27 กรกฎาคม 2547 11:08 น.

+++ ค่างค้างคาง +++

วฤก

กาพย์ขับไม้ห่อโคลง 

๏ ค่าง.....เหนี่ยวมือเกี่ยวคว้า............กิ่งคาง 
หลบ........กิ่งหักดีดผาง......................เผ่นพ้น 
คบ..........สั่นหวั่นใจวาง.....................ว่าอยู่.........ยงฤๅ 
คาง.........เปราะค่างเสาะค้น...............คบไม้ใหม่หมาย ฯ 

๏ ค่างหลบคบคาง...........คบเปราะเผาะผาง............เพียงเกี่ยวเหนี่ยวกร 
กิ่งนี้ที่เกาะ.....................กริ่งใจไม่เหมาะ...............อาจเปราะเลาะถอน 
ถ้าเหนี่ยวเสียวตอน.......หักหล่นตนมรณ์...............ต้องหมายใหม่แทน ฯ 

๏ ถลาหาหลัก.................หาแหล่งแห่งพัก...............คว้าควักไขว่แขวน 
เข้าพะประชัน.................ชิงแย่งแข่งขัน.................ครองกั้นกันแดน 
ได้กิ่งก็แสน....................สุดห้ามหวงแหน..............หากใครใคร่ปัน ฯ 

๏ คว้าเปล่าคล้ายเป็น......กลายหายก็เห็น...............ให้คิดเห็นครัน 
แก่นสารกลายสูญ............ทำนองทำนูล....................แท้ให้เธอหัน 
ไหนทรงแน่สรรค์............พังท่าวเผยธรรม์ ..............อนิจจังอนิจจา ฯ 

๏ ค่างไขว่ไม้ครอง...........ได้ดั่งใจปอง.....................ยังต้องละลา 
เพราะคางช่างเปราะ........ไม่เหมาะเกาะเผาะ...........เพียงเคาะพฤกษา 
พังขาดพลาดมา...............สู่พสุธา..............................ดังว่านิทาน ฯ 

โตเล่นหาง 

๏ คน.......ต่างจากค่างอ้าง........................อายใจ 
ย้าย.........พรรคขวักไขว่ไป.....................เปลี่ยนพ้อง 
กลาย.......เพี้ยนเปลี่ยนใจไย..................ยกว่า.......ประชาเฮย 
พรรค......ใหม่ใคร่จองจ้อง.......................จกคว้าคะแนน ๚ะ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗				
9 กรกฎาคม 2547 09:22 น.

+++ ไร้รูปมิไร้รอย +++

วฤก

๏ เห็นทรงสิ่งซับซ้อน................ซ่อนกล 
เขียนศัพท์นิยามผล..................ภาพนั้น 
รำพันหนึ่งพันยล......................พันอย่าง 
พรรณต่างตามแต่งปั้น..............แปลกเพี้ยนแปรผัน ฯ 

๏ ภาพเขียนเขาวาดไว้.............วางแสดง 
เสมอดั่งพันพจน์แจง................กระจ่างได้ 
ผู้พิศหนึ่งภาพแปลง.................เป็นต่าง 
เพียงห่างวางไกลใกล้...............ก่อให้กลายเห็น ฯ 

๏ เขียนกานท์ประกอบพร้อม.....พจนา 
ไพสิฐศัพท์สรรหา.....................เห่ร้อง 
เจรียงเสียงสื่อภาษา..................เพลินโสต 
ภาพสฤษฏ์เพียงเสียงพ้อง.........พจน์นั้นแน่ไฉน ฯ 

๏ วรรณศิลป์วาดภาพไว้............หว่างภวังค์ 
สิ้นศัพท์เสียงขับยัง....................อยู่พร้อม 
ไร้รูปแต่รอยฝัง.........................ลึกฝาก 
ลงจิตรู้จินต์ย้อม.........................หยั่งรู้รสสาร ๚ะ 

๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗				
9 กรกฎาคม 2547 09:13 น.

+++ เสมอภาค?+++

วฤก

๏ ในโลกนี้มีไหนที่ไม่ต่าง 
ถ้วนทุกอย่างยังเห็นเป็นหลักฐาน 
ต่างกิจจาภาระต่างประการ 
แต่ประสานสอดคล้องประคองกัน 

เหมือนดวงตาหน้าที่มีไว้จ้อง 
หูก็ต้องไว้ฟังอย่างรังสรรค์ 
ปากไว้เอ่ยเผยคำพูดจำนรรจ์ 
หอมสุคันธ์นาสิกนั่นสิดม 

หญิงต่างชายหมายว่าต่างหน้าที่ 
ต่างผู้มีต่างงานประสานสม 
ชายเป็นหญิงหญิงกลายชายนิยม 
โลกคงล่มเลือนเลอะเปื้อนเปรอะปน 

ฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่กำหนด 
นั่นคือบทบอกแจ้งแสดงหน 
เห็นภาระหน้าที่รู้ทีตน 
ประกอบผลเพื่อเมืองรุ่งเรืองธรรม ๚ 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗				
6 กรกฎาคม 2547 11:06 น.

+++ สิทธิสตรี กับวิถีชุมชน +++

วฤก

๏ แต่ย่าปู่ชูค่าคือจารีต
เป็นขอบขีดควรเหมาะจำเพาะผล
จึงกำหนดกฎไว้ในบ้านตน
ทั้งชุมชนชอบนับน้อมรับมา

ธาตุเจดีย์มีเขตสังเกตห้าม
มิควรข้ามคร่อมครือท่านถือสา
ส่อเสนียดเดียดฉันท์กัลยา
ถือเป็นกาลกิณีไม่มีชม

ผุดจากขุมมุมไหนอ้างในสิทธิ
เอาลิขิตเข้าจับเพื่อทับถม
ทำฮีตคองของบ้านแหลกลาญจม
เพียงนิยมสิทธิสตรีตะบี้ตะบัน

คงย่าปู่ดูต่ำคนคร่ำคร่า
ไม่ชูหน้าแหนงชังเลิกสังสรรค์
จึงขุดรากถากเถาแปลงเผ่าพันธุ์
ฤๅคนทันสมัยให้ลืมตีน ๚ะ

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗				
2 กรกฎาคม 2547 22:32 น.

+++ ถันสะท้านโลกย์ +++

วฤก

๏ ภาพถันสั่นสะท้าน.............สะเทือนภพ 
อื้อเอิกเกริกกลบ..................กล่าวถ้อย 
เปิดแว้บปิดเว็บจบ...............จริงดั่ง...........จินต์ฤๅ 
สั่งเป่าสากเสียงจ้อย..............จักสิ้นซาไฉน ฯ 

๏ เห็นใดใจนั่นแท้...............ที่ปรุง 
เห็นหื่นหื่นจรุง.....................จริตร้อน 
เห็นปลงอสุภพยุง..................พยัตเหตุ 
เห็นแจ่มแจ้งสะท้อน.............สิ่งแท้หทัยหมาย ฯ 

๏ หะหายให้หักห้าม...............หากเห็น 
ขรมขู่คำขู่เข็ญ.......................เข่นคร้าม 
ป้องปรามเปลี่ยนไปเป็น........ปกปิด 
เหอะเหตุหั้นหากห้าม.............หักให้หายหือ ฯ 

๏ หากถือเดชเหตุอ้าง..............เอาผิด 
ผ้าผ่อนไยไม่ปิด......................ปกเร้น 
เปิดนมนั่งดัดจริต....................จริยศาสตร์ 
จริยเสื่อมจราญเค้น.................ขอดได้ใดเห็น ๚ะ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>