21 พฤษภาคม 2548 19:38 น.

+++ ศัพท์: ทรัพย์กวี +++

วฤก

๏ วรรณกวีมีศัพท์เหมือนทรัพย์สิน
สร้างประพิณพจนะสละสลวย
ยิ่งรู้มากหลากคำเลือกอำนวย
ย่อมหยิบฉวยใช้วางสมอย่างใจ

กลบทกฎบนประพนธ์พากย์
ฤๅเหลือยากยุ่งจิตเกินคิดไข
เกินคิดความตามกรอบกั้นขอบนัย
นำลงใส่ฉันทลักษณ์จำหลักกานท์

สะสมศัพท์ทรัพย์สรรค์ประพันธ์พจน์
สะสมบทแบบกลอนอักษรสาร
สะสมกลค้นคว้ามิช้านาน
สะสมดาลดลเกิดประเสริฐกวี

เมื่อตระหนักอรรฆทรัพย์คือศัพท์แสง
ใช้สำแดงวจนะนัยวสี
ชำนาญนักอักขระเล่ห์วจี
จึงฉะนี้นับศัพท์นั่นทรัพย์เทอญ ฯ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘				
17 พฤษภาคม 2548 10:52 น.

+++ ลายกนก+++

วฤก

๏ กนกกระหนาบเกี้ยว..........เกี่ยวกัน
ยอดขอดเครือเถาวัลย์...........ถวัดช้อย
วาดวางสับหว่างสรรค์.............เส้นสอด
ลอดเกาะเลาะกอดร้อย...........สลักล้ำแลเสลา ฯ

๏ เขียนเค้าเข้าแบบเส้น........แบ่งสาย
บรรสบบรรสานลาย...............ร่วมคล้อง
คือภาพพ่างขยาย...................พิศขยับ
เพียงกับกลยลพ้อง................เพ่งรู้ดูเห็น ฯ

๏ ให้เป็นเปรียบเช่นแม้น.....เสมือนคน
จังหวะชีวิตวน.......................วาดไว้
เส้นวางสับหว่างผล.................พาธสุข
ลอดเกาะเลาะกอดไขว้...........ไขว่ข้องสงสาร  ฯ

๏ บรรหานหากรับรู้................รูปทรง
กนกก็หนึ่งวง........................หว่างนั้น
แหนงทุกข์สุขหากปลง............หายเปล่า
ภาพกนกกระหนาบกั้น...........กรอบหั้นเห็นไฉน ๚ ๛

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘				
10 พฤษภาคม 2548 15:27 น.

+++ เมื่อสายหมอกมาหยอกหญ้า +++

วฤก

๏ ละลอกหมอกหยอกหญ้าเวลาเช้า 
ยิ้มยั่วเย้าย้ำความคำหยามหยัน 
ว่าน้ำค้างพร่างฉายพรายตะวัน 
ย่อมเหหันแห้งผากลาจากไกล 

เจ้าจ่อมดินถวิลหวังแม้ตั้งจิต 
จะอ้างสิทธิสูงค่าเคยอาศัย 
คอยขัดขวางน้ำค้างอย่าร้างไอ 
กักเอาไว้วางประดับเหมือนกับเคย 

จงดูซะมนุษย์สมมุติเทียบ 
ชีวิตเปรียบน้ำค้างอย่างเฉลย 
เขาเกิดแก่เจ็บตายอย่าหมายเลย 
ไม่ลงเอยอย่างนี้หลีกหนีกล 

นับชั่วรุ่นวุ่นวายจบปลายหนึ่ง 
อีกชั่วจึงลำดับเนื่องนับผล 
กว่าชั่วเราเก่าแก่พ่อแม่ตน 
คือชั่วคนคอยส่งดำรงพันธุ์ 

ละลอกหมอกหยอกหญ้าเวลาเช้า 
ยิ้มยั่วเย้าย้ำความคำหยามหยัน 
ชีวิตแท้แค่ครู่คงรู้ทัน 
ไยคนมั่นปฏิบัติถืออัตตา ฯ 

๒๗ เมษายน ๒๕๔๘				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวฤก
Lovings  วฤก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวฤก
>