31 พฤษภาคม 2549 14:29 น.

เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล า

namsaiใ บ ไ ม้ ข อ ง วั น ว า น เ ด็ ด ก้ า น ลา
ท่วง ทำ นอง ล่ำ ค่า จบ ลง สิ้น
ต้อง ละ ทิ้ง กิ่ง ก้าน ผ่าน ลง ดิน
กลับ คืน ถิ่น เป็น เถ้า ฝัง เฝ้า รัง

				
23 มีนาคม 2549 10:21 น.

ห่วงจัง..หายไปไหน

namsai

 

.........................................///////////////

ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ใ ก ล้ ลั บ ล า ป ล า ย ฟ้ า โ พ้ น

ร า ต รี ห ม่ น คื บ ค ล า น ผ่ า น ช้า ช้ า

ค ง เ ฝ้ า ค อ ย ช ะ เ ง้ อ ค อ ร อ เ ธ อ ม า

ทุ ก เ ว ล า ผ่ า น ไ ป ใ จ ไ ม่ ดี 

เ มื่ อ ด ว ง ด า ว พ ร า ว พ ร า ย ฉา ย โ ชน แ ส ง

ใ จ อ่ อ น แ ร ง โ ร ย ร า ฟ้ า ข ยี้

ค ว า ม ห ม่ น ห ม อ ง ค ร อ ง หั ว ใ จ ไ ร้ ป ร า นี

คื น ค่ำ นี้ ม อ ง ด ว ง ด า ว เ ห ง า ถึ ง ใ จ

 ค่ำ คื น นี้ แ ม้ ไ ม่ อ า จ ไ ด้ พ บ กั น

แ ต่ ใ ห้ รู้ ..ว่ า ฉั น..ไ ม่ ไ ป ไ ห น

ยั ง รั ก เ ธ อ เ ฝ้ า ห ว ง เ ฝ้ า ห่ ว ง ใ ย

อ ยู่ ต ร ง ไ ห น ส่ ง หั ว ใ จ ไ ป ป ล อ บ โ ย น

................................................//////////////
				
21 ธันวาคม 2548 16:38 น.

ชั ย ช น ะ

namsai


๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ชัยชนะ..จะเป็นใคร..ก็ใฝ่หา
ปรารถนา..เป็นหนึ่ง..อย่างที่หมาย
ชนะทุกคน..ทุกเรื่อง..ทุกที่ได้
ทุกครั้ง..และตลอดไป..ไม่เคยแพ้..

ถึงชนะ..คนอื่น..อีกหมื่นล้าน
จะภูมิใจ..ได้นาน..คงไม่แน่
ทุกสิ่งใน..โลกนี้..มีผันแปร
จะเที่ยงแท้..คงที่..ไม่มีเลย

ชนะใจ..ตนได้..นั้นประเสริฐ
ใจพริ้งเพริด..ผ่องผุด..หยุดนิ่งเฉย
ไม่ร้อนรุ่ม..รนราน..ผลาญใจเอย
หยุดนิ่งเฉย..ตรงกลาง..ทางมรรคา

มัชฌิมา ปฏิปทา ทางสายนี้
เป็นต้นทาง..ที่ใจ..ควรใฝ่หา
สมาธิ..นำก่อเกิด..ดวงปัญญา
อีกนำพา..ดวงใจ..ใกล้นิพพาน..

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

..
..

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒


อย่าดูหมิ่นธรรม แม้เป็นเพียงบทสั้นๆ

อย่าดูหมิ่นผู้แสดงธรรม ว่าอ่อนวัย

ธรรมทุกบท ล้วนเป็นประตูอมตะ

สู่มรรคผลนิพพาน 

กระจกธรรมทุกบานรอการส่องจากท่านอยู่เสมอ..


๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗
๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

..
..


				
15 ธันวาคม 2548 12:30 น.

