บล็อก

ประเพณีลอยกระทง โดยเมกกะ

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับ วันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ซึ่งอยู่ประมาณเดือน
พฤศจิกายน ประเพณีนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาพระแม่คงคา แต่ในบางที่เชื่อว่าเป็นการ
บูชารอยพระพุทธบาท ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บ้างก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก ใน
ประเทศไทยมีการจัด ประเพณีลอยกระทงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง 
หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 


สำหรับในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสมาคมเรือไทยจัดขบวนเ				
 7073    4    0    
>