12 มกราคม 2553 14:29 น.

จากใจ....คนพายเรือ

อ.วรศิลป์

ศิษย์ข้า
บัดนี้....ถึงเวลากล่าวคำอำลา
บัดนี้....ถึงเวลาที่ต่างคนจำต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
บัดนี้....ถึงเวลาสิ้นสุดภาระหน้าที่ของเรือจ้างลำนี้แล้ว 
      ได้เวลาส่งพวกเธอขึ้นฝั่งแล้ว

ขอบใจพวกเธอทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางมาด้วยกัน
ตลอดระยะเวลายาวนาน
อดที่จะกังวลและห่วงใยไม่ได้กับพวกเธอบางคน
ด้วยไม่รู้ว่าภายภาคหน้า...จะลงเอยเช่นไร
แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหวัง....มีหวังในความก้าวหน้า
และความสำเร็จของทุก ๆ คน

จงอย่าลืมว่า " พวกเธอคือศิษย์................"
พวกเธอทุกคนคือความหวังของพ่อแม่ ของสถาบัน และ ของสังคม
ดังนั้น จงตั้งมั่นอยู่ในความดีเสมอเป็นนิจ
จงประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ขยันหมั่นเพียร
ซือสัตย์  มัธยัสถ์ และ รักความก้าวหน้า
จงเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา
รู้จักรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
อีกทั้งทำให้เจริญงอกงามตามกำลังความสามารถ

จงรู้จักบังคับตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและความพอดี
จงเลือกคบเพื่อนอย่างฉลาด
จงระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
จงเป็นคนกล้ายอมรับความจริง กล้าที่จะทำความดี
ตลอดจนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกที่ควร
จงเป็นคนใฝ่รู้และพยายามแสวงหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ
จงเป็นคนมีเหตุผล และ รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา

จงฉลาดรอบคอบในทุกกรณีของชีวิต
จะตระหนักในคุณค่าของวันเวลาและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
จงเป็นคนมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันและเสียสละตามกาลอันควร
จงระมัดระวังกิริยามารยาทและการพูดจา
รู้แม้กระทั่งการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาละเทศะและฐานะ
จงเป็นศิษย์ที่เคารพเชื่อฟังและให้เกียรติครูอาจารย์
จงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่..ด้วยการเคารพเชื่อฟัง
และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดี
จงมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

จงรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่างกันไว้ตราบนานเท่านาน
จงสามัคคีปรองดองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามกำลังความสามารถ
มีความเข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และ เป็นกำลังใจให้กันและกัน
จงรู้จักวางเป้าหมายให้กับชีวิต และ พยายามเดินไปให้ถึง
และที่สุด จงเป็นคนเข้มแข็ง อดทน อ่อนโยน และ สุภาพ

ขอพุทธบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ดลบันดาลให้พวกเธอประสบแต่ความสุขความเจริญจนชั่วชีวิต
ให้แคล้วคลาดและผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตการศึกษา
และประสบความสำเร็จอย่างที่คิดฝัน....สักวันหนึ่ง

ด้วยรักและห่วงใย
คนพายเรือ


(หมายเหตุ ทั้งหมดนี้เป็นการส่งต่อข้อความที่เคยบันทึกให้ศิษย์
         เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใคร ๆ อีกบางคน....ก็เท่านั้น)				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์