ไ ม่ น่ า โ ก ร ธ

namsaiมีเรื่องใดน่าโกรธอย่าโทษใคร 
  โทษที่ใจเราผิดไม่คิดยั้ง
    พยาบาทโกรธแค้นและชิงชัง
     ในใจสั่งสมไฟไร้ปัญญา

ไม่พึงใจพอใจใครก็มี
  ความไม่ดีต่างย่อมรู้คู่กันหนา
   โลภ โกรธ หลง มีกิเลสธรรมดา
     แต่อย่าให้..เดินหน้า..นำพาไป

อภัยได้..อภัย..ให้เขานะ
  เลิกลดละฝึกให้เป็นนิสัย
   อย่าเอาโกรธนำหน้าจะมีภัย
     จองเวรไปไม่มีสุขทุกข์ใจฟรี..

เราก็้ร้อนเขาก็ร้อนทั้งสองฝ่าย
  โมโหร้ายเหมือนไฟลามไล่ที่
   ถอยก่อนได้ยอมก่อนเถอะคนดี
     ใจเย็นมีค่อยกลับปรับเข้าใจ

เพราะหนึ่งครั้ง..ที่เรา..ให้อภัย
  คือปลดไฟ..หนึ่งกอง..ออกไปได้..
   ไฟโกรธเกลียดเผาผลาญสุมทรวงใจ
     ฉ่ำเย็นได้ด้วยกระแสเมตตาธรรม..

ใจที่เคยร้อนรุ่มกระวนกระวาย
  ดับสลายคลายเป็นน้ำเย็นฉ่ำ
   ดวงใจที่มืดมิดสนิทดำ
     ไม่ได้นำสุขก่อต่อตนเลย..

				
13 ธันวาคม 2548 13:01 น.

กว่าจะได้กาย..

namsaiกว่าจะได้กายมนุษย์นั้นยากยิ่ง
  ต้องสั่งสมบุญทุกสิ่งไว้มากหลาย
   อยู่ในขั้นบุญเต็มที่จึงได้กาย
     มนุษย์ไว้..สร้างความดี..นี้ต่อไป

หากหลงใหลในโลกนี้มิเคยรู้
  มีชีวิตทุกวันอยู่เพื่อสิ่งไหน
   เกิดมาแล้วหรือรอแค่วันตาย
     อย่างเข้าใจ..ว่าเป็น..เรื่องเวรกรรม

จึงไม่เร่งขวนขวายใฝ่ค้นหา
  ตนเกิดมามีหน้าที่ใดให้ทำ
   ถ้าห่างไกลไม่ศึกษาพุทธรรม
     จะรู้คำ..ตอบใดได้..คงไม่มี

ความไม่รู้นั้นคืออันตราย
  เกิดพลาดไปทำผิดยากหลีกหนี
   การกระทำอันใดไม่ใช่ฟรี
     ผลกรรมหนี้จะย้อนกลับชำระความ

ชั่วหรือดีเพียงนิดล้วนมีผล
  ดวงกมลจดบันทึกทุกโมงยาม
   เป็นแผนผังสำเร็จไว้คอยตาม
     ชำระความเกาะติดประชิดถี่

จงรู้เถิดตนเกิดมาสร้างบุญ
  ไว้เกื้อหนุนชำระใจใสเต็มที่
   ทาน ศีล ภาวนา และบารมี
     ปราบกิเลสในตัวนี้ให้มลาย 

จ ะ กี่ ภ พ กี่ ช า ติ ที่ ไ ด้ เ กิ ด
สัตว์ประเสริฐในโลกนี้มีเป้าหมาย
ห วั ง จ ะ ข้ า ม ห้ ว ง โ อ ฆ ะ พ า ต น ไ ป
ข้ามวัฏฏะ..ละกิเลสได้..ไปนิพพาน..

				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟnamsai
Lovings  namsai เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnamsai
Lovings  namsai เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnamsai
Lovings  namsai เลิฟ 0 คน
  namsai
ไม่มีข้อความส่งถึงnamsai