เหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคง

ปติ ตันขุนทด

         ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ  ๑
         เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ  ๑
         ทรงจำธรรมโดยเคารพ  ๑เหตุแห่งความเสื่อม
พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งความเสื่อมไว้ว่า
         "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๕  ประการ   ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม   คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
          
          ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ  ๑
          ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ  ๑
          ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ  ๑
          ไม่ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ  ๑
          รู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ  ๑
          
          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๕  ประการนี้แล   ย่อมเป็นไป   เพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม"
เหตุแห่งความมั่นคง
พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุที่ทำให้พระศาสนามั่นคงว่า
         "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๕  ประการนี้ย่อมเป็นไป  เพื่อความตั้งมั่น   ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม   ธรรม  ๕ ประการเป็นไฉน   คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
         ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ  ๑
         รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ  ๑
         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  ประการนี้   ย่อมเป็นไป  เพื่อความมั่นคง   ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรม"
***จาก  คัมภีร์ปัญจกนิบาต  อังคุตรนิกาย
          
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน