เกี่ยวกับ...ความรู้สึก

ละอองน้ำ

ไอเย็นบาง...ของลมหนาว
แทรกผ่านแดดอุ่นๆ...มาเยือน
ม่านปลิว...ทักทายสายลมและโมบาย
ฉันเดินออกไปรับลมเช่นเคย
แว่บหนึ่งของความรู้สึก
...ผ่านเข้ามา...
............................
ความรู้สึกของใครต่อใคร
อาจล่องลอยอยู่ในอากาศ
ความรู้สึกที่...บางครั้ง
ตลอดสิบกว่าชั่วโมงของการลืมตา
คือ...การไม่รู้
และเพียงชั่วขณะของการหลับ
หรือปลอดความคิด
คือ...การรับ
ความรู้สึก...
ที่ไม่ได้เกิดโดยการทำให้ใครต่อใครรู้สึก
ความรู้สึก...
ที่ไม่ได้ตระหนัก
ซึ่ง...
อาจแอบเดินทางไปไหนต่อไหน
ยามเผลอ...
และบังเอิญ
...ไปถึงผู้รับ
ขณะหนึ่ง
ฉันเคยรู้สึกถึงความรัก
...ที่ไม่มีคนรัก...
และนั่น
พลอยสร้างคำถามให้คนรอบข้าง
มีคนหนึ่งพูดว่า
จะใคร...หรืออะไรก็ตามที
ถ้ารู้สึกรัก...ก็รักไปเถอะ
การเดินฝ่าคนหมู่มาก
อาจไม่ทำให้รู้สึกอะไร
เพราะบางความรู้สึก
ไม่เกี่ยวกับมีหรือไม่มีที่ตาเห็น
แต่...
เกี่ยวกับการมีหรือไม่มี
...ในความรู้สึกนั้น...
...ความรู้สึกของใครต่อใคร
อาจล่องลอยอยู่ในอากาศ...
...ความรู้สึกของฉัน...
...ก็เช่นเดียวกัน...				
comments powered by Disqus
 • แม่มดน้อยค่ะ. . .

  29 พฤศจิกายน 2546 16:53 น. - comment id 70334

  ห ง่ า .  .  .
  ถ้ า มั น เ ป็ น ค ว า ม รู้ สึ ก
  
  ไ ม่ แ ป ล ก ห ร อ ก น ะ ค่ ะ
  ที่ จ ะ ล่ อ ง ล อ ย
  
  เ พ ร า ะ ค ว า ม รู้ สึ ก  คื อ  ค ว า ม รู้ สึ ก
  เ ร า จ า จั บ ม า ใ ส่ ก ล่ อ ง ไ ว้ ก็ ไ ม่ ไ ด้
  
  ป ล่ อ ย ค ว า ม รู้ สึ ก ล่ อ ง ล อ ย ไ ป .  . .
  เ พ ร า ะ เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม รู้ สึ ก .  .  . อ ธิ บ า ย ไ ม่ ไ ด้
  
  เ ห อ ๆ  เ พิ่ ง เ จ อ ม า ส ด ๆ  ร้ อ น ๆ  ค๊ า า า
  
  กั บ คำ ถ า ที่ ว่ า  ทำ ไ ม ถึ ง รั ก เ ค้ า .  . .
  แ ง ~ ~ แ ง  มั น ต อ บ ไ ม่ ไ ด้ อ่ า .  .  .ึิ
  คิ ด ๆ ๆ ๆ 
  คิ ด เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ไ ม่ อ อ ก 
  
  อ๋ อ  ค ว า ม รู้ สึ ก นี่ เ อ ง .  .  .
  ค ว า ม รั ก เ ป็ น ค ว า ม รู้ สึ ก
  ค ว า ม รั ก ไ ม่ ใ ช่ เ ห ตุ ผ ล 
  
  เ ล ย ใ ห้ คำ ต อ บ ไ ม่ ไ ด้ .  .  .
  
   ช อ บ น ะ ค่ ะ .  .  . เ ขี ย น ดี ค่ ะ
  ช อ บ ต ร ง ที่ บ อ ก ว่ า
   
   ม่ า น ป ลิ ว . . . ทั ก ท า ย ส า ย ล ม แ ล ะ โ ม บ า ย
  
  อ่ า น แ ล้ ว เ ห มื อ น ก ะ ลั ง ยื น รั บ ล ม อ ยู่ เ ล ย ค่ ะ
  
        =^___________^=
  
  
 • ละอองน้ำ

  29 พฤศจิกายน 2546 17:55 น. - comment id 70335

  ทักทายกันเป็นคนแรกเลยนะแม่มดน้อย
  
  : )
  
  
 • ไข่เจียว

  30 พฤศจิกายน 2546 13:16 น. - comment id 70344

  ในบรรดาบทความทั้งหมดของที่นี่ 
  ไข่เจียวยกให้พี่ละอองน้ำเป็นที่หนึ่งนะคะ ... 
  ... จริง ๆ ค่ะ ... รับรู้ได้ในความรู้สึก ...
 • ละอองน้ำ

  1 ธันวาคม 2546 20:46 น. - comment id 70363

  ขอบคุณนะไข่เจียว
  (กำลังหิวข้าวเลย)

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>