30 กันยายน 2552 15:04 น.

โคลง ***ครูพิม***

ปติ ตันขุนทด

***ครูพิมพิศผ่องเพี้ยง    แขไข
เป็นหนึ่งในดวงใจ       สี่ห้อง
เด็กเด็กย่อมเย็นใน     มโนนิ่ง
รักอยู่ครูพิมน้อง        หนุ่มเนื้อมนัสนันท์

***ครูพิมเพลินอยู่ห้อง    หนใด
ครูคู่ครองเคียงใคร      อุ่นเอื้อ
ครูสอนสิ่งไรไร          บุญบ่อ
ครูดั่งชนชาวเชื้อ        ช่อฟ้าโลมดิน

***ครูพิมพาพี่ร้อน       ฤดี
ครวญใคร่รับอารี        อิ่มอั้น
เพียงฝันใฝ่ปรานี       อิงอุ่น
พิมอย่ารานสวาทกลั้น    กลั่นแกล้งคนไกล

***ครูพิมเอมอิ่มเอื้อน    สุจริต
พิมบ่ทำทุจริต          หม่นเศร้า
พิมทองพี่พิมพ์จิต       เจริญรุ่ง
พิมคู่ควรครองเคล้า     อยู่ห้องเศรษฐี

***ครูพิมบุญบุ่มสร้าง     ศีลทาน
พิมอิ่มปิติฌาน        ชื่นหน้า
พิมพิมพ์แต่แบบงาน     งามเด่น
พิมแจ่มโลมโลกหล้า     หล่อเลี้ยงกันดาร				
30 กันยายน 2552 11:11 น.

โคลง "วาวเดือน"

ปติ ตันขุนทด

***เดือนวาวสกาวแจ่มฟ้า     เต็มดวง
เดือนพี่วาวเดือนสรวง       ผ่องหน้า
เดือนงามเด่นเย็นทรวง      เยือนส่อง
เดือนเลื่อนลาลับฟ้า         พี่กลั้นอาวรณ์

***เดือนเพ็ญเย็นเยี่ยมฟ้า    เพลินชม
เดือนแจ่มจับอารมณ์         พี่ยิ้ม
เดือนจรอยู่ขอบพนม         นภาต่ำ
เดือนเร่ตกอกปิ้ม           ป่วยม้วยมรณา

***เดือนแรมหยุดแต่งแต้ม    เวหา
เดือนค่อยเลือนลับลา        หน่อยน้อย
เดือนดับดั่งชีวา            อับคู่
เดือนอย่าคลาดคลาคล้อย     แห่งห้องเรือนจน

***เดือนมาฆะเปี่ยมพร้อม     พระสงฆ์
เป็นแต่อริยวงศ์            เก่งกล้า
ประชุมเยี่ยมพุทธองค์        เอมอิ่ม
ทรงสั่งสอนโลกหล้า          แต่ล้วนเลิศธรรม

***เดือนวิสาข์ร่ำร้อง         อาลัย
พระสู่นิพพานไกล           แจ่มห้อง
พุทธองค์หนึ่งเดียวใคร       เทียมเท่า
เป็นปู่ครูเทพไท้            กว่าท้าวทุกพรหม				
30 กันยายน 2552 09:03 น.

โคลง "ศีลห้า"

ปติ ตันขุนทด

***ปาณาติบาตเศร้า     มรณา
ไยฆ่าพรากชีวา        อื่นคล้อย
สัตว์อื่นจบโลกา        หวังอยู่  ยืนแฮ
ตราบชั่วอายุร้อย       เช่นผู้จองผลาญ

***อทินทานลักแล้ว      ฤาฟู
มีแต่พบริปู           ต่อต้าน
ตำรวจส่งสายดู        เห็นจับ
ศาลสั่งจำคุกคร้าน     บ่นเศร้าภายหลัง

***กามังรักคู่ผู้         เคียงครอง
เสพส่ำกามผิดหมอง     หม่นไหม้
หญิงชายต่างหมายปอง   มัดมั่น
เติมแต่งวิวาห์ไว้       อื่นห้ามลักโลม

***มุสาโยมว่างเว้น     แลดี
พูดแต่คำสัตย์ศรี      เชื่อได้
สับปลับย่อมราคี       ขมขื่น
คนบ่นับถือไหว้       แก่ผู้ลมลวง

***สุราตวงดื่มแล้ว     ยะโส
สติต่ำทำวางโต        เพื่อนพ้อง
รุกรานก่อเฉโก       ชนหมู่
พาลเผ่าพงศ์ผิดข้อง    เร่งแก้กลับตน				
29 กันยายน 2552 15:10 น.

โคลงสสี่สุภาพ "สัจธรรม"

ปติ ตันขุนทด

***นามรูปกายร่างล้วน        ปรวนแปร
คงแต่บาปบุญแบ            บ่มสร้าง
สูงศักดิ์ต่ำตาแล             เลวไพร่
ใครบ่อาจเอาอ้าง            มั่นไว้อัตตา

***ทุกข์ใดในต่ำใต้           โลกา
ทุกข์แก่เจ็บกายา            ค่ำเช้า
ทุกข์พรากห่างสุดา           เดียวพี่
ทุกข์แต่กิเลสเร้า            รุ่มร้อนทุกคน

***ตัวตนตามแต่งแต้ม        เติมงาม
ตัวย่อมยึดยอมตาม           โง่เหง้า
ลาภยศใช่ยืนยาม            ยันอยู่
มีเสื่อมคลายทรามเศร้า        บ่นห้ามฤาไหว

***มนุษย์พรหมยมโลกนั้น      ภพไตร
เวียนว่ายกระแสไป          อ่อนล้า
พุทธองค์เอ่ยธรรมนัย         สัจสี่
พาหมู่สัตว์เบิกฟ้า            ล่วงพ้นทุกข์ภูมิ

***ศีลปัญญาสว่างล้ำ          ทิพย์ญาณ
นำส่องสัตว์สันดาน           ผ่านเศร้า
ตัดเสี่ยซึ่งพาลมาร           มวลหมู่
เห็นแจ่มอริยเจ้า            แม่นแท้นิพพาน				
29 กันยายน 2552 11:28 น.

โคลง "แววดาว"

ปติ ตันขุนทด

***แววดาวแววเด่นฟ้า         เมืองบน
แววเยี่ยมปัญญายล           ส่องหล้า
แววศีลส่งศักดิ์ตน            เอมโอ่
แววพี่งามระย้า               สู่พื้นโลกา

***พิศโพยมพรายพร่างพร้อย    แววดาว
แสงส่องประกายพราว          แจ่มฟ้า
เพลินชมอยู่ทุกคราว           ดาวเด่น
ดาวอย่าเลือนลับหล้า           พี่ร้องอาลัย

***แววดาวดาษพ่างพื้น         เกตุนภา
ดาวเปล่งจับนัยนา            พี่จ้อง
ดาวใจอย่าลับลา              แรมเลื่อน
ดาวอื่นฤาเปรียบน้อง          หนุ่มหน้าดาวเดิม

***ดาวดินเป็นปิ่นเจ้า          จอมคน
ดูเด่นแววดาวดล             แห่งห้อง
ดาวเยือนอิ่มอวลกมล          อกพี่
ดาวบ่แลดุจน้อง              อย่าร้างแรมโรย

***แววดาวลาพี่แล้ว           ลืมเลือน
ดาวบ่เป็นมิตรเตือน          คู่เต้น
ดาวไกลไป่ยลเยือน           คืนเก่า
ดาวอยู่ดีลับเร้น              คู่เคล้าคนรวย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด