17 น. - comment id 38298

  ความคิดเห็นที่ 145
  
  เป็นผู้หญิงอีกแระ
  
  อีแตหลอเอ้ย
  
  ควายเหลืองปากคาบโกเต็กซ์
  
  
  เป็นผู้ชายต้องอวยคมเหรอ ไอ้ขี้เรื้อน
 • แทนคุณแทนไท ตัวจริง

  29 ตุลาคม 2555 09:29 น. - comment id 38347

  "โจรนั่งธรรมาสน์ นักปราชญ์พนมมือ"
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้ ถนัดโกง

  29 ตุลาคม 2555 19:48 น. - comment id 38359

  ความคิดเห็นที่ 147 : 
  
  
   แทนคุณแทนไท ตัวจริง 
  
  "โจรนั่งธรรมาสน์ นักปราชญ์พนมมือ" 
  
  คุณด่าไอ้พรรคชั่วประชาธิเปรต แอบเช็ดเมียเพื่อน เหรอ
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>