5 ตุลาคม 2555 15:26 น.

ทุจริต

ปติ ตันขุนทด

ทุจริตคิดแต่ได้     เงินทอง
ศีลไม่คิดจักครอง  ห่มไว้
ตายเป็นย่อมมัวหมอง   คนแช่ง
เพราะนั่นบาปทำให้      ต่ำช้าเสียวงศ์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด