ซึ้งแม่วงก์

tiki

งานงามประหนึ่งแม้น.........วางธรรม
เขาพุ่งเสียดยอดล้ำ...............สบหล้า
ดาวเอยจักเงือนงำ.................สบแจ่ม...จักรเอย
คิดดั่งชีวีข้าฯ.........................หนักแล้วแผ่นดิน..
ทิกิ_tiki
แวะมาอ่านงานคุณ ส.เพลิงงามสบใจเหลือคะ
เห็นชื่อเขาแม่วงก์ อดไม่ได้ต้องเข้าไปเหลือบแล
ตอบบทกวีท่าน ส.เพลิง ไว้ ก็เลยนำมาไว้ที่นี้
 โดย : ทิกิ_tiki   (221.128.113.162) เมื่อ : 29/11/2004 10:57 PM
    มิปลูกสอนลูกไซร้............ตัดสูญ...สิ้นตอ
ชีพเร่ารอยรอนพูน....................ผ่าไม้
เสียงใครเลื่อยกองกูณฑ์..........ทับแท่ง....ทบเอย
ใครเล่ารอลากไว้.....................ต่ำน้ำใต้ธาร....แลนอ
มาเสริมด้วยแม้นจะยาวนานผ่านเลย
ทิกิ_tiki
 เช่นเดียวกับบทนี้ เมื่ออ่านเรื่อง สืบนาคเสถียร ของคุณ ส.เพลิง
ก็จุดประกายตอบให้ไปทันควัน...
  โดย : tiki_ทิกิ   (203.113.35.13) เมื่อ : 26/06/2004 05:10 PM
 
 
ขอบคุณ ทิดโส และ ส.เพลิง
ปราชญ์ผญาอีสาน..
ซึ้งแม่วงก์
ทิกิ_tiki				
comments powered by Disqus
 • tiki 4895 unlogged in

  30 พฤศจิกายน 2547 01:09 น. - comment id 380860

  แวะมาอ่านงานคุณ ส.เพลิงงามสบใจเหลือคะ
  เห็นชื่อเขาแม่วงก์ อดไม่ได้ต้องเข้าไปเหลือบแล
  ตอบบทกวีท่าน ส.เพลิง ไว้ ก็เลยนำมาไว้ที่นี้
  เขียนไว้ที่ ปราชญ์อีสานhttp://www.tidso.com/board_3/view.php?id=498 
  เช่นเดียวกับบทนี้ เมื่ออ่านเรื่อง สืบนาคเสถียร ของคุณ ส.เพลิง
  ก็จุดประกายตอบให้ไปทันควัน
 • ทิกิ_tiki 4895

  30 พฤศจิกายน 2547 02:06 น. - comment id 380902

  เมื่อเอ่ยถึงแม่วงก์ ก็เลยถือโอกาส นำประวัติความเป็นมา ของอุทยานแห่งชาติ ต้นน้ำเขาสูงมาลงให้อ่านกันอีกหน่อยค่ะ
  
  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
  
   
  
     
   
   
  
   
    
   
    
  
  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558.750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร
  
  ประวัติความเป็นมา
  ด้วย นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ขอให้จัดพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1290/2526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2526 ให้นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูล ปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่กระสาหรือแม่กี ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร และหน้าผาต่างๆ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2526
  
  กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2528 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ในท้องที่ตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง (ปัจจุบันเป็นอำเภอปางศิลาทอง) จังหวัดกำแพงเพชร และป่าแม่วงก์แม่เปิน ในท้องที่ตำบลแม่เลย์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันเป็นตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ และตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน) เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศ 
  
  ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40 - 50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาโมโกจู สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของลำนำแม่วงก์ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญ เช่น แร่ไมก้า
  
  ลักษณะภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น อันเนื่องมาจากลิ่มความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและปกคลุมทั่วประเทศ ลมที่พัดสู่ประเทศไทยในฤดูนี้คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัดและมีฝนตกน้อย ทำให้สังคมพืชป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณผลัดใบ สำหรับฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี 
  
  พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
  สภาพป่าทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ประกอบด้วย 
  1. ป่าเบญจพรรณ จะอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก เสลา ชิงชัน กระบก กระพี้เขาควาย มะค่าโมง งิ้วป่า ประดู่ป่า กาสามปีก ติ้ว ฯลฯ มีไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่ซางนวล ไผ่รวก พืชพื้นล่าง เช่น หนามเค็ด ส้มเสี้ยว หนามคนฑา เป็นต้น 
  2. ป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่สลับกับป่าเบญจพรรณ พบในช่วงระดับความสูงตั้งแต่ 100-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด มะเกิ้ม ประดู่ มะม่วงป่า มะค่าแต้ พะยอม มะขามป้อม สมอไทย ฯลฯ พืชพื้นล่างที่พบ เช่น ไผ่เพ็ก และปรง เป็นต้น 
  3. ป่าดิบเขา พบขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300-1,500 เมตร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อเดือย ก่อลิ้น ก่อแอบ ทะโล้ จำปาป่า กะเพราต้น หนอนขี้ควาย กำลังเสือโคร่ง ดำดง กล้วยฤาษี และมะนาวควาย เป็นต้น 
  4. ป่าดิบแล้ง ประกอบด้วย ยางแดง ยางนา กระบาก ตะเคียนหิน ปออีเก้ง สมพง กัดลิ้น มะหาด พลอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่มและพืชพื้นล่างต่างๆ ที่ทนร่มอีกมากมายหลายชนิด เช่น เข็มขาว หนามคนฑา ว่าน พืชหัวต่างๆ อีกทั้งกล้วยไม้ต่างๆ อีกมากมาย
  5. ทุ่งหญ้า พบกระจัดกระจายไปตามป่าประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เกิดจากการทำลายป่าของชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ สังคมพืชที่ขึ้นทดแทนในพื้นที่ได้แก่ หญ้าคา หญ้านิ้วหนู เลา สาบเสือ พง แขมหลวง มะเดื่อ ไมยราบเครือ ไมยราบต้น ลำพูป่า หว้า ติ้วแดง งิ้วป่า มะเดื่อหอม เป็นต้น
  
  เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีอาณาเขตติดต่อกับป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินติดต่อกันได้ ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา กระทิง ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย หมีหมา ชะนีธรรมดา ค่างหงอก ลิงกัง อ้นเล็ก กระรอกบินเล็กแกมขาว ค้างคาวปากย่น ไก่ป่า เหยี่ยวรุ้ง นกแว่นสีเทา นกกก นกเงือกกรามช้าง นกปรอดเหลืองหัวจุก นกเขาใหญ่ นกกะเต็นอกขาว นกจาบคาเคราน้ำเงิน นกแซงแซวสีเทา เต่าหก เต่าเหลือง เหี้ย ตะกวด งูเห่า งูแมวเซา ฯลฯ 
   
   
  ที่มาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  ตู้ ปณ. 29,อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180 
  ข้อมูลวิชาการและบ้านพักของอุทยานฯจาก: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
   
  Disclaimer Privacy Policy Service Policies Contact Us 
   Info & Booking Center : Tel. 02-937-5142-49 Ext. 100,107 
   
   
  http://www.thaiforrestbooking.com/np_home.asp?npid=139&lg=1
 • ไร้ตัวตน

  30 พฤศจิกายน 2547 03:10 น. - comment id 380915

  ผมเขียนเรื่องสั้นแต่จะเอาลงหัวข้อเรื่องสั้นเอาลงยังไงเหรอครับ ลงไม่เป็น
 • ทิกิ_tiki 4895 ไม่ลงทะเบียน

  30 พฤศจิกายน 2547 03:40 น. - comment id 380916

  ดูหน้าแรกค่ะ
  ลงทะเบียนแล้ว มีช่องข้างซ้าย ก็กด ตรง เรื่องสั้น หน้าแรกอีกทีค่ะ 
  จะมีว่า เขียนเรื่องสั้นค่ะ
  เขียนเสร็จแล้ว กลับไปดู ที่หน้าส่วนตัวอีกครั้ง โดยคลิก ขวา เช็คดูว่ายังอยู่ในเวลาไหม แล้วก็ ค่อยกด Enter ในช่องเรื่องสั้น
  
  เรื่องสั้นสามารถต่อลงได้ยาวเรื่อยๆ พร้อมใส่รูปได้มากมายเลยค่ะ
 • Robert TingNongNoi

  30 พฤศจิกายน 2547 08:36 น. - comment id 380971

   
  เสริมได้อย่าเหมาะสมลงตัวมากครับ ๚ะ๛
  
  size> 
 • ทิกิ_tiki 4895 ไม่ลงทะเบียน

  30 พฤศจิกายน 2547 09:07 น. - comment id 380988

  คุณ โรเบิร์ท ขอบคุณ ที่แวะมาเยี่ยมแม่วงก์ด้วยกันนะคะ
 • ดาหลา & ปะการัง

  30 พฤศจิกายน 2547 10:13 น. - comment id 381002

  สวยมากๆๆๆเลยค่ะพี่ทิกิ
  
  ถ้ามีโอกาส จะไป
 • แก้วประเสริฐ

  30 พฤศจิกายน 2547 10:29 น. - comment id 381012

  มาเยี่ยมครับขอบคุณที่ไปเยี่ยมทั้งสองเวปฯนะครับ
  
             แก้วประเสริฐ.
 • ทิกิ_tiki 4895 ไม่ลงทะเบียน

  30 พฤศจิกายน 2547 11:10 น. - comment id 381028

  สวยมากๆๆๆเลยค่ะพี่ทิกิ
  
  ถ้ามีโอกาส จะไป 
  : 9584 - ดาหลา & ปะการัง 
  : 388638 - 30 พ.ย. 47 - 10:13 
  
  ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึง ก็จะไปทำงานการช่วย
  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดไม่ไกลจากที่นั่นมากนัก
  แต่ไม่ได้แวะไปดูค่ะ เพราะไปกับคณะที่เขาไป
  ทำงานไม่ได้ไปเที่ยว ก็น่าเสียดายเหมือนกัน
  ถ้ามีเวลา อยากไปเหมือนกันคะ กวีแถวนั้นเขา
  บรรยายไว้นานแล้ว อยากไปดูค่ะ
 • ทิกิ_tiki 4895 ไม่ลงทะเบียน

  30 พฤศจิกายน 2547 11:11 น. - comment id 381030

  มาเยี่ยมครับขอบคุณที่ไปเยี่ยมทั้งสองเวปฯนะครับ
  
             แก้วประเสริฐ. 
   : 6104 - แก้วประเสริฐ 
   : 388648 - 30 พ.ย. 47 - 10:29 
  
  ขอบคุณคุณ แก้วประเสริฐเช่นกันค่ะ เราคน
  กันเอง เห็นชื่อก็แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนเป็น
  ปกติธรรมดา ...พัฒนาขึ้นมาเยอะค่ะงานคุณ
  แก้วประเสริฐ ..
 • ผู้หญิงไร้เงา

  30 พฤศจิกายน 2547 22:27 น. - comment id 381385

  ผลงานดีค่ะ
 • ทิกิ_tiki 4895 ไม่ลงทะเบียน

  1 ธันวาคม 2547 10:45 น. - comment id 381593

  ขอบคุณผุ้หญิงไร้เงาค่ะ
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>