11 สิงหาคม 2548 23:53 น.

พระมารดาแห่งธัญญาพิสุทธิ์

tiki

พระมารดาแห่งธัญญาพิสุทธิ์
The mother of Food Safety

    ทรงเป็นแม่แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร
พระเกียรติคุณซร้องสะท้านทั่วโลกหล้า
ใดในแดนแร้นแค้นสุดระอา
พระมารดาแห่งธัญญาพิสุทธิ์..รุดก้าวไป

    ทรงโอบอุ้มทะนุถนอมประชาราษฎร์
มิแคลนขาดภักษาหารทานแผ่ให้
มีน้ำดื่มข้าวกินทุกถิ่นไทย
ผักหญ้าไซร้..เขียวสด..ลดมลพิษ
 
   *-พระแม่*หนุนชาวบ้านสานก่อเกื้อ
ทรงเอื้อเฟื้อ.พระแม่ชาติ*สิริกิติ์*
พระบารมีแผ่พระนามไปทุกทิศ
พระนามสถิตย์..มารดาธัญญ์...อันปลอดภัย


ขอถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสที่ทรงได้รับประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลเกียรติยศอาหารปลอดภัย
 (Food Safety Award) จากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization)


"ฮู"ถวายรางวัลเกียรติยศฟู้ดเชฟตี้เทิดพระเกียรติสมเด็จราชีนี
[ 18:49 น. ]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นำคณะผู้บริหารองค์การอนามัยโลก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพฯ 
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลเกียรติยศอาหารปลอดภัย
 (Food Safety Award) 

ศ.นพ.สุชัย กล่าวว่า รางวัลอาหารปลอดภัย เป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลก
จัดทำขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคลสำคัญของประเทศ ที่เป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน
 และให้การส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระองค์แรกของโลก
ที่ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากทรงมีความห่วงใยพสกนิกรไทยในเรื่องความปลอดภัยของอาหารอย่างมาก
 ทรงเห็นว่าทุกวันนี้มีการนำสารเคมีมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารมากขึ้น 
ทั้งยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหารหรือปรุงอาหาร 
ซึ่งเป็นพิษภัยต่อผู้บริโภคโดยตรง ทรงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งของครัวโลก
 ดูแลตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิตในระดับฟาร์ม การผลิตและแปรรูปอาหารระดับครัวเรือน
จนถึงการส่งออก การนำเข้าอาหาร การจัดจำหน่ายกระจายอาหารไปยังผู้บริโภค
 ซึ่งทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันดำเนินตามพระปณิธานโดยจัดทำ 
"โครงการอาหารปลอดภัย ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ขึ้น 
ข่าวที่มาhttp://www.komchadluek.net/breaking/read.php?lang=th&newsid=74737

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์ในนาม tiki_ทิกิ				
8 สิงหาคม 2548 21:23 น.

ตกตะกอน.นอน.ก้น

tiki

ตกตะกอน.นอน.ก้น
   ๑
  อยู่กับแมวตัวน้อยค่อยค่อยคุ้น..
อยู่ในบุญ..แยกลูกปลาจากท่าอ่าง
แยกชีวิตเกรงใหญ่กินสิ้นชีพวาง
สบายอย่างในบุญคุ้นสุขตน
  ๒
...เย็นชีวิต เย็นจิต..กระแสน้ำ
เย็นเลิศล้ำ..ถ่ายกรอง..ของขุ่นข้น
ตักน้ำเสีย...ขุ่นหมอง..ละอองปน
ตกตะกอน..นอนก้น..บน..ใส..จาง
  ๓
 ..ค่อยค่อยริน..น้ำใส..แยกใส่ขวด
ขุ่นขมวดก้นนั้น.สรรแยกห่าง
แยกน้ำใส..น้ำดี..สีหม่นวาง
ตกตะกอน..นอนค้าง...อย่าปนมา
  ๔
  เปรียบเสมือนจิตใจในยามทุกข์
ชั่วเร้ารุกปนปะประทะหน้า
สงบนิ่งเยือกเย็นเป็นเวลา
ตกตะกอน..ก่อนหนา..อย่ามากวน
  ๕
  ทิ้งน้ำขุ่นนอนก้นอย่าปนจิต
แยกความคิดใส่ดีให้ถี่ถ้วน
หยุดที่ตนร้อนรนหยุดขบวน
เฝ้าสอบสวนทุกข์ผสมระทมทาง
  ๖
  ครั้นแล้วจิต..คิดได้..จึงคลายขุ่น
สิ่งหมกมุ่น.ตรม.หมอง..มองข้ามบ้าง
รอน้ำดี..แยกเสีย.สิ่งระคาง
ตะกอนถ่วง...ทิ้งห่าง ลงล่างตม......
  ๗
  สงบจิตพินิจใสสะอาด
ใสที่สุดผุดผาดปราชญ์ผสม
รอตะกอนทิ้งถ่วงล่วงอารมณ์
กิเลศจมนอนก้นมิปนใจ...

ทิกิ_tikiเขียนไว้
ตกตะกอน.นอน.ก้น				
4 สิงหาคม 2548 12:22 น.

อาลัย...ผีเสื้อปีกงาม...‘น้าต้อม’ กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์

tiki

อาลัย...ผีเสื้อปีกงาม
น้าต้อม กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์
บนเส้นทางสร้างสรรค์ ดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว

ตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา นาม กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์ อาจไม่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก
ทั่วไปดังเช่นศิลปินคนอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเขาคือคนทำงานเบื้องหลังของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งบทเพลง รายการโทรทัศน์ นิตยสาร-หนังสือ ละครหุ่น นับได้ว่าเขาเป็น
ศิลปินที่มีคุณภาพคนหนึ่งของประเทศ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความฝัน
และจินตนาการเพื่อเด็ก ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้จากตัวตนและผลงานที่ผ่านมาของเขา
ในห้วงเวลา ๓๐ ปี
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก
หากย้อนกาลเวลากลับไป รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กที่โด่งดังในอดีต 
ตั้งแต่สโมสรผึ้งน้อย 
บัณฑิตน้อย
 ยิ้มเยอะแยะ 
กระทั่งละครหุ่นเจ้าขุนทองที่กำลังขับขานส่งเสียงเจื้อยแจ้วทุกยามเช้า
 อันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาได้ตะลอนฝันสัญจรเล่นละครหุ่น
ทั่วประเทศญี่ปุ่น  ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากกำลังความคิด ผลิตจากจินตนาการ
ของเขา  สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อเด็กและเยาวชน
สองวัย บทเพลงใสใสเกิดจากหัวใจอันอ่อนโยนเปี่ยมล้นด้วยความฝัน
และจินตนาการ ที่มี
บทเพลงเจ้าผีเสื้อเอย, ลูกหมูใส่รองเท้า, คิดถึงกันบ้างนะ,
 สะพานสายรุ้ง, ปลูกดอกไม้ ฯลฯ 
ยังคงเป็นอัลบั้มบทเพลงเพื่อเด็กที่ดีที่สุดของเมืองไทย และได้ประดับ
อยู่ในหัวใจของคนฟังหลากรุ่นหลายวัย คนหนุ่มสาวผู้เชื่อมั่นในพลัง
แห่งความฝันและจินตนาการในวันนี้ ต่างเติบโตมากับบทเพลงอันงดงาม
ของสองวัย ปูน้อยค่อยเดิน บทเพลงของเด็กหญิงเด็กชาย 
สมาชิกลูกหลานเพื่อนพ้องของสองวัย เป็นอัลบั้มเพลงเด็กที่มีคุณค่าต่อความฝัน
และจินตนาการของเด็กยุคใหม่ สะท้อนหัวใจใสซื่อของเด็กๆ
 มีบทเพลงที่น่ารักอย่าง จักรยาน, ยีราฟคอยาว, รักหนอนน้อย, บ้านของช้าง 
จดหมายถึงพ่อ ฯลฯ ทุกอย่างกำเนิดภายใต้การสร้างสรรค์ 
ควบคุม ดูแลของเขา
สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อคนหนุ่มสาว 
บทเพลงชุด เงา อันเป็นอัลบั้มส่วนตัวชุดแรกของเขา ได้สร้างความเหงา
เศร้าในหัวใจของหนุ่มสาวในยุคสมัยยี่สิบห้าปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเพลง 
ค่ำคืนนี้เงียบเหงา, น้ำค้าง, นางนวล, กลางสายลม ฯลฯ 
และบทเพลงในอัลบั้ม เงา 2 (หมาป่าเฒ่ากลางเมืองใหญ่), เงา 3 (อันดามัน..ยิปซี) 
ซึ่งห่างหายจากเงา 1 (จากไปด้วยใจที่เงียบงัน) ยาวนานร่วม 20 ปี 
กำลังได้รับการกล่าวถึงในแวดวงคนฟังเพลงระดับคุณภาพ

รายการโทรทัศน์ เพื่อเด็กและเยาวชน [๒๕๒๓-๒๕๓๘]
ผลิตรายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓
ผลิตรายการโทรทัศน์ สโมสรผึ้งน้อย สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕
ผลิตรายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗
ผลิตรายการโทรทัศน์ บัณฑิตน้อย สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙
สารคดีโทรทัศน์ [๒๕๒๘]
ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ : สารคดี ชีวิตและงาน พุทธทาสภิกขุ [มูลนิธิเด็ก]
การละคร [๒๕๑๒]
แสดงละครที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะนักแสดงชาวญี่ปุ่น กลุ่มโฮโนะ
ออกแบบฉากละคร [๒๕๓๖-๒๕๓๘]
โครงการสีสันวรรณกรรม เรื่อง สุวรรณสาม, สังข์ทอง ของสำนักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ
ละครเวทีเรื่อง โลกีย์ชน กำกับการแสดง โดย ชลประคัลย์ จันทร์เรือง
ละครเวทีเรื่อง ตุ๊กตาวิเศษ กำกับการแสดงโดย เกียรติ์สุดา ภิรมย์
ละครโทรทัศน์แนวแฟนตาซี เรื่อง เทียนนิรันดร์ กำกับการแสดงโดย 
เกียรติ์สุดา ภิรมย์
ออกแบบเครื่องแต่งกาย [๒๕๓๖]
ละครโทรทัศน์แนวแฟนตาซี เรื่อง เทียนนิรันดร์
ออกแบบตัวละครหุ่น [๒๕๓๕-๒๕๓๘]
ตัวละครหุ่นในโครงการสีสันวรรณกรรม
ตัวละครหุ่นในรายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง
ตัวละครหุ่นในรายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ
ให้เสียงพากษ์ประกอบตัวละครหุ่น [๒๕๓๕-๒๕๓๘]
ละครเวทีในโครงการสีสันวรรณกรรม / รายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง
รายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ / รายการโทรทัศน์ บัณฑิตน้อย
เรียบเรียงดนตรี-เพลงประกอบ [๒๕๓๐-๒๕๔๗
แสง สี เสียง เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ เรื่อง สุโขทัยเมืองธรรม
แสง สี เสียง เทศกาลลอยกระทงเมืองสองแคว เรื่อง คารวะลำน้ำน่าน
โครงการสีสันวรรณกรรม / สารคดี ชีวิตและงาน พุทธทาสภิกขุ
สารคดีโทรทัศน์ ใต้ฟ้าสีฟ้า สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ไตเติ้ลรายการและเพลงประกอบรายการ เจ้าขุนทอง - บัณฑิตน้อย
ไตเติ้ลรายการ บ้านน้อยซอยเก้า
บทเพลงสำหรับใช้ในกิจกรรมกีฬาคนพิการ เฟสปิกเกมส์
บทเพลงสำหรับพิธีเปิดการประชุมเอดส์โลก
บทเพลงประกอบบทกวี ชุด HEART OF INDY กวีอยู่ที่ใจ
อัลบั้มดนตรี [๒๕๒๔-๒๕๔๓]
เพลงเด็ก สองวัย ๑-๒ ร่วมกับ วีระศักดิ์ ขุขันธิน, ระพินทร์ พุฒิชาติ
เพลงชุด ขุนทองขับขาน ๑-๔ ร่วมกับ เกียรติ์สุดา ภิรมย์
เพลงชุด เงาหมายเลข ๑ จากไปด้วยใจที่เงียบงัน [งานส่วนตัว]
เพลงชุด เงาหมายเลข ๒ หมาป่าเฒ่ากลางเมืองใหญ่ [งานส่วนตัว]
เพลงชุด เงาหมายเลข ๓ อันดามันยิปซี [งานส่วนตัว]
โปรดิวเซอร์เพลงเด็กชุด ปูน้อยค่อยเดิน
โปรดิวเซอร์เพลงชุด กะท้อนทรงเครื่อง [อ้อย กะท้อน]
โปรดิวเซอร์เพลงชุด นกกระดาษ [พันทิวา กองทอง]
งานเขียนหนังสือ กำลังเรียบเรียงต้นฉบับ
๑. ครานั้น...ผีเสื้อขยับปีกบางบาง [กาลเก่าก่อนเมื่อครั้งสองวัย]
 ๒. ขยับปีกอีกครั้ง 
๓. หมาป่าเฒ่าเล่าเรื่องราว ตอน เก้าอี้สีหม่นกับเท้าแขนที่หายไป
 ๔. บทกวีสำหรับเด็ก เขาคือใคร 
๕. ยานนั้นชื่อสัญจร
กิจกรรมเพื่อสังคม [ปัจจุบัน]
เสนอแนวคิดโครงการสะพานสายรุ้ง
 [ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ]
โครงการวิจัย มหรสพเชิดชักและละครหุ่นเร่ร่อนเพื่อวัยละอ่อน 
[ทุนทรัพย์ส่วนตัว]
ผู้อำนวยการโครงการรักหวันเลตก ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

....พี่เรืองกิตต์ ส่งข้อมูลมาให้ ขอบคุณครับ......
  
    By: ทิดโส   (203.151.140.114) 4/08/2005 10:32 AM 


...คุณจากไป...อาลัยแก้ว...ผู้แวววับ
สร้างสีสันประดับ..ทุกวัยหวาน
ปวงสวรรค์คงรอรับดวงวิญญาณ
คุณ ....กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์...ของทุกคน...


ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งค่ะ
ทิกิ
http://www.tidso.com/board_1/view.php?id=1808
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
พี่น้องครับ
นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับบุคคลผู้ทำงานศิลปะเพื่อเด็กมาตลอดชีวิต
กิตติพงษ์ ขันธกานต์ (น้าต้อม สองวัย)
ได้จากไปโดยสงบแล้ว
เจ้าภาพตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์
รายละเอียดอื่น ๆ จะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป
ในนามของ เว็บไซต์ทิดโสดอทคอม และพี่น้องทุกท่าน
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
......................................
 
   
   By : ทิดโส   (203.151.140.121) 3/08/2005 09:47 AM				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>