16 มิถุนายน 2557 12:26 น.

ประวัติวัดพระธาตุจอมกิตติ

ปติ ตันขุนทด

 
           เชียงแสน    จังหวัดเชียงราย   ที่ตั้งวัดพระธาตุจอมกิตติ  มีอายุยาวนานนับพันปี  ร่วมสมัยกับอาณาจักรอื่น  ๘  อาณาจักร  กล่าวคือ
           น่านเจ้า ๑  สุวรรณโคมคำ  ๑  โยนก  ๑   ขอม  ๑  ล้านนา  ๑  พม่า  ๑  อยุธยา  ๑  และปัจจุปันคือไทยรัตตโกสินทร์  ๑
          บรรพบุรุษคนเชียงแสนอพยพมาจากสิบสองพันนา  มณฑลยูนนานเป็นเผ่าลื้อ  และบางส่นมาจากเชียงตุง  รัฐฉาน  เป็นเผ่าไทยใหญ่
         วัดพระธาตุจอมกิตติ  เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช  เมื่อพุทธศตวรรษที่  ๙  ในสมัยนั้นมีวัดอยู่ในเชียงแสน  ๑๔๑  วัด  อยู่ในกำแพงเมือง  ๗๕  วัด  นอกกำแพงเมือง  ๖๖  วัด  วัดพระธาตุจอมกิตติเป็นวัดอยู่นอกกำแพงเมือง    ตัวพระธาตุจอมกิตติได้บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า  ๒๕ องค์  เป็นพระเกศาธาตุ  ๑  องค์  พระนลาฏธาตุ  ๑๑  องค์  พระอุระธาตุ  ๘  องค์  และพระรากขวัญธาตุอีก  ๕  องค์
***ประวิทย์  ตันตลานุกุล   ตำนานวัดพระธาตุจอมกิตติ   เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์   เชียงใหม่  ๒๕๕๖
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